BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swatek Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola europejskich modeli polityki społecznej w redukowaniu ubóstwa
The Role of European Models of Social Policy in Reducing Poverty
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (1), 2009, nr 64, s. 184-196, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Stosunki międzynarodowe
Słowa kluczowe
Polityka społeczna UE, Wydatki socjalne, Ubóstwo, Państwo opiekuńcze
EU social policy, Social expenditures, Poverty, Welfare state
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Europie funkcjonuje co najmniej kilka różnych modeli polityki społecznej, ponieważ każde państwo ma odmienne uwarunkowania historyczne, kulturalne, gospodarcze i demograficzne. Jednak wszystkie państwa są zgodne co do tego, że w dzisiejszym cywilizowanym świecie nie można pozostawić swojego obywatela bez środków do życia i państwo jest zobowiązane do udzielenia mu niezbędnej pomocy. Dlatego też polityka społeczna jest szczególnie nastawiona na walkę z ubóstwem i państwo odgrywa tu istotną rolę. Najbardziej syntetycznym wskaźnikiem, który obrazuje zaangażowanie państwa w stwarzanie gwarancji bezpieczeństwa socjalnego, jest udział wydatków na zabezpieczenie społeczne w PKB. Wydatki publiczne przeznaczone na politykę rynku pracy mają szczególnie duże znaczenie, gdyż biedą są zagrożone głównie osoby wykluczone z aktywnego udziału w rynku pracy. Okazuje się, że godna praca jest najbardziej stabilną sytuacją i najlepiej chroni przed niewystarczającą ochroną. Wielu ekonomistów twierdzi, że koncepcja europejskiego państwa opiekuńczego przegra w starciu z amerykańskimi i azjatyckimi wzorcami ustrojowymi. Dlatego też konieczne są gruntowne reformy, będące odpowiedzią na zmiany społeczno-ekonomiczne, w tym szczególnie demograficzne, jednak mimo to polityka socjalna będzie zawsze odgrywała istotną rolę w europejskich systemach gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

There are at least several different models of social policy in Europe because each state is characterised by different historical, cultural, economic and demographic factors. Still, the authorities of all states agree that in present-day civilised world a citizen cannot be left without anything to live on and it is the state which is obligated to provide a citizen with necessary aid. Therefore, social policy is especially directed at the struggle with poverty, and the state plays an important role in this struggle. The most synthetic rate which represents the state's involvement in creating the guarantees of social safety is the share of expenses for social security in GDP. Public expenses allotted for the labour market policy are of especially great importance since mainly persons excluded from active participation in the labour market are threatened with poverty. It turns out that honest job denotes the most stable situation; it is also the best security measure against insufficient protection. Many economists claim that the concept of the European welfare state will lose in a clash with American and Asian political models. Hence, it is necessary to implement thorough reforms which will be an answer to social, economic and, particularly, demographic changes; nonetheless the social policy will always play a significant part in European economic systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioł W., Europejska polityka społeczna, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 2. Auleytner J., Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2004.
 3. Ciechański J., Strategia integracji społecznej Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna" 2002, nr 11/12.
 4. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Golinowska S., Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - koszty, Poltext, Warszawa 2000.
 6. http://epp.eurostat.ec.eu.int.
 7. Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), W stroną aktywnej polityki społecznej, Wydawnictwo Fundacji Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 8. Księżpolski M., Polityka społeczna w różnych krajach i modele polityki społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. OECD Factbook 2006, Environmental and Social Statistic, www.oecd.org.
 10. Swadźba S., Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej, AE, Katowice 2007.
 11. Wrzeszcz-Kamińska G. (red.), Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Wrocław 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu