BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopa Bogumiła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w ujęciu makro- i mikroekonomicznym
Savings in Poland at the Macro- and Microeconomic Level
Źródło
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 1, s. 23-44, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Oszczędności gospodarstw domowych, Budżet gospodarstwa domowego, Dochody gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, System Rachunków Narodowych (SRN)
Household savings, Budgets of households, Household income, Household expenditures, System of National Accounts (SNA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istnieje wiele czynników wpływających na oszczędność. Ich współdziałanie z efektami transformacji gospodarczej sprawia, że wyjaśnienie przyczyn - nawet podstawowych - niskiego poziomu oszczędności w Polsce jest niezwykle trudne. W artykule analizuje się zasób "oszczędności", które silnie wpływają na efektywność decyzji gospodarstw domowych. Obserwacja zdolności do radzenia sobie z różnymi sytuacjami, a także dostosowanie się gospodarstw domowych do zmieniających się warunków, wydaje się właściwa w celu zbadania dynamiki zmian oszczędności z ich podziałem na różne grupy społeczne. Przeprowadzona analiza opiera się głównie na danych pochodzących z badań budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych.

There is a variety of determinants of savings. Their interaction with the effects of economic transformation makes an explanation of the causes - even the fundamental causes - of the low level of savings in Poland extremely difficult. This is true not only of aggregate savings but also of savings in the household sector, which until recently were the main component of aggregate savings. In this article, the author analyses the stock of households' savings, which strongly influences the effectiveness of households' decisions, their ability to cope with different situations, and also tells us about households' adaptation to the changing environment. As savings have changed their former, mandatory character, it seems appropriate to investigate their level, dynamics of change, and also distribution between different social groups. The analysis is based mainly on data from surveys of households' budgets and from national accounts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych w 1995 r., GUS, Warszawa 1996.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 1998 r., GUS, Warszawa 1999.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2001 r., GUS, Warszawa 2002.
 4. Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 1995.
 5. Deniszczuk L., Kudrycka I., Zróżnicowanie dochodów i konsumpcji [w.] Gospodarka Polski w procesie transformacji - 1997, Raporty IRiSS, z. 69, Warszawa 1998.
 6. Dobrska Z., Rozwarstwienie - oszczędności - wzrost, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 7. Gostomski E., Co z tymi wkładami? "Bank" 2004, nr 11.
 8. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie, polityka, PWN, Warszawa 1995.
 9. Haponiuk M., Budżet gospodarstwa domowego i rachunki narodowe, "Wiadomości Statystyczne" 1997, nr 1.
 10. Janiga A., Rószkiewicz M., Oszczędzanie gospodarstw domowych według danych GUS, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 4.
 11. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 12. Kudrycka I., Radziukiewicz M., Rozkłady dochodów, wydatków i oszczędności z uwzględnieniem dochodów z szarej strefy, Studia i Prace, z. 278, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 2001.
 13. Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce polskiej według teorii cyklu życia, "Ekonomista" 1997, nr 5-6.
 14. Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teoria i fakty, PTE, Warszawa 2000.
 15. Markowicz I., Miłaszewicz D., Zależność między inwestycjami i oszczędnościami w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2004, nr 11.
 16. Nowak A., Ryć K., Żyżyński J., Inflacja a stopa procentowa w procesie transformacji, "Ekonomista" 1997, nr 4.
 17. Orłowski W.M., Polityka makroekonomiczna w obliczu deficytu obrotów bieżących (materiały na konferencję na temat: Bilans płatniczy Polski -wyzwania, zagrożenia, Warszawa 11.12.1998), PTE, Warszawa 1998.
 18. "Oszczędności" gospodarstw domowych w świetle badań budżetowych, "Analizy" 1997, nr 3.
 19. Podolec B., Analiza kształtowania się dochodów i wydatków, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 20. Pollok A., Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, praca doktorska, maszynopis, AE, Kraków 2004.
 21. Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 2004.
 22. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych, z lat 1991-2002, GUS, Warszawa.
 23. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1997.
 24. Roeske-Słomka I., Kondycja finansowa gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne" 2004, nr 7.
 25. Rytelewska G., Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych [w:] System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, red. B. Pietrzak, Z. Polański, PWN, Warszawa 1997.
 26. Rytelewska G., Huszczonek E., Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych, Materiały i Studia NBP, z. 172, Warszawa, marzec 2004.
 27. Siwińska J., Zależności pomiędzy oszczędnościami prywatnymi a wielkością deficytu budżetowego [w:] Determinanty oszczędzania w Polsce, red. B. Liberda, Raport CASE nr 28, Warszawa 1999.
 28. Wernik A., Finanse publiczne i polityka fiskalna w Polsce w latach 1989-2003 (gospodarka polska na przełomie wieków) - dodatek do "Bank i Kredyt" 2004, nr 3.
 29. Wojtyna A., Ekonomiczne szanse, dylematy i zagrożenia [w:] Przystąpienie czy integracja? Polska droga do Unii Europejskiej (EU-Monitoring II), Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6323
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu