BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seweryn Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wyzwania dla rynku usług turystycznych wobec zmian postrzegania ich jakości : (na przykładzie miasta Krakowa)
Challenges for the Tourist Service Market in the Face of Changes in Perception of Their Quality (on the Example of the City of Cracow)
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, numer specjalny, maj, s. 90-102, rys.
Słowa kluczowe
Analiza ruchu turystycznego, Jakość usług turystycznych, Usługi turystyczne, Ocena jakości usług
Analysis of tourist movement, Quality of tourist services, Tourism services, Service quality assessment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, że na współczesnym, bardzo konkurencyjnym rynku turystycznym mają szansę utrzymać się tylko te podmioty (przedsiębiorstwa turystyczne i obszary recepcji), które będą dostarczać klientom-turystom odpowiednią wartość. Zidentyfikowano wzajemne uwarunkowania i współzależności między wartością produktu turystycznego dla klienta-turysty a jego satysfakcją z podróży turystycznej, jakością konsumowanych przez niego usług turystycznych i lojalnością wobec ich oferentów. Empiryczną część pracy stanowi porównanie opinii gości przyjeżdżających do Krakowa na temat jakości usług turystycznych (noclegowych, gastronomicznych, przewodnickich, informacji turystycznej, kulturalnych i rozrywkowych) w latach poprzednich i obecnie. Informacji dostarczyły wyniki badań ruchu turystycznego przeprowadzone w Krakowie w latach 2003-2008. (fragment tekstu)

The goal of the article is to show that in the contemporary, highly competitive market for tourist services the chance to survive have only those entities (tourist enterprises and reception areas) that will provide the customers/tourists with an adequate value. There are identified mutual determinants and interrelations between the tourist product value for the customer/tourist and their satisfaction with tourist travel, quality of tourist services consumed by them and loyalty towards offerers thereof. An empirical part of the study is comparison of opinions of guests arriving to Cracow on quality of tourist services (accommodation, catering, guide, tourist information, cultural and entertainment) in the previous years and today, Information for this comparison is provided by results of surveys on tourism carried out in Cracow in 2003-2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji., pod red. S. Mynarskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 120-121.
 2. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w 2003 roku. Raport końcowy, zespół: R" Seweryn, M. Pociecha, L. Mazanek, A. Wilkońska, M. Grzywa, pod kierunkiem K. Borkowskiego, MOT, Kraków 2003, s. 3-6.
 3. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w 2004 roku. Raport końcowy, zespół: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, pod kierunkiem K. Borkowskiego, MOT, Kraków 2004, s. 4-5.
 4. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w 2005 roku. Raport końcowy, zespół: T, Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A, Wilkońska, J, Kobus, pod kierunkiem K. Borkowskiego, MOT, Kraków 2005, s, 6-7.
 5. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2006. Raport końcowy, zespół: T. Grabiński, R, Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, pod kierunkiem K. Borkowskiego, MOT, Kraków 2006, s. 4-6.
 6. P. Drucker, The Practice of Management, Harper & Row, New York 1954, s. 37-41.
 7. C. Grönroos, Service Management and Marketing. Managing the Moments of Truth in Service Competition, Lexington Books, Toronto 1990, s. 36-37.
 8. K. Hughes, Tourist Satisfaction: a Guided "Cultural" Tour in North Queensland, "Australian Psychologist" 1991, No 26, s. 166-171.
 9. R. Johnston, Service Failure and Recovery, Warwick Business School, Warwick, UK 1997, s. 3,
 10. D. Kamerschen, R, McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991, s. 446.
 11. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s, 33.
 12. K. Kukuła, Liniowe metody wartościowania stanu bazy materialnej miejscowości turystycznych, "Folia Turistica" 1990, nr 1.
 13. K. Monroe, Making Profitable Decisions, McGraw-Hill, New York 1990, s. 46.
 14. A. Niemczyk, R. Seweryn, Uczestnictwo w kulturze jako motyw zachowań turystycznych - studium teoretyczno-empiryczne, w: W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, pod red. M. Kazimierczaka, AWF, Poznań 2008, s. 160-161.
 15. Obsługa ruchu turystycznego, pod red. B, Meyera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 224-227.
 16. R.L. Oliver, Satisfaction, A Behavioral Perspective on the Customer, McGraw-Hill, New York 1997, s. 13.
 17. M.E. Porter, Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985, s. 33.
 18. Ruch turystyczny w Krakowie w 2007 r. Raport końcowy, zespół: K. Michalak, Ł. Toruń, K. Woźniak, M. Pruchniewicz, pod kierunkiem G. Sygnowskiego, IPSOS, Warszawa 2007, s. 3-7.
 19. Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L, Mazanek, MOT, Kraków 2008, s. 28-46, www.krakow.pl/turystyka/?id=raport/raport.html z dn. 31.12.2008 r.
 20. R. Seweryn, Satysfakcja turysty a jego lojalność wobec obszaru recepcji turystycznej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie), w: Współczesny marketing. Trendy. Działania, pod red. G. Sobczyk, P WE, Warszawa 2008, s. 527.
 21. R. Seweryn, Wartość usług dla turysty i możliwości jej budowania w obszarze recepcji turystycznej, w: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, pod red. K.A. Kłosińskiego, IBRKK-Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, s. 166-167.
 22. R. Seweryn, Zastosowanie marketingu-mix na rynku turystycznym, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008, s, 9-12.
 23. E. Wąsowicz-Zaborek, Model jakości produktu turystycznego, w: Czynniki determinujące jakość a doskonalenie systemu informacyjnego w branży turystycznej, pod red. K, Wajdy, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005, s. 29-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu