BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ograniczenie autonomii polityki pieniężnej w warunkach integracji finansowej
Limitation of the Autonomy of Monetary Policy in Financial Integration
Źródło
Ekonomista, 2010, nr 3, s. 319-343, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Integracja finansowa, Polityka pieniężna, Optymalny obszar walutowy, Kurs walutowy
Financial integration, Monetary policy, Optimum Currency Areas (OCA), Exchange rates
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule zbadano możliwości przezwyciężania asymetrycznych zaburzeń gospodarczych w systemie kursu stałego i systemie kursu zmiennego, uwzględniając nasilającą się integrację finansową, skutkującą wzrostem międzynarodowych przepływów kapitału. Analizę prowadzono, przenosząc model Mundella-Fleminga na grunt teorii optymalnych obszarów walutowych. Przeprowadzone rozważania pozwoliły stwierdzić, że przy założeniu, zgodnie z którym jedynym czynnikiem wpływającym na przepływy kapitału są zmiany nominalnej stopy procentowej, kraje które stosują system stałego kursu i tworzą unię walutową, winny niwelować skutki asymetrycznego zaburzenia, posługując się narzędziami polityki fiskalnej. Cechuje je bowiem wyższa skuteczność, niż narzędzia polityki pieniężnej. Prowadzi to do wniosku, że gdy bada się grupę państw, które chcą tworzyć lub już tworzą unię walutową, nie powinno się zestawiać kosztów utraty autonomii polityki pieniężnej i kursowej z profitami płynącymi z jej zachowania. Należy raczej poddać ocenie jakość polityki fiskalnej, uprawianej przez te państwa. Rezygnacja z autonomicznej polityki pieniężnej będzie pochopną decyzją wtedy, gdy kraje ją podejmujące, nie są gotowe, by uprawiać skoordynowaną, zdyscyplinowaną i przejrzystą politykę fiskalną. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyze the possibilities of overcoming the asymmetric shocks under fully fixed and fully floating exchange rate regimes, taking into consideration increasing financial integration which results in mounting capital flows. The analysis is based on the use of the Mundell-Fleming model within the framework of the theory of Optimum Currency Areas. The main conclusion is that (under the assumption that changes of nominal market interest rate are the only factor influencing the scale ant magnitude of capital flows) members of a currency union should offset negative results of the asymmetric shock with the use of instruments of fiscal policy. This appears to be more effective than monetary policy instruments. Hence, in analyzing the group of countries that want to establish a currency union or already have become members of such union, costs of the loss of monetary policy autonomy need not be related to benefits from preserving the autonomy. What should be taken into account is the quality of fiscal policy of these countries,. Resignation from the autonomy of monetary policy would be a rash step only if the countries concerned are not prepared to conduct coordinated, disciplined and transparent fiscal policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, WN PWN, Warszawa 2002.
 2. Blanchard O.J., Katz L.F., Regional Evolutions, "Brookings Papers on Economic Activity" 1992, t. 23, nr 1.
 3. Buiter W.H., The EMU and the NAMU: What Is the Case for North American Monetary Union? Douglas Purvis Memorial Lecture at the 1999 Conference of the Canadian Economic Association, http://www.nber.org/~wbuiter/canada.pdf
 4. Corden W.M., Exchange Rate Policy in Developing Countries, w: Approaches to Exchange Rate Policy. Choices for Developing and Transition Economies, red. R.C. Barth, C.-H. Wong, IMF, Waszyngton 1994.
 5. Corden W.M., Too Sensational: On the Choice of Exchange Rate Regimes, The MIT Press, Cambridge-London 2002.
 6. Cottarelli C., Should an "Independent" Central Bank Control Foreign Exchange Policy? w: Frameworks for Monetary Stability. Policy Issues and Country Experience, red. T.J.T. Baliňo, C. Cottarelli, IMF Institute and Monetary and Exchange Affairs Department, IMF, Waszyngton 1994.
 7. Eichengreen B., Hagen J. von, Fiscal Policy and Monetary Union: Federalism, Fiscal Restrictions and No-Bailout Rule, "CEPR Discussion Paper" 1995, nr 1247.
 8. Grauwe P. De, International Money, wyd. 2, Oxford University Press, Oksford 1996a.
 9. Grauwe P. De, The Prospects of a Mini Currency Union in 1999, "CEPR Discussion Papers" 1996b, nr 1458.
 10. Grauwe P. De, Unia walutowa. Funkcjonowanie i wyzwania, PWE, Warszawa 2003.
 11. Fischer S., Globalization and Its Challenges, "The American Economic Review" 2003, t. 93, nr 2.
 12. Fleming J.M., Domestic Financial Policies under Fixed and under Floating Exchange Rates, "IMF Staff Papers" 1962, t. 9, nr 3.
 13. Frankel J.A., Mundell-Fleming Lecture: Contractionary Currency Crashes in Developing Countries, "IMF Staff Papers" 2005, t. 52, nr 2.
 14. Frankel J.A., Razin A., The Mundell-Fleming Model a Quarter Century Later: A Unified Exposition, "IMF Staff Papers" 1987, t. 34, nr 4.
 15. Gandolfo G., Elements of International Economies, wyd. 2, Springer, Berlin 2004.
 16. Ishiyama Y., The Theory of Optimum Currency Areas: A Survey, "IMF Staff Papers" 1975, t. 22, nr 2.
 17. Kaźmierczak A., Integracja Polski ze strefą euro-szanse i wyzwania, 2007, http://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/euro_3.pdf.
 18. Kenen P.B., Currency Areas, Policy Domains, and the Institutionalization of Fixed Exchange Rates, Centre for Economic Performance, London School of Economies and Political Science, London 2000, http://eprints.lse.ac.uk/20170/l/Currency_Areas,_Policy_Domains,_and_the_Institutionalization_of_Fixed_Exchange_Rates.pdf
 19. Kose M.A., Prasad E., Rogoff K., Wei S-J., Financial Globalization: A Reappraisal, "IMF Working Paper" 2006, nr 189.
 20. Kose M.A., Prasad E., Rogoff K., Wei S.-J., Financial Globalization. Beyond the Blame Game. A New Way of Looking at Financial Globalization Reexamines Its Costs and Benefits, w: The impact on Trade, Policy, Labor and Capital Flows. A Compilation of Articles from Finance & Development, IMF, Waszyngton 2007.
 21. Mongelli F.P., "New" Views on the Optimal Currency Area Theory: What Is EMU Telling Us? "EBC Working Paper" 2002, nr 138.
 22. Mundell R.A.,A Theory of Optimum Currency Areas, "The American Economic Review" 1961 a, t. 51, nr 4.
 23. Mundell R.A., Flexible Exchange Rates and Employment Policy, "The Canadian Journal of Economies and Political Science" 1961b, t. 27, nr 4.
 24. Mundell R. A., The Appropriate Use of Monetary and Fiscal Policy under Fixed Exchange Rates, "IMF Staff Papers" 1962, t. 9, nr l, przedruk w: R.A. Mundell, International Economies, Macmillan, Nowy Jork 1968, http://www.columbia.edu/~raml5/ie/ietoc.html.
 25. Mundell R.A., Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates, "Canadian Journal of Economic and Political Science" 1963, t. 29, nr 4, przedruk, w: Mundell R.A., International Economics, Macmillan, Nowy Jork 1968, http://www.columbia.edu/~raml5/ie/ietoc.html.
 26. Mundell R.A., Currency Areas, Common Currencies, and EMU, "The American Economic Review" 1997, t. 87, nr 2.
 27. Mundell R.A., Currency Areas, Exchange Rate Systems and International Monetary Reform, "Journal of Applied Economics" 2000, t. 3, nr 2.
 28. Obstfeld M., Rogoff K., Global Current Account Imbalances and Exchange Rate Adjustments, "Brookings Papers on Economic Activity" 2005, nr 1.
 29. Prasad E., Rogoff K., Wei S.-J., Kose A.M., Effects on Financial Globalization on Developing Countries: Some Empirical Evidence, "IMF Occasional Paper" 2003, nr 220.
 30. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009.
 31. Rose A.K.,A Review of Some of the Economic Contributions of Robert A. Mundell, Winner of the 1999 Nobel Memorial Prize in Economics, "The Scandinavian Journal of Economics" 2000, t. 102, nr 2.
 32. Tavlas G.S., The 'New' Theory of Optimum Currency Areas, "The World Economy" 1993, t. 16, nr 6.
 33. Tavlas G.S., The Theory of Monetary Integration, "Open Economies Review" 1994, t. 5, nr 2.
 34. Visser H., A Guide to International Monetary Economics. Exchange Rate Theories, Systems and Policies, wyd. 3, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu