BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welfe Władysław, Welfe Aleksander
Tytuł
Równania strukturalne modelu W8D w wersji zaktualizowanej
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 172, s. 12-78, bibliogr. 58 poz.
Tytuł własny numeru
Długookresowy, makroekonometryczny model W8D-2002 gospodarki polskiej
Słowa kluczowe
Modele gospodarki narodowej, Modele makroekonomiczne, Estymacja, Przegląd literatury
Models of national economies, Macroeconomic models, Estimation, Literature review
Abstrakt
Przedstawiona w niniejszym rozdziale charakterystyka równań stochastycznych, jak i uzupełniających je tożsamości jest niemal wyczerpująca. Pełny zbiór równań oraz alternatywne ich wersje znajdują się w załączniku opracowania W. Florczaka (2002). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami oszacowania na wydłużonej próbie w większości równań nie różnią się znacząco od oszacowań otrzymanych na próbie wyjściowej (do 1998 r.). Świadczy to stabilności analizowanych relacji. Wyjątki dotyczą oszacowań parametrów, które w obydwu analizach okazały się słabo istotne. Odnosi się to do ocen parametrów akceleracji w funkcjach inwestycji, ocen parametrów, dotyczących efektów B+R w funkcjach produktywności, a także niektórych deflatorów. Wskazuje to na konieczność dalszych udoskonaleń, gdy chodzi o specyfikację równań oraz o konieczność dalszego wysłużenia próby. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babarowski J., Gutenbaum J., Inkielman M., (1995), Modelling of an Economy in Transition (Some Computer Simulation Results), [w:] W. Welfe, M. Majsterek (eds.), Macromodels and Forecasts, Absolwent, Łódź
 2. Barro R. J., Grossman H. I., (1971), A General Disequilibrium Model of Income and Em¬ployment, „American Economic Review”., 61, s. 82-93
 3. Bodkin R.G., Klein L.R., Marwah K. (eds), (1991), A History of Macroeconometric Model-Building, E. Elgar, Aldershot
 4. Brandmeier M., (2000), Foreign Direct Investment, Foreign Trade and Factors Productivity in the Eastern European Transforming Countries, [w:] MACROMODELS ‘99, (eds) W. Welfe, P. Wdowiński, Rydzyna, Poland, December 1-4, 1999, Absolwent, Łódź, s. 300-325
 5. Coe D.T., Helpman E., (1995), International R&D Spillovers, „European Economic Review”, 39, s. 859-887
 6. Courbis R., Welfe W. (eds), (1999), Central and Eastern Europe on its Way to European Union. Simulation Studies Based on Macromodels, P. Lang, Frankfurt
 7. Davis C., Charemza W. (eds), (1989), Models of Disequilibrium and Shortage in Centrally Planned Economies, Chapman and Hall, London
 8. Dreze J.H., Bean C., Lambert J. P., Metha F., Sneessens H. R. (eds), (1990), Europe’s Unemployment Problem, MIT Press, Cambridge
 9. Florczak W., (1999), Baza danych modelu gospodarki narodowej Polski W8-98. Analiza integracyjna, Materiały IEiS UL, nr 14/99, Discussion Papers, Łódź
 10. Florczak W., (2000), Baza makrodanych modelu W8-2000, Materiały IEiS UŁ, nr 10/2000, Discussions Papers, Łódź
 11. Florczak W., Welfe W., (2000), Czynniki wzrostu gospodarczego w świetle badań do-tyczących dalekowschodnich rynków wschodzących (na podstawie funkcji produkcji, [w:] Wyzwania i dylematy statystyki XXI wieku, red. W. Ostasiewicz, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław, s. 65-83
 12. Florczak W., (2002), Stochastyczne równania modelu W8-2002, Materiały IEiS UŁ nr 17/2002, Discussion Papers, Łódź
 13. Florczak W., Sanabty L., Welfe W., (2001), Szacunek kapitału ludzkiego, „Wiadomości Statystyczne”, 46, nr 5, s. 15-23
 14. Florczak W., Welfe W., (2000), Wyznaczanie potencjalnego PKB i łącznej produktywności czynników produkcji, „Gospodarka Narodowa”, 11, nr 11-12, s. 4-55
 15. Hall S.G., (1994), Modelling Economies in Transition, [w:] Proceedings of MACROMODELS’94, eds W. Welfe, R. Kelm, Łódź, Absolwent, Łódź, s. 167-202
 16. Ikemoto Y. (1986), Technical Progress and the Level of Technology in Asian Countries, „Developing Economies”, 34, s. 368-390
 17. Klein L.R., Welfe A., Welfe W., (1999), Principles of Macroeconometric Modeling, North-Holland, Amsterdam
 18. Lambert J. P. (1988), Disequilibrium Macroeconomic Models, Cambridge University Press, Cambridge
 19. Majsterek M., Welfe A., (2000), Model korekty błędem. Modele płac, [w:] Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, red. A. Welfe, PWE, War¬szawa, s. 53-78
 20. Maillard B., Sneessens H., (1993), On the Modelling of Quantity Constraints: an Empiri¬cal Point of View, „Annales d’Economie et de Statistique”, 32, s. 43-64
 21. Malinvaud E., (1977), The Theory of Unemployment Reconsidered, Basic Blackwell, Oxford
 22. Romer P. M., (1994), The Origins of Endogenous Growth, „Journal of Economic Perspectives”, 8, s. 3-22
 23. Tokarski T. (1996), Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach endogenicznych, „Ekonomista”, s. 581-604
 24. Tokarski T., (1999), Uwagi o modelach wzrostu gospodarczego, „Studia Prawno- -Ekonomiczne”, 59, s. 111-150
 25. Vilares M. J. (1986), Structural Change in Macroeconomic Models. Theory and Estimation, Martinus Nijhoff, Dordrecht
 26. Welfe A., (1984), Analiza popytu w warunkach nierównowagi, „Ekonomista”, s. 1045-1064
 27. Welfe A., (1990), Rynek w warunkach inflacji. Studium ekonometryczne, Wyd. UŁ, Łódź
 28. Welfe A. (1993), Inflacja i rynek, PWE, Warszawa
 29. Welfe A., (1998), Ekonometria, PWE, Warszawa
 30. Welfe A., (red.) (2000), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa
 31. Welfe A., Karp P., Kelm R., (2002), Makroekonometryczny model gospodarki Polski, Wy¬dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 32. Welfe, A., Welfe W., (1986), Modele i prognozy rynku w warunkach nierównowagi, „Eko¬nomista”, s. 279-314
 33. Welfe W., (1992), Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski, PWE, Warszawa
 34. Welfe W., (1993a), Topics in Macro-modelling of East European Countries in the Period of Transition, „Economics of Planning”, 26, s. 105-126
 35. Welfe W., (1993b), Ekonometryczne modele funkcjonowania i rozwoju gospodarki narodowej dla okresu transformacji, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 47, s. 85-98
 36. Welfe W., (1993c), Towards a System of Economic Forecasting and Simulation Models for the Period of Transition, „Statistics in Transition”, 1, s. 43-51
 37. Welfe W., (1995), Modelling Transition from the Centrally Planned Economies to the Market Economies, [w:] M. Dutta (ed.) Economics, Econometrics and the LINK, Essays in Honor of Lawrance R. Klein, Elsevier, Amsterdam, s. 495- 518
 38. Welfe W., (red.) (1996), Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji, Absolwent, Łódź
 39. Welfe W., (ed.) (1997), Economies in Transition and the World Economy - Models, Forecasts and Scenarios, P. Lang, Frankfurt
 40. Welfe W., (1998), Modeling Inflation in Poland, „Przegląd Statystyczny”, 45, s. 309-329
 41. Welfe W., (1999), The Macroeconometric Simulation Model W8 of the Polish Economy, [w:] R. Courbis, W. Welfe (eds.), Central and Eastern Europe on its Way to European Union. Si¬mulation Studies Based on Macromodels, P. Lang, Frankfurt
 42. Welfe W. (2000a), Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, „Ekonomista”, 4, s. 483-498
 43. Welfe W., (2000b), Empiryczne modele wzrostu, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i praktyczne. Katedra Ekonomii UŁ, Łódź, s. 63-76
 44. Welfe W., (200la), Czynniki wzrostu potencjału gospodarczego Polski, „Ekonomista”, 2, s. 177-200
 45. Welfe W., (200lb), Determinanty wzrostu gospodarczego Polski, [w:] VII Kongres Ekonomi¬stów Polskich, styczeń 2001, t. II., Jaka polityka gospodarcza dla Polski? red. U. Płowieć, PTE, DW BELLONA Warszawa, s. 67-90
 46. Welfe W., (red.) (2001), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uni¬wersytetu Łódzkiego, Łódź
 47. Welfe, W., Welfe A., (1996), Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa
 48. Welfe, W., Welfe A., Florczak W., (1996), Symulacyjny, makroekonometryczny model W8 gospodarki Polski, „Gospodarka Narodowa”, 12, s. 32-46
 49. Welfe, W., Welfe A., Florczak W. (1997a), Makroekonomiczny roczny model gospodar-ki narodowej Polski, Z Prac IRiSS, z. 31, Warszawa
 50. Welfe W., Welfe A., Florczak W., (1997b), Alternatywy długookresowego wzrostu gospodarczego, IRiSS Raporty, z. 62, Warszawa
 51. Welfe, W., Welfe A., Florczak W., (1997c), Długookresowe prognozy rozwoju gospodarki polskiej do 2010 roku, „Gospodarka Narodowa”, 11-12, s. 1-11
 52. Welfe W., Welfe A., Florczak W., (1998), Konsekwencje ograniczania popytu finalnego a perspektywy wzrostu, IRiSS Raporty, z. 74, Warszawa
 53. Welfe W., Florczak W., Welfe A., (2000), The Annual Macromodel of the Polish Eco-nomy (Model Version W8-98), [w:] MACROMODELS’99, eds. W. Welfe, P. Wdowiński, Ry¬dzyna Poland, December l-4, 1999, Absolwent, Łódź, s. 128-188
 54. Welfe W., Florczak W., (2002), Łączna produktywność czynników produkcji, [w:] S. Kra¬jewski, T. Tokarski, Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, Ujęcie teo¬retyczne i empiryczne, Katedra Ekonomii UŁ, Łódź, s. 206-234
 55. Welfe W., Florczak W., Sabanty L., (2002), Kapitał ludzki i jego endogenizacja. Prze-gląd Statystyczny, 50, nr 2, s. 7-36
 56. Welfe W., Florczak W., Sabanty L., Welfe A., (2002), Makroekonomiczny model W8-2000 gospodarki narodowej Polski, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 66, s. 131-158
 57. Welfe W., Welfe A., Florczak W., Sabanty L., (2002), The Structure and Use of the Long-Term Ekonometric Model W8-D of the Polish Economy, [w:] MACROMODELS 2001, ed. W. Welfe, Absolwent Łódź, s. 9-34
 58. Whitley J. D., (1994), A Course in Macroeconomic Modelling and Forecasting, Harve-ster/Wheatsheaf, New York
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu