BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Małgorzata
Tytuł
Wczesne rozpoznanie w zarządzaniu strategicznym : zakłady opieki zdrowotnej
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 572, s. 219, rys., tab., bibliogr. s. 209-219
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, System wczesnego ostrzegania, Otoczenie przedsiębiorstwa, Planowanie scenariuszowe, Systemy zintegrowane, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Przegląd literatury
Strategic management, Early warning system, Enterprise environment, Scenario planning, Integrated system, Health care institution, Literature review
Abstrakt
Zaprezentowano teoretyczne koncepcje otoczenia przedsiębiorstwa, operacyjne i strategiczne systemy wczesnego ostrzegania w warunkach zagrożenia działalności przedsiębiorstwa. Przedstawiono autorską koncepcję zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania. Omówiono zintegrowany system wczesnego ostrzegania wdrożony w szpitalu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldrich H.E., Organizations and Environment, Englewood Cliffs, New York 1979.
 2. Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 3. Altman E.I., Corporate Financial Distress. A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Dealing with Bankruptcy, John Wiley & Sons, New York 1983.
 4. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
 5. Ball D.A., McCulloch W.H., International Business. Introduction and Essentials, Irwin Business Publications, Homewood 1990.
 6. Bazerman M.H., Watkins M.P., Predictable Surprises. The Disasters You Should Have Seen Coming and How to Prevent Them, Harvard Business Press, Boston 2003.
 7. Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 8. Biliński W.F., SWO w wielkich organizacjach gospodarczych na przykładzie krajów kapitalistycznych, CINTE, Warszawa 1988.
 9. BMBFgeförderten Projektes novanet - Innovationen in der Internetökonomie, Stuttgart, Juni 2004.
 10. Budżetowanie kosztów, red. E. Nowak, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998.
 11. Burns T., Stalker G.M., The Management of Innovation, Tavistock, London 1961.
 12. Child J., Management and Organization, Halstead Press, New York 1974.
 13. Cleverley W.E., Cameron A.O., Essentials of Health Care Finance, Jones & Bartlett Publishers, Sudbury 2007.
 14. Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 15. Dąbrowski J., Zmiany strategiczne w teorii i praktyce zarządzania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002/2003.
 16. Efrim Boritz J., The 'Going Concern' Assumption. Accounting and Auditing Implications, Canadian Institute of Chartered Accountants, Toronto 1991.
 17. Euro Health Consumer Index 2008, Health Consumer Powerhouse, Brussels 2008, http://www.healthpowerhouse.com/files/2008-EHCI/EHCI-2008-report.pdf
 18. Evan N., Organization Theory. Structures, Systems and Enviroments, John Wiley & Sons, New York 1976.
 19. Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986.
 20. Faulkner D., Bowman C, Strategie konkurencji, Gebether i Spółka, Warszawa 1996.
 21. Fichter K., Kiehne D.O., Trendmonitoring im Scenerio-Management. Eine erste Bestandsaufnahme informationstechnischer Unterstutzungspotenziale, Fraunhofer IRB, Stuttgart 2006.
 22. Forest Transition and Carbon Fluxes. Global Scenarios and Policies, red. M. Palo, World Institute for Development Economics Researches, Helsinki 1999.
 23. Foster G., Financial Statement Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1978.
 24. Frühwarnsysteme, red. H. Albach, D. Hahn, P. Mertens, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft--Sonderheft" 1979, Nr. 2.
 25. Geus A.P. de, Tools for Foresight. Planning for the Unpredictable Future, Harvard Business School Publishing Corporation, Boston 2002.
 26. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 27. Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2003.
 28. Götze U., Mikus B., Bloech J., Management und Zeit. Mit Beiträgen zahlreicher Fachwissenschaftler (Beiträge zur Unternehmensplanung), Physica Verlag, Heidelberg 2000.
 29. Götze U., Szenario Technik in der strategischen Unternehmensplanung, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden 1993.
 30. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 31. Hadrian P., Analiza otoczenia dalszego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 720.
 32. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategia przejmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.
 33. Handbook of Futures Research, red. R. Fowles, Greenwood Press, Westport - London 1978.
 34. Harvard Business Review. Zarządzanie w warunkach niepewności, Helion, Gliwice 2006.
 35. Hatch J.M., Organization Theory, Modern Symbolic and Postmodern Perspectives, Oxford University Press, Oxford 1997.
 36. Heijden C. van der, Scenarios. The Art of Strategic Conversation, John Wiley & Sons, New York 2005.
 37. Hodgetts R.M., Luthans F., International Management. Culture, Strategy and Behavior, McGraw-Hill, New York 1991.
 38. Hofer C.W., Schendel D., Strategy Formulation. Analytical Concepts, West, St. Paul 1978.
 39. Ignatiuk S., Zarządzanie strategiczne w świetle teorii i praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.
 40. Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Wolters Kluwer Polska, Zakamycze 2003.
 41. Information Flows. New Approaches in the Historical Study of Business Information, red. L. Müller, J. Ojala, SKS/Finnish Literature Society, Helsinki 2007.
 42. Jedralska K., Woźniak-Sobczak B., Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998.
 43. Johnson G., Scholes, K., Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, Prentice Hall, New York 2002.
 44. Kahn H., On Thermonuclear War, Princeton University Press, Princeton 1960.
 45. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, red. E. Nojszewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 46. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i wdrażania systemów, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2005.
 47. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 48. Konkurencyjność gospodarki Polski w warunkach integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Staszewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2004.
 49. Korporowicz V., Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 50. Kovats P.J., Unternehmen der Problemzone, Früh gewarnt, Gefährt gebannt, Stuttgart 1977.
 51. Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.
 52. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 53. Kratzheller J.B., Risiko und Risk Management aus organisationswissenschaftlicher Perspektive, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden 1997.
 54. Kreilkamp E., Strategisches Management und Marketing, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1995.
 55. Krupski R., Metody i techniki planowania strategicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1991.
 56. Krystek U, Frühwarnsysteme für die Unternehmen, Grünewald, Stuttgart 1993.
 57. Krystek U, Kriesenbewältigungsmanagement und Unternehmensplannung, Gabler, Wiesbaden 1985.
 58. Krystek U., Müller-Stewens G., Frühaufklärung für Unternehmen: Identifikation und Handhabungzukünftiger Chancen und Bedrohungen, Schäfer-Poeschel, Stuttgart 1993.
 59. Leowski J., Polityka zdrowotna, a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, CeDeWu, Warszawa 2008.
 60. Management Control and Decision Systems. Text, Cases and Readings, red. A.L. Pätz, A.J. Rowe, Wiley, Santa Barbara 1977.
 61. Mantegna R.N., Stanley H.E., Ekonofizyka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 62. Martinet B., Marti Y.M., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 63. Merwin Ch.L., Financing Small Corporations in Five Manufacturing Industries, 1926-1936, National Bureau of Economic Reaserch, New York 1942.
 64. Miączyński P., Zdrowiej szpital wybudować, "Gazeta Wyborcza" 26.05.2008.
 65. Mintzberg H., The Rise and Fall in Strategie Planning, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1994.
 66. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 67. MSP INDEKS. Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku, ABR Opinia Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 68. Nahotko S., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2003.
 69. Nikander I.O., Early Warnings. A Phenomenon in Project Management, Helsinki University of Technology, Helsinki 2002.
 70. Nowicki A., Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 71. Nowakowski M.K., Nojszewska E., Stawicka M., Czynniki konkurencyjności na rynku świadczeń medycznych, opracowanie przygotowane w ramach badania statutowego pod kierunkiem prof. dr hab. M.K. Nowakowskiego pt. "Procesy i formy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w Polsce".
 72. Oleński, Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 73. Olle T.W., Information Systems Methodologies. A Framework for Understanding, Addison Wesley, Wokingham 1989.
 74. Pankowska M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001.
 75. Parker M., Strategic Transformation and Information Technology. Paradigms for Performing while Transforming, Prentice Hall, New York 1996.
 76. Pearce I.A., Robinson R.B., Strategic Management. Formulation, Implementation and Control, Irwin Professional Publishing, Homewood 1991.
 77. Penc J., Strategia zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994.
 78. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 79. Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 80. Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 81. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 82. Porter M.E., Olmsted Teisberg E., Redefining Health Care, Creating Value-Based Competition on Results, Harvard Business School Press, Boston 2006.
 83. Probleme beim Aufbau betrieblicher Informationssysteme, red. H.R. Hansen, M.P. Wahl, Moderne, München 1973.
 84. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 85. Program akredytacji szpitali. Zestaw standardów akredytacyjnych, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków 2009.
 86. Prusak B. Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 87. Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 88. Pümpin C, Strategische Führung in der Unternehmungspraxis. Entwicklung, Einführung und Anpassung der Unternehmensstrategie, Haupt, Bern 1980.
 89. Research in Strategie Change, red. R. Larsson, L. Bengtsson, K. Eneroth, A.T. Malm, Lund University Press, Lund 1993.
 90. Roux-Dufort Ch., Gerer et decider en situation de crise, outils de diagnostic et de decision, Dunod, Paris 2003.
 91. Rudawska I., Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 92. Sadler P., Designing Organizations. The Foundation for Excellence, Mercury Books, London 1991.
 93. Sands E.G., Business Failure Prediction and the Efficient Market Hypothesis, Simon Fraser University, November 1980 [tekst niepublikowany].
 94. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 95. Skat-Rordam P., Zmiany decyzji strategicznych. Wykorzystywanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 96. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2000.
 97. Stachowiak K., Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
 98. Stawicka M., Borowski P., Międzynarodowa konkurencyjność państwa i przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa 2009.
 99. Stefańczyk M., Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2008. Prognozy rozwoju na lata 2008-2010, PMR Publications, Kraków 2008.
 100. Steinmann LL, Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998, s. 51.
 101. Stoner J.A.F., Freeman E.R., Gilbert Jr. D.R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 102. System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 103. Trux W., Müller G., Kirsch W., Das Management strategischer Programme, Herrsching, München 1984.
 104. Vollmuth H., Controling, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1993.
 105. Walczak M., Analiza finansowa w procesie sterowania przedsiębiorstwem, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa 1992.
 106. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 107. Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.
 108. Weinrich G., Kreditwürdigkeitprognosen. Steuerung des Kreditgeschäfts durch Risikoklasen, Schriftenreihe des Institut für Kredit and Finanzwirtschäfts, Wiesbaden 1978.
 109. Wermut J., Rachunkowość zarządcza. Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 110. Wierzbiński J., Systemy wczesnego ostrzegania w planowaniu strategicznym, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1998.
 111. Wit R. de, Meyer R., Strategy: Business, Content, Context. An International Perspective, International Thomson Business Press, London 1998.
 112. Wspólna Metoda Oceny, Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008.
 113. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 114. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w roku 2007, Narodowy Bank Polski, Warszawa, styczeń 2009.
 115. Zagrożenie upadłością, red. K. Kuciński, E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 116. Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002.
 117. Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 118. Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 119. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
 120. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 121. Artykuły
 122. Altman E.I., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance" 1968, Vol. 23, No. 4.
 123. Altman E.I., Haldeman R.G., Narayanan P., ZETA Analysis: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations, "Journal of Banking and Finance" 1977, Vol. 1, No. 1.
 124. Ansoff H.I., Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals, "California Management Review" 1975, Vol. 18, No. 2.
 125. Ansoff H.I., Managing Surprise and Discontinuity. Strategic Response to Weak Signals, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1976, Vol. 28, No. 3.
 126. Appenzeller D., Szarzec K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, "Rynki Terminowe" 2004, nr 1.
 127. Arrow K.J., Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, "American Economic Review" 1963, Vol. 53, No. 5.
 128. Beaver W.H., Alternative Accounting Measures as Predictors of Failure, "Accounting Review" 1968, Vol. 43, No. 1.
 129. Beaver, W.H., Financial Ratios as Predictors of Failure, "Journal of Accounting Research" 1966, Vol. 14, No. 3.
 130. Biliński W.F., Wczesne ostrzeganie w organizacjach gospodarczych i jednostkach administracyjnych, "Ekonomika Organizacji" 1990, nr 2-3.
 131. Cabala P., Walas-Trębacz J., Kształtowanie systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2004, nr 657.
 132. Child J., Organizational Structure, Environment and Performance: The Role of Strategic Choice, "Sociology" 1972, Vol. 6, No. 1.
 133. Courtney H., Kirkland J., Viguerie P., Strategia w warunkach niepewności, "Harvard Business Review Polska" 2004, nr 19.
 134. Die Aussagefähigkeit von Kriterien zur Bonitätsbeurteilung im Kreditgeschäft der Banken, "Bankwirtschaftliche Forschungen" 1973, Nr. 21.
 135. Duncan R.B., Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty, "Administrative Science Quarterly" 1972, Vol. 17, No. 3.
 136. Fitzpatrick P.J., A Comparison of Ratios of Successful Industrial Enterprises with Those of Failed Firms, "Certified Public Accountant" 1932, No. 4.
 137. Fulmer J., Moon J., Gavin J., Erwin T, A Bankruptcy Classification Model for Small Firms, "Journal of Commercial Bank Lending" 1984, Vol. 66, No. 11.
 138. Gorynia M., Competitiveness of Polish Firms and European Union Enlargement, "Competitiveness Review" 2004, Vol. 14, No. 1-2.
 139. Gray B., Ariss S.S., Politics and Strategic Change across Organizational Life Cycles, "Academy of Management Review" 1991, Vol. 10, No. 4.
 140. Hannan M.T., Freeman J., The Population Ecology of Organizations, "American Journal of Sociology" 1977, Vol. 72, No. 8.
 141. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjne Z, "Rachunkowość" 2001, nr 5.
 142. Hołda A., Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach polskiej gospodarki, "Rachunkowość" 2001, nr 10.
 143. Hunek J.K., Systemy wczesnego ostrzegania, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 5.
 144. Jones F.L., Current Techniques in Bankruptcy Prediction, "Journal of Accounting Literature" 1987, Vol. 6, No. 1.
 145. Kippenberger T., Talking about Scenarios, "Antidote" 1999, Vol. 4, No. 4.
 146. Konieczny R., Zdrowie bezkonkurencyjne?, "Rynki Zagraniczne" 2008, nr 48-50.
 147. Kryzys zapuka do prywatnych?, "Rzeczpospolita" 26.01.2009.
 148. Kühn R., Frühwarnung im strategischen Bereich, "Management Zeitschrift" 1980, Nr. 11-12.
 149. Legault J., C.A.-Score. A Warning System for Small Business Failures, "Bilanas", June 1987.
 150. Linneman R., Klein H.E., The Use of Multiple Scenarios by US Industrial Companies. A Comparison Study 1977-1981, "Long Range Planning" 1979, Vol. 12, No. 1.
 151. MacNulty C.A., Scenario Development for Corporate Planning, "Futures. Journal of Forecasting and Planning" 1977, Vol. 9, No. 2.
 152. Mastej, M. Lekarze na rynku, "Menedżer Zdrowia" 2007, nr 3.
 153. Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania, "Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 12.
 154. Mendonca S., e Cunha M.P., Kaivo-oja. Ruff J., F, Wild Cards, Weak Signals and Organizational Improvisation, "Futures. Journal of Forecasting and Planning" 2004, Vol. 36, No. 2.
 155. Mietzner D., Reger G., Scenario Approaches, History, Differences, Advantages and Disadvantages, "EU-US Seminar: New Technology Foresight, Forecasting and Assessment Methods", Paper 3, Seville 2004.
 156. Nojszewska E., Miller J., Raport otwarcia - system ochrony zdrowia w Polsce, www.rpo.gov.pl/pliki/1192692009.pdf
 157. Nowosielski J., Jak wprowadzać centra zysku w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1997, nr 2.
 158. Price C.A., Cameron A.E., Price D.L., Distress Detectors. Measures for Predicting Financial Trouble in Hospitals, "Healthcare Financial Management" 2005, Vol. 59, No. 8.
 159. Prywatne szpitale stawiają na wysoki poziom usług i efektywność zarządzania, wywiad z M. Płoszczyńskim, "Gazeta Prawna" 25.01.2008.
 160. Rewald R., Zamiast służby zdrowia potrzebne usługi medyczne, "Rzeczpospolita" 20.11.2008.
 161. Roberto M.A., Böhmer R.M., Edmondson A.C., Facing Ambiguous Threats, "Harvard Business Review" 2006, Vol. 84, No. 11.
 162. Rogowski W.K., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt" 1999, nr 6.
 163. Rosendale W., Credit Department Methods, "Bankers Magazine" 1908, Vol. 78, No. 1.
 164. Schoemaker P.J.H., Heijden C. A.J.M. van de, Integrating Scenarios into Strategic Planning at Royal Dutch/Shell, "Planning Review" 1992, Vol. 20, No. 3.
 165. Stasiewski T., Z-score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1996, nr 12.
 166. Stawicka M., Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw [w:] Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M.K. Nowakowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 167. Stawicka M., Nowakowski M.K., Analiza otoczenia zewnętrznego w firmach działających na rynku międzynarodowym [w:] Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 168. Stawicka M., Planowanie scenariuszowe w warunkach niepewności, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 4.
 169. Stawicka M., Stawicki S., Kapitał zagraniczny na rynku świadczeń medycznych w Polsce [w:] Regionalizm i lokalizacja, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 170. Stawicka M., Zastosowanie metod scenariuszowych w przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 171. Stawicka M., Zastosowanie systemów informatycznych w systemach wczesnego ostrzegania, "Zarządzanie i Edukacja" 2007, nr 52.
 172. Stawicka M., Zastosowanie systemów wczesnego ostrzegania w szpitalach [w:] Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, red. E. Nojszewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 173. Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza symptomów zagrożenia przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1993, nr 12.
 174. Wilson I., From Scenario Thinking to Strategic Action, http://horizon.unc.edu/projects/seminars/futurizing/action.asp
 175. Wyszyński R., Ryzyko krajów - szczególny rodzaj ryzyka bankowego, http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0100/KAT_B4858.PDF
 176. Yu W., Ezzati-Rice T., Concentration of Health Care Expenditure in the US Civilian Noninstitutionalized Population, "MEPS Statistical Brief" 2005, No. 81.
 177. Zdyb M., Ocena zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością przy zastosowaniu finansowych wskaźników syntetycznych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 5.
 178. Akty normatywne
 179. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami, Dz.U. 2005, nr 191, poz. 1607.
 180. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz.U. 2006, nr 247, poz. 1819.
 181. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie, Dz.U. 2009, nr 150, poz. 1216.
 182. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej, Dz.U. 2009, nr 130, poz. 1074.
 183. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawę reformującą administrację publiczną, Dz.U. 1998, nr 133, poz. 872.
 184. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. 2003, nr 45, poz. 391.
 185. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o przepisach wprowadzających ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia, Dz.U. 2009, nr 76, poz. 641.
 186. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.
 187. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 2007, nr 14 poz. 89 z późn. zm.
 188. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. 2008, nr 234, poz. 1570.
 189. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, Dz.U. 2009, nr 52, poz. 418.
 190. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Dz.U. 1997, nr 28, poz. 153.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu