BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rapacki Ryszard (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Próchniak Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło
Ekonomista, 2010, nr 4, s. 523-546, rys., tab., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe
Konwergencja, Rozszerzenie UE, Produkt krajowy brutto (PKB), Wzrost gospodarczy
Convergence, EU enlargement, Gross domestic product (GDP), Economic growth
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Autorzy formułują cztery wnioski płynące z ich badań. Po pierwsze twierdzą, że rozszerzenie Unii Europejskiej istotnie przyczyniło się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego 10 krajów Europy Środkowowschodniej. Po drugie, według autorów kraje EŚW-10 wykazywały wyraźną zbieżność poziomu dochodów w stosunku do UE-15. Po trzecie, ekonometryczna analiza czynników wzrostu gospodarczego dowiodła zdaniem autorów, że cztery zmienne związane z rozszerzeniem Unii Europejskiej (inwestycje zagraniczne, wolność gospodarcza, postęp reform rynkowych i pomoc zagraniczna) były dodatnio i istotnie skorelowane z dynamiką PKB krajów EŚW-10. I po czwarte, zgodnie z projekcją autorów, poszczególne kraje EŚW-10 potrzebują od 8 do 37 lat (wariant optymistyczny) bądź od 13 do 39 lat (wariant bardziej prawdopodobny) na całkowite zamknięcie luki dochodowej w stosunku do obszaru UE-15.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Belka M., Rozszerzenie europejskiej unii walutowej a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, "Ekonomista" 2007, nr 6.
 2. Borowski J., Koszty i korzyści z akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej - próba bilansu, praca doktorska napisana w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, SGH, Warszawa 2009.
 3. Brzozowski J., Szarucki M., Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 3.
 4. EBRD, Transition Report 2007: People in Transition, London 2007.
 5. EBRD, Transition Report Database, 2008, http://www.ebrd.com/country/sector/econo/stats/index.htm.
 6. Eurostat, Database, 2008, http://ec.europa.eu/eurostat.
 7. Growiec J., Dynamika konwergencji Polski z Unią Europejską, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 5-6.
 8. Heritage Foundation, Index of Economic Freedom Database, 2008, http://www.heritage.org/ index/.
 9. Hübner D., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy w Polsce, w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004. http://tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Kolodko-Strategia_szybkiego_wzrostu.pdf.
 10. IMF, World Economic Outlook 2002, Washington D.C. 2002.
 11. IMF, World Economic Outlook Database, April 2008, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/weodata/index.aspx.
 12. IMF, World Economic Outlook Database, October 2009, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/index.aspx.
 13. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Echaust M., Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 1-2.
 14. Kołodko G.W., Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość, "Ekonomista" 2007, nr 6.
 15. Kołodko G.W, Wielka Transformacja 1989-2029. Uwarunkowania, przebieg, przyszłość, "Ekonomista" 2009, nr 3.
 16. Krugman R, Geography and Trade, MIT Press, Cambridge, Mass. 1991.
 17. Kumor P., Modelowanie wpływu nierówności plac na wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 7-8.
 18. Liberda Z.B. (red.), Konwergencja gospodarcza Polski. VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009.
 19. Liberda B., Tokarski T., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
 20. Listkiewicz S., Próba estymacji wpływu funduszy strukturalnych na wzrost gospodarczy w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 1-2.
 21. Lubecki R, Wzrost gospodarczy a poziom rozwoju rynków finansowych na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowej i Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2004, nr 5.
 22. Lucas R.E., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", 1988, nr 22.
 23. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1992, nr 107.
 24. Matkowski Z., Dogonimy zachodnią Europę dopiero za 25 lat, "Polska. The Times" 14.01.2010.
 25. Matkowski Z., Próchniak M., Economic Convergence between the CEE-8 and the European Union, "Eastern European Economics" 2007a, nr 45.
 26. Matkowski Z., Próchniak M., Real Economic Convergence Between Central and Eastern Europe and the European Union, referat przedstawiony na konferencji "Economic Transition, Regional Growth, and Sustainable Development" organizowanej przez Chinese Economists Society, Changsha (Chiny), 28-30 lipca 2007 (2007b).
 27. Matkowski Z., Próchniak M., Convergence between the CEE-8 and EU-15, w: New Europe. Report on Transformation, red. D. Rosati, XVII Economic Forum, Krynica-Zdrój, Poland, 5-8 September 2007, Eastern Institute, Warsaw 2007c.
 28. Matkowski Z., Próchniak M., Zbieżność rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów Europy Środkowowschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, "Zarządzanie Ryzykiem" 2009, nr 30.
 29. Matkowski Z., Próchniak M., Konwergencja poziomów dochodu, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2010, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2010.
 30. Michałek J.J., Siwiński W., Socha M.W (red.), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, WN PWN, Warszawa 2007.
 31. Próchniak M., Czynniki wzrostu gospodarczego - wnioski z badań empirycznych, "Ekonomista" 2006, nr 3.
 32. Próchniak M., Real Economic Convergence Between Central and Eastern Europe and the European Union, referat przedstawiony na konferencji "China's Three Decades of Economic Reform (1978-2008)" organizowanej przez Chinese Economic Association (UK), Cambridge (Wielka Brytania), 1-2 kwietnia 2008 (2008a).
 33. Próchniak M., Konwergencja poziomów dochodów per capita, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2008, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2008b.
 34. Rapacki R., Structural Reforms, w: New Europe. Report on Transformation, red. D. Rosati, XVII Economic Forum, Krynica-Zdrój, Poland, 5-8 September 2007, Eastern Institute, Warsaw 2007.
 35. Rapacki R., Regional Integration and Development Asymmetries, w: Elements of Regional Integration. A Multidimensional Approach, red. M. Zimmek, A. Koesler, Nomos, Baden-Baden 2008.
 36. Rapacki R., Próchniak M., Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005, "Bank i Kredyt" 2007, nr 8-9.
 37. Rapacki R., Próchniak M., The EU Enlargement and Economic Growth in the CEE New Member Countries, referat przygotowany na międzynarodową konferencję pt. "Five Years of an Enlarged EU - a Positive-Sum Game", organizowaną przez Komisję Europejską (Directorate-General for Economic and Financial Affairs of the European Commission), Bruksela (Belgia), 13-14 listopada 2008, w: "European Economy. Economic Papers", nr 367, 2009 - http://ec.europa.eu/eco-nomy_finance/publications/publicationl4295_en.pdf.
 38. Rapacki R., Próchniak M., Economic Growth Paths in the CEE Countries and in Selected Emerging Economies, 1993-2007, "Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe" 2010, t. 2, nr l (w druku).
 39. Rogut A., Roszkowska S., Konwergencja warunkowa w krajach transformacji, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 9.
 40. Romer P.M., Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy" 1986, nr 94.
 41. Romer P.M., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, nr 98.
 42. Schadler S., Mody A., Abiad A., Leigh D., Growth in the Central and Eastern European Countries of the European Union, "Occasional Paper", nr 252, International Monetary Fund, Washington, D.C. 2006.
 43. Siwy A., Adamczyk A., Lubińska T., Tarczyński W., Poziom fiskalizmu a bezrobocie i tempo zmian PKB w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1990-2000, "Ekonomista" 2004, nr 1.
 44. Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1956, nr 70.
 45. Soszyńska E., Różne podejścia do analizy procesów konwergencji gospodarczej, "Zarządzanie Ryzykiem" 2008, nr 28.
 46. Szlachta J., Znaczenie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dla stymulowania trwałego wzrostu gospodarczego w Polsce, w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004. http://tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Kolodko-Strategia_szybkiego_wzrostu.pdf.
 47. Sztaudynger J.J., Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, "Ekonomista" 2009, nr 2.
 48. Viner J., The Custom Union Issue, Carnegie Endowment for International Peace, New York 1950.
 49. Welfe A., Karp P, Kębłowski P, Analiza kointegracyjna w modelowaniu gospodarki polskiej, "Ekonomista" 2005, nr 5.
 50. World Bank, World Development Indicators Database, 2008, http://publications.worldbank.org/WDI/.
 51. Wójcik C., Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji, WN PWN, Warszawa 2008.
 52. Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja? red. R. Rapacki, PWE, Warszawa 2009.
 53. Zienkowski L., Determinanty i perspektywy wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach, "Ekonomista" 2007, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu