BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeźnik Barbara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorant)
Tytuł
KI w Polsce na tle krajów europejskich
Poland's IC in Comparison with Other European Countries
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 1, s. 23-32, rys., tabl., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wartości niematerialne, Kapitał ludzki
Knowledge-based economy, Intellectual capital, Intellectual capital management, Intangible asset, Human capital
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Polska, Węgry, Czechy, Słowacja
Poland, Hungary, Czech Republic, Slovak Republic
Abstrakt
Przyjęta w 2000 roku Strategia Lizbońska zakładała, że do końca 2010 roku UE stanie się najbardziej dynamiczną i konkurencyjną, opartą na wiedzy gospodarką na świecie. Z tego też względu akcesja Polski, podobnie jak pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej, niosła za sobą nie tylko korzyści związane z tym wydarzeniem, ale również szereg określonych wyzwań. Autorka dokonuje analizy porównawczej wybranych wskaźników kapitału intelektualnego Polski na tle Węgier, Czech i Słowacji, na przestrzeni ostatnich 5 lat funkcjonowania w strukturach UE. (abstrakt oryginalny)

The Lisbon Strategy approved in the year 2000 assumed, that till the end of 2010 the European Union would become the most dynamic and competitive economy in the world leaning on knowledge. From this perspective also the accession of Poland like other Visegrad Group countries entailed not only the benefits associated with this event, but also a number of specific challenges. The author makes a comparative analysis of selected indicators of intellectual capital of Poland, on the background of Hungary, Czech Republic and Slovakia, over the past 5 years of their membership in the EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1) An Overview, World Intellectual Property Indicators, WIPO 2009.
 2. 2) Bonus N., National Intellectual Capital Index: A United Nations initiative for the Arab region, "Journal of Intellectual Capital" 2004, Vol. 5, Nr 1, s. 14, s. 15, s. 26-28.
 3. 3) Compendium of Patent Statistic, OECD 2008.
 4. 4) David P.A., Foray D., Economics fundamentals of the Knowledge Society, "Policy Futures in Education" 2003, nr 1.
 5. 5) Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, str. 33-38.
 6. 6) Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 10-17.
 7. 7) Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, (red.) H. Brdulak, T. Gołębiowski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 8. 8) Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, (red.) A. Kukliński, KBN, Warszawa 2003.
 9. 9) Gospodarka oparta na wiedzy - wyzwania dla Polski XXI wieku, A. Kukliński (red.), Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001, s. 93.
 10. 10) Gross domestic expenditure on R&D (GERD) by source of funds (tsiirOSO), Eurostat.
 11. 11) Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Organizacja inteligentna współczesnym narzędziem zarządzania wiedzą, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, A. Kukliński (red.), KBN, Warszawa 2003, s. 179.
 12. 12) Herman A., Kapitał intelektualny i jego liczenie, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 3, s. 41.
 13. 13) Herman A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości: nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ", (red.) I.K. Hejduk, Warszawa 2003, s. 146-149.
 14. 14) Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i-praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 15. 15) Liikonen E., New Innovation Policies in the EU, Press and Stakeholders, Conference on the Innovation Communication, Brussels 13 march 2003, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction. do?reference=SPEECH/03/129&format=PDF&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
 16. 16) Parts E., Interrelationships Between Human Capital and Social Capital: Implications for Economic Development in Transition Economies, „University of Tartu - Faculty of Economics and Business Administration" 2003, nr 24, s. 7.
 17. 17) Przedsiębiorstwo przyszłości: nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ", (red.) I.K. Hejduk, Warszawa 2003.
 18. 18) Raport Komisji Europejskiej, Progress towards the Lisbon objectives in education and training - Indicators and benchmarks, 2008.
 19. 19) Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa 2008, opracowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
 20. 20) Robison L.J., Schmid A.A., Siles M.E., Is Social Capital Really Capital?, „Review of Social Economy" 2002, Vol. LX, no 1, s. 9-16.
 21. 21) Skrzypek E., Wpływ zarządzania wiedzą na innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, (red.) H. Brdulak, T. Gołębiowski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003, s. 396.
 22. 22) Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., Jak rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy?, „Gazeta Wyborcza", 2004/07/29.
 23. 23) Toffler H., Budowa nowej cywilizacji: polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 24. 24) Value Creation in the Era of Service Economy, (red.) A. Herman, A. Szablewski, Collegium of Business Administration, Warsaw School of Economics, Warszawa 2008.
 25. 25) World Patent Report, A Statistical Review, WIPO 2008.
 26. 26) http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents. Total number of patent applications (1985-2007) and patent applications by patent office (1883-2008).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu