BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaszczyca Grzegorz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Skuteczność i wykonalność postanowienia administracyjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Effectiveness and Enforceability of the Administrative Resolution in the General Administrative Procedure
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 9, s. 66-75, przypisy
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Kodeks postępowania administracyjnego, Regulacje prawne, Postępowanie administracyjne
Administrative law, Code of Administrative Procedure (CAP), Legal regulations, Administrative proceedings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z czynnościami procesowymi orzeczniczymi wiążą się, choć w różnym zakresie, cechy skuteczności i wykonalności. Autor pokazuje, że wyodrębnienie oraz oznaczenie wzajemnej ich relacji jest niezbędne w odniesieniu do postanowienia administracyjnego wydanego w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Różni je zwłaszcza charakter prawny oraz zakres występowania (powszechny walor skuteczności a wyjątkowy wymiar wykonalności). Rozdzielenie tych cech ma jednocześnie istotne znaczenie prawne. Tkwi ono w konieczności ścisłego stosowania tych regulacji kodeksu postępowania administracyjnego, które wprost odnoszą się do waloru wykonalności postanowienia, a dla których nie jest wystarczająca cecha skuteczności postanowienia. (abstrakt oryginalny)

Features of effectiveness and enforceability are related to procedural adjudication activities, albeit to a varying extent. The author demonstrates that their mutual relationship needs to be separated and defined with respect to the administrative resolution issued in the general administrative procedure. They especially differ by their legal nature and the extent to which they appear (the universal attribute of effectiveness and the exceptional dimension of enforceability). The separation of these features simultaneously has substantial legal significance. It is based on the need for the strict application of those regulations of the Administrative Procedures Code, which directly apply to the attribute of enforceability of the resolution for which the feature of effectiveness of the resolution is insufficient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Barnat, Ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnych a ich wykonalność, "Państwo i Prawo" 1984/9.
 2. M. Bogusz, W sprawie pojęcia wykonalności decyzji administracyjnej, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2000, t. VII.
 3. J. Borkowski, Wstrzymanie wykonania aktu zaskarżonego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001.
 4. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1995.
 5. K. Defecińska-Tomczak, M. Długońska, E. Frankiewicz, A. Korzeniowska, J. Wyporska, Wybrane zagadnienia z zakresu wykonalności decyzji administracyjnej, w: Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności. Profesorowi zwyczajnemu dr. hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, Łódź 2004.
 6. J. Jendrośka, Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego, Wrocław 1963.
 7. L. Klat-Wertelecka, Wykonalność aktu administracyjnego, w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007.
 8. K. Kołakowski w: K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1999.
 9. K. Korzan, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1987.
 10. J. Krajewski w: J. Jodłowski, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, Warszawa 1989.
 11. G. Łaszczyca, Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego, Kraków 2005.
 12. A. Miączyński, Skuteczność orzeczeń w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1974.
 13. Z. Resich w: J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa 1987.
 14. R. Sawuła, Wstrzymanie wykonania rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu administracyjnym, Przemyśl 2008.
 15. W. Siedlecki w: Z. Resich, W. Siedlecki (red.), B. Dobrzański, M. Lisiewski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 1969.
 16. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa 1999.
 17. M. Święcki, Wykonalność decyzji nieostatecznej według kodeksu postępowania administracyjnego, "Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo XIV – Nauki Humanistyczno-Społeczne" 1976, t. 75.
 18. T. Woś w: T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu