BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Famulska Teresa (red.), Znaniecka Krystyna (red.)
Tytuł
Finansowe aspekty rozwoju lokalnego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004, 189 s., rys., tab., bibliogr. s. 175-189
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Finanse lokalne, Obciążenia podatkowe, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Finanse samorządu gospodarczego, Subwencjonowanie samorządu terytorialnego, Dotacje
Local development, Local finance, Tax burdens, Local government economic activity, Local government finance, Local government subsidies, Subsidies
Abstrakt
Niniejsza praca zmierza do identyfikacji źródeł finansowania samorządu lokalnego. Jej celem jest prezentacja zarówno stosowanych, jak i możliwych do wykorzystania instrumentów finansowych wspierających procesy rozwoju lokalnego. Zespół autorski w kolejnym etapie badawczym dokona zestawienia przedstawionego instrumentarium z funkcjonującym w praktyce oraz podejmie analizę i próbę oceny. Treść rozważań ujęto w siedmiu rozdziałach. W pierwszym przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju lokalnego i źródeł jego finansowania. Rozważania obejmują samo pojęcie rozwoju lokalnego, a także identyfikację celów i determinant tegoż rozwoju. Podjęto również próbę wskazania miar rozwoju lokalnego. W rozdziale tym usystematyzowano źródła zasobów finansowych jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego (gmina, powiat). Rozdział drugi zawiera szczegółową prezentację podatków i opłat zasilających budżety lokalne. Podjęto tutaj również - szczególnie istotny w warunkach decentralizacji - problem władztwa podatkowego. W kolejnym rozdziale przybliżono problematykę pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów z majątku. Rozdział czwarty obejmuje prezentację ogólnych założeń konstrukcji systemu dochodów uzupełniających jednostek samorządu terytorialnego. Opisano także zasady redystrybucji środków publicznych w ramach subwencji ogólnej oraz w ramach dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale piątym przedstawiono zagadnienie zwrotnych źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności podjęto problem zasadności i prawnych uwarunkowań zadłużenia jednostki samorządowej. Dokonano szczegółowej prezentacji instrumentów finansowania zwrotnego, z próbą porównania kredytu bankowego i obligacji komunalnych. W kolejnym rozdziale omówiono problematykę pozabudżetowych źródeł wspierania rozwoju lokalnego. Rozważania dotyczą źródeł finansowania dostępnych w ramach funduszy Unii Europejskiej. W tej części opracowania przybliżono również partnerstwo publiczno-prywatne jako formę realizacji inwestycji lokalnych. Ostatni rozdział obejmuje problematykę funduszy celowych, wskazano tutaj na istotę tej specyficznej formy funduszy publicznych. Podjęto również zagadnienie roli publicznych funduszy celowych w finansowaniu rozwoju lokalnego. (abstrakt skrócony)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baehr J., Kwieciński T., Stawicki E.: Działalność w sferze usług komunalnych a prawo antymonopolowe. Fundusz Współpracy, Warszawa 1996.
 2. Barteczko K., Bocian A.F.: Modelowanie regionalnych strategu finansowych. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2002.
 3. Biniecki J., Szczupak B.: Strategiczne myślenie o przyszłości gminy. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 4. Bobińska K.: Rynek w infrastrukturze. Infrastruktura na rynku. PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2000.
 5. Borodo A.: Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000.
 6. Borodo A.: Legalna definicja budżetu JST i jego prawny charakter. W: Finanse publiczne i prawo finansowe. Red. C. Kosikowski i E. Ruśkowski. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 7. Borodo A.: Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 8. Bouvier M.: Finanse lokalne we Francji. KiK, Warszawa 1999.
 9. Borys T.: Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne. W: Ocena i analiza jakości życia. Red. W. Ostasiewicz. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 10. Brandenburg H.: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 11. Brzeszczyńska S.: Nieruchomość w firmie. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 12. Brzeziński B.: Zarys prawa finansów publicznych. TNOiK, Toruń 1997.
 13. Budżet władz lokalnych. Red. S. Owsiak. PWE, Warszawa 2002.
 14. Bury R, Markowski T., Regulski J.: Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993.
 15. Chojna-Duch E.: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 16. Chustecka K.: Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2004 roku. Difin, Warszawa 2004.
 17. Chustecka K.: Podatek od spadków i darowizn w 2003 roku. Difin, Warszawa 2003.
 18. Czornik M.: Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 19. Czornik M.: Rozwój nieplanowany. W: Wdrażanie strategii rozwoju miasta. Red. M. Czornik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 20. Denek E., Sobiech J., Wierzbicki J., Wolniak J.: Finanse publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 21. Denek E., Sobiech J., Wolniak J.: Finanse publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 22. Deuter B., Jankowski A.: Podatki i opłaty samorządowe w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Difin, Warszawa 2001.
 23. Domański T.: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy. Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie, Warszawa 1999.
 24. Etel L., Presnarowicz S.: Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 25. Fila M.: Karta podatkowa w 2004 roku. Difin, Warszawa 2004.
 26. Finanse. Red. J. Ostaszewski. Difin, Warszawa 2003.
 27. Finanse publiczne i prawo finansowe. Red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 28. Fiscal Federalism in Theory and Practice. Red. T. Ter-Minassian. International Monetary Fund, Washington 1997.
 29. Gajl N.: Finanse i gospodarka lokalna na świecie. PWE, Warszawa 1993.
 30. Gałuszka K.: Płaszczyzny współpracy banku komercyjnego i jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości. W: Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce. T. I. Red. J. Sikorski. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2003.
 31. Glumińska-Pawlic J., Sawicka K.: Budżet jednostki samorządu terytorialnego. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002.
 32. Glumińska-Pawlic J.: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Uniwersytet Śląski, Katowice 2003.
 33. Gnela B.: Problematyka prawna działalności gospodarczej samorządu terytorialnego. W: Samorząd terytorialny - zadania - gospodarka - rozwój. Red. A. Harańczyk. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2001.
 34. Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 35. Góra E., Kotula M.: Podatki i opłaty lokalne. ODDK, Gdańsk 2003.
 36. Gradoń W.: Rynek finansowy jako niemonetarne źródło finansowania potrzeb pożyczkowych władzy publiczne. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Tom II. Red. K. Znaniecka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 37. Grosse T.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 38. Harańczyk A.: Miasta polskie w procesie globalizacji gospodarki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 39. Heller J.: Integracja Polski z Unią Europejską. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2003.
 40. Hyman D. N.: Public Finance. A Contemporary Application of Theory to Policy. The Dryden Press, Forth Worth 1996.
 41. Jędrzejewski L.: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle regulacji prawnych. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności T. II. Red. K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 42. Jędrzejowski L.: Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. ODDK, Gdańsk 2004.
 43. Karnat B.: Partnerstwo publiczno-prywatne - porozumienie rozłożonego ryzyka w celu finansowania inwestycji publicznych. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 44. Kienzler I.: Leksykon Unii Europejskiej. Świat Książki, Warszawa 2003.
 45. Kietlińska K.: Rozwój form powiązań instytucji sektora publicznego i prywatnego w Polsce. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finanse publiczne. T. I. Red. S. Owsiak. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 46. Klasik A., Kuźnik R: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy. Red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 47. Klasik A.: Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 48. Klasik A.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Red. F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, PTE Oddział w Katowicach, Katowice 1996.
 49. Kopańska A.: Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa 2003.
 50. Komberger-Sokołowska E.: Uwagi na temat podatków samorządowych. W: The Problems of the Financial Law Evolution in Central and Eastern Europe within the Integration Processes. Red. A. Miskinis, E. Ruśkowski. Law University of Lithuania and University of Białystok, Vilnius-Białystok 2004.
 51. Kosek-Wojnar M.: Dylematy wyznaczania granic zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finanse publiczne. T. I. Red. S. Owsiak. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004
 52. Kosek-Wojnar M., Surówka K.: Finanse samorządu terytorialnego. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002.
 53. Kosikowski C., Ruśkowski E.: Finanse publiczne i prawo finansowe. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 54. Kosikowski C.: Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 55. Kosikowski C., Szpringer Z.: Finanse publiczne. Komentarz do ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000.
 56. Kosikowski C.: Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
 57. Kot J.: Rola inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarczym regionu. W: Samorząd terytorialny - zadania - gospodarka - rozwój. Red. A. Harańczyk. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2001.
 58. Kot J.: Rozwój lokalny -jego istota, cele i czynniki. W: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Red. T. Markowski i D. Stawasz. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 59. Kozak M.: Droga do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. PWE, Warszawa 2000.
 60. Kozak M.: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej. PWE, Warszawa, 2002.
 61. Leoński Z.: Samorząd terytorialny w RP. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 62. Lis S.: Finansowanie rozwoju lokalnego. Informator praktyczny. Śląski Związek Gmin i Powiatów, Katowice 2000.
 63. Listkiewicz J. i inni: Metody realizacji projektów inwestycyjnych. Project Finance i Corporate Finance. ODDK, Gdańsk 2004.
 64. Liszewski G: Podatek od nieruchomości po zmianach. „AFG" Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz 2003.
 65. Liszewski G: Podstawowe problemy reformy podatków majątkowych na przykładzie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W: Reforma dochodów publicznych w Polsce. Red. A. Pomorska i M. Pypeć. Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Radom 2003.
 66. Leksykon finansowo-bankowy. PWE, Warszawa 1991.
 67. Łaptos J. i inni: Historia Unii Europejskiej. Albatros, Kraków 2003.
 68. Majchrzycka-Guzowska A.: Finanse i prawo finansowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 69. Malinowska E., Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002. ODDK, Gdańsk 2002.
 70. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 71. Marlow M.L.: Public Finance. Theory and Practice. The Dryden Press, ForthWorth 1995.
 72. Milczarek T.: Samorząd gminy. Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Infor, Warszawa 1999.
 73. Ofiarski Z.: Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa 2002.
 74. Ostrowska A.: Tworzenie prawa w zakresie podatków i opłat na szczeblu powiatowym. W: The Problems of the Financial Law Evolution in Central and Eastern Europe within the Integration Processes. Red. A. Miskinis, E. Ruśkowski. Law University of Lithuania and University of Białystok, Vilnius-Białystok 2004.
 75. Owsiak K.: Dług jednostek samorządu terytorialnego a bezpieczeństwo finansów publicznych w Polsce. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. II. Red. K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 76. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 2001, 2004.
 77. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w dziedzinie usług komunalnych. Red. M. Moszaro. Municipium, Warszawa 2000.
 78. Patrzałek L.: Finanse samorządowe. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 79. Patrzałek L.: Finanse samorządu terytorialnego. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 80. Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej. Uniwersytet Poznański, Poznań 1997.
 81. Pęski W.: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady, Warszawa 1999.
 82. Pietrzyk L: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 83. Pietrzyk L: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. W: Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 84. Piotrowska-Marczak K.: Perspektywy zmian gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W: Polska samorządność w integrującej się Europie. I Forum Samorządowe. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 85. Polskie prawo finansowe. Red. E. Ruśkowski. Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1998.
 86. Połczyński J.: Karta podatkowa jako dochód własny budżetów gmin w latach 1992-2000. W: System finansów samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław 2003.
 87. Prawo podatkowe w pytaniach i odpowiedziach. Red. L. Etel. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 88. Regulski J.: Ekonomika miasta. PWE, Warszawa 1982.
 89. Ruśkowski E.: Finanse lokalne w dobie akcesji. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 90. Sej-Kolasińska M., Zielińska A.: Analiza porównawcza gmin województwa dolnośląskiego na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju. W: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania. Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002, nr 942.
 91. Siemiński W.: Planowanie rozwoju. W: Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Red. Z. Niewiadomski. Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2001.
 92. Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Readers Digest Przegląd Sp. z o.o., Warszawa 2001.
 93. Sochacka-Krysiak H.: Finanse lokalne. SGH, Warszawa 1993, 1995.
 94. Stiglitz J.E.: Economics of the Public Sector. W.W. Norton & Company, New York-London 2000.
 95. Surówka K.: Zmiany w systemie zasilania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po 2003 roku a ich samodzielność finansowa. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finanse publiczne. T. I. Red. S. Owsiak. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 96. Swianiewicz R: Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1996.
 97. System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 98. Szewczuk A.: Strategia decentralizacji systemu finansów publicznych w Polsce i jej wpływ na funkcjonowanie sektora samorządowego. W: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław 2004.
 99. Szewczuk A.: Samodzielność finansowa gmin polskich i francuskich. Analiza porównawcza. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finanse publiczne. T. I. Red. S. Owsiak. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 100. Szczupak B., Czornik M.: Środowisko przedsiębiorczości a konkurencyjność miasta. W: Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne. Red. A. Klasik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 101. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Red. A. Zeliaś. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
 102. Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego. Red. E. Denek. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
 103. Walasik A.: Podatki i opłaty lokalne w ocenie przedsiębiorstw. W: Obciążenia fiskalne w Polsce na podstawie badań. Red. T. Famulska, K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 104. Wójtowicz W.: Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 105. Wiedza o społeczeństwie. Red. T. Woś i J. Stelmach. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 106. Wieloletnie plany inwestycyjne. Red. R. Stanek i D. Śmiałkowski. Municipium, Warszawa 2001.
 107. Wrana K.: Partnerstwo w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik i F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 108. Zdyb M.: Komentarz do ustawy o działalności gospodarczej. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997.
 109. Ziółkowski M., Goleń M.: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Red. H. Sochacka-Krysiak. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 110. Zysnarski J.: Koncepcja partnerstwa sektorów publicznego i prywatnego -porównanie możliwych wariantów. LGGP, Warszawa 2002.
 111. Zysnarski J.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka. ODDK, Gdańsk 2003.
 112. Artykuły
 113. Bitner M.: Modele Partnerstwa Publiczno-Prywatne w krajach Unii Europejskiej. „Finanse Komunalne" 2003, nr 2 (dodatek: Partnerstwo Publiczno-Prywatne).
 114. Burzyński J.: Opodatkowanie budowli. „Wspólnota" 2004, nr 7. Chmielowski J.: Jak wykorzystać pomoc. „Nasza Europa" 2003, nr 8.
 115. Czarnow S.: Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorządu terytorialnego. „Samorząd Terytorialny" 2002, nr 10.
 116. Derejko-Kotowska M.: Nabycie wkładu na książeczce mieszkaniowej a podatek od spadków i darowizn. „Przegląd Podatkowy" 2003, nr 2.
 117. Derejko-Kotowska M.: Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. „Przegląd Podatkowy" 2004, nr 2.
 118. Famulska T.: Podatek katastralny jako forma opodatkowania majątku. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach" 2001, nr 4.
 119. Gonet W.: Bezpieczeństwo finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Cz. I. „Prawo Bankowe" 2003, nr 11.
 120. Gonet W.: Bezpieczeństwo finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Cz. II. „Prawo Bankowe" 2003, nr 12.
 121. Gonet W.: Rynek samorządowych papierów wartościowych. „Prawo Bankowe" 2004, nr 3.
 122. Grynis R.: Obligacje komunalne - efektywny instrument finansowy czy promocja miasta. „Bank i Kredyt" 2002, nr l.
 123. Jastrzębska M.: Decentralizacja finansów publicznych. „Gospodarka Narodowa" 2002, nr 7-8.
 124. Jeleń I: Piąć osi rozwoju. „Gazeta Samorządu i Administracji" 2003, nr 6.
 125. Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zaleski J.: Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce. „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 1-2.
 126. Korbus B.: Podstawowe zagadnienia Partnerstwo Publiczno-Prywatne. „Rachunkowość Budżetowa" 2003, nr 3 (dodatek).
 127. Kotulski M.: Pojęcie i istota samorządu terytorialnego. „Samorząd Terytorialny" 2000, nr 1-2.
 128. Kowerski M.: Samorząd lokalny w Danii. „Samorząd Terytorialny" 1998, nr 7-8.
 129. Malinowski R: Prawne ujęcie działalności gospodarczej samorządu terytorialnego. „Samorząd Terytorialny" 2000, nr 11.
 130. Miemiec W.: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespół gwarancji zabezpieczających samodzielność finansową gmin -- wybrane zagadnienia teoretycznoprawne. „Samorząd Terytorialny" 1997, nr 10.
 131. Patrzałek L.: Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój lokalny i regionalny. „Samorząd Terytorialny" 1996, nr 5.
 132. Popławski M.: Wykorzystanie nieruchomości w działalności gospodarczej a jej stan techniczny. „Przegląd Podatkowy" 2003, nr 6.
 133. Skuza S.: Uwarunkowania prawne zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. „Prawo Bankowe" 2003, nr 6.
 134. Sztando A.: Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 7-8.
 135. Swianiewicz P.: Phare w gminach. „Wspólnota" 2003 nr 1.
 136. Ślifirczyk M.: Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. „Przegląd Podatkowy" 2003, nr 1.
 137. Śliwiński T.: SAPARD w gminach. „Wspólnota" 2003, nr 7.
 138. Walasik A.: Kryterium obiektywności subwencji ogólnej z perspektywy zasad kalkulacji wskaźnika G. „Samorząd Terytorialny" 2003, nr 4.
 139. Akty prawne
 140. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. „Dziennik Ustaw" 1997, nr 78, poz. 483.
 141. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo czekowe. „Dziennik Ustaw" 1936, nr 37, poz. 283.
 142. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe. „Dziennik Ustaw" 1936, nr 37, poz. 282.
 143. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. „Dziennik Ustaw" 1964, nr 16, poz. 93.
 144. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 o podatku od spadków i darowizn. „Dziennik Ustaw" 1994, nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami.
 145. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. „Dziennik Ustaw" 1993, nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami.
 146. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu z dnia 15 października 1985 r. „Dziennik Ustaw" 1994, nr 124, poz. 607 i 608.
 147. Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. „Dziennik Ustaw" 2000, nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami.
 148. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. „Dziennik Ustaw" 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.
 149. Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy celowych. „Dziennik Ustaw" 1990, nr 89, poz. 517.
 150. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. „Dziennik Ustaw" 2002, nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami.
 151. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. „Dziennik Ustaw" 1996, nr 67, poz. 329.
 152. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej. „Dziennik Ustaw" 1994, nr 79, poz. 363.
 153. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, „Dziennik Ustaw" 1995, nr 83, poz. 420.
 154. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. „Dziennik Ustaw" 2000, nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami.
 155. Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych. „Dziennik Ustaw" nr 106, poz. 673.
 156. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. „Dziennik Ustaw" 2002, nr 49, poz. 447.
 157. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe. „Dziennik Ustaw" 1997, nr 140, poz. 939.
 158. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. „Dziennik Ustaw" 2001, nr 142, poz. 1590.
 159. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. „Dziennik Ustaw" 2001, nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami.
 160. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. „Dziennik Ustaw" 1998, nr 144, poz. 930 z późniejszymi zmianami.
 161. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami.
 162. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. „Dziennik Ustaw" 1999, nr 83, poz. 930.
 163. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. „Dziennik Ustaw" 2000, nr 48, poz. 550.
 164. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. „Dziennik Ustaw" 2000, nr 86, poz. 959 z późniejszymi zmianami.
 165. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. „Dziennik Ustaw" 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami.
 166. Ustawa dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji. „Dziennik Ustaw" 2002, nr 41, poz. 363.
 167. Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym. „Dziennik Ustaw" 2002, nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami.
 168. Ustawa z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 65, poz. 594 z późniejszymi zmianami.
 169. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 80, poz. 717.
 170. Ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 60, poz. 535.
 171. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 203, poz. 1996.
 172. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 roku o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 223, poz. 2218.
 173. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. „Dziennik Ustaw" 2004, nr 54, poz. 535.
 174. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. „Dziennik Ustaw" 2004, nr 99, poz. 1001.
 175. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju. „Dziennik Ustaw" 2004, nr 116, poz. 1206.
 176. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na rok 2004. „Dziennik Ustaw" 2004, nr 56, poz. 542.
 177. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 225, poz. 2231.
 178. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań. „Dziennik Ustaw" 2000, nr 100, poz. 1077.
 179. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 165, poz. 1599.
 180. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. „Dziennik Ustaw" 2001, nr 38, poz. 454.
 181. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. „Monitor Polski" 2003, nr 51, poz. 804.
 182. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. „Monitor Polski" 2003, nr 49, poz. 771.
 183. Inne źródła
 184. Fiscal Design Surveys across Levels of Government. „OECD Tax Policy Studies" 2002, No. 7.
 185. Fundusze strukturalne w Polsce. UKIE, Warszawa 2002.
 186. Gorzelak G, Jałowiecki B.: Analiza procesu wdrażania i skutków reformy terytorialnej organizacji kraju - raport końcowy. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 2001.
 187. Green Paper on Public Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions Commission of The European Communities. Bruksela 2004.
 188. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za lata 1999-2003 oraz o stanie należności za lata 2001-2003 jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004.
 189. Nasze warunki członkostwa. Polska w Unii Europejskiej. UKIE, Warszawa 2003.
 190. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego. http://www.bgk.com.pl/oferta/samorzady/sam_obligacje_komunalne.jsp
 191. Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2003.
 192. Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa 2002.
 193. Partnerstwo Publiczno-Prywatne szansą dla inwestycji sektora publicznego. Materiały konferencyjne. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 2003.
 194. Pijaczyński M.: Obligacje alternatywą dla kredytu. http://www.polska.pl/cms/print.htm?id= 117914.
 195. Uzasadnienie do projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. „Druk Sejmowy" 2003, nr 1732.
 196. Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej. UKIE, Warszawa 2002.
 197. www.funduszeonline.pl
 198. www.gazeta.pl, Projekt ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 18.02.2004.
 199. www.ncppp.org., For the Good of the People: Using Public-Private Partnerships to Meet America's Essential Needs.
 200. Witryna internetowa The National Council for Public Private Partnership.
 201. www.pwc.pl, Partnerstwo Publiczno-Prywatne. www.uike.gov.pl, Unia Europejska /Polityka strukturalna.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu