BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małuszyńska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ochrona interesów finansowych UE w zakresie polityki spójności
Protection of Financial Interests of the EU in the Range of the Cohesion Policy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 95, s. 30-40, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jaka polityka spójności po roku 2013?
Słowa kluczowe
Polityka spójności, Fundusze strukturalne
Cohesion policy, Structural funds
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Europejski Trybunał Obrachunkowy
European Court of Auditors
Abstrakt
Procedury pozyskiwania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i zarządzania nimi są źródłem błędów. Ich wykrywaniem zajmuje się Trybunał Obrachunkowy, Komisja i państwa UE. ETO w corocznych sprawozdaniach przedstawia błędy oraz ocenę systemów kontroli KE i państw UE. W ostatnich sprawozdaniach ETO pojawia się zapis: Trybunał nie może wydać opinii bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości rozliczeń. Konieczne są starania o skuteczne wdrażanie systemu kontroli oraz eliminowanie niedociągnięć, przede wszystkim w zakresie polityki spójności. Celem artykułu jest dyskusja nad uproszczeniem zarządzania funduszami i przedstawienie oceny efektów podejmowanych działań. Oceny TO powinny być brane pod uwagę przez instytucje państw UE zajmujące się nadzorowaniem projektów finansowanych przez fundusze UE w celu uniknięcia błędów przyszłości. (abstrakt oryginalny)

Complicated procedures of obtaining and managing Structural Funds and the Cohesion Fund are the source of irregularities and errors in these processes. The European Court of Auditors, European Commission and member states' control systems deal with detecting those discrepancies. In its Annual Reports on the implementation of the EU general budget and in the other reports, the Court presents the detected errors and evaluates control mechanisms in the EU member states and the European Commission. In subsequent years the Court's reports include (in an almost unchanged version) the following statement referring, among others, to structural activities: "The Court is again not in a position to provide an unqualified opinion on the legality and regularity of underlying transactions. A greater effort is needed to implement the supervisory and control systems effectively and to address the weaknesses in the areas where payments are still materially affected by errors". In the greatest extent it relates to the cohesion policy. The aim of the paper is a short survey of the discussion about simplification, coordination and flexible management of the Structural and Cohesion Funds and opinion of the Commission and the European Court of Auditors about the effects of undertaken measures. Conclusions and recommendations contained in the last reports of these institutions show still existing problems. The recommendations should be analyzed thoroughly by the Member States' Managing and Paying Authorities supervising the projects co-financed by the European Union, which should prevent the indicated irregularities and errors in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission staff working document accompanying the 20th annual report on implementation of the structural funds (2008), PARTS 4 -63, {COM (2009) 617}.
 2. Communication from the Commission on the simplification, coordination and flexible management of the structural Policies 2000-2006, Commission of the EC, C(2003) 1255.
 3. Czwarte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007, KOM (2007) 273, SĘK (2007) 694.
 4. Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komunikat Komisji, Urząd Oficjalnych Publikacji WE, Luksemburg 2007.
 5. Drugie sprawozdanie o spójności gospodarczo-społecznej. Jedność Europy, solidarność narodów, różnorodność regionów, Komisja Europejska, 2003 (streszczenie i wnioski z dokumentu COM(2003) 34).
 6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego. „Plan działania na rzecz umocnienia nadzoru Komisji nad działaniami strukturalnymi w ramach zarządzania dzielonego", Komisja WE 2008, KOM(2008) 97.
 7. Małuszyńska E., Structural Policy in the Assessment of the European Court of Auditors, [w:] Wybrane problemy integracji europejskiej, red. A. Stępniak, S. Umiński, A. Zabłocka, Uniwersytet Gdański, Sopot 2009.
 8. Piąte sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej. Rozwijające się regiony, wzrost gospodarczy w Europie; Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady {SEC(2008) 2047 wersja ostateczna}.
 9. Przedstawienie sprawozdania rocznego za rok 2008 przed Komisją Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, przemówienie V. Caldeiry, Prezesa ETO, Bruksela 2009, ECA/09/69.
 10. Przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej po 2013 r. Stanowisko Rządu RP, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 11. Report from the Commission. 17th, 18th, 19th Annual Report on Implementation of the Structural Funds, European Commission, SEC(2006) 1373, SEC(2007) 1456, SEC(2008) 2649.
 12. Report from the Commission. 20th annual report on implementation of the structural funds (2008) {sec(2009)1495}.
 13. Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the European Union, European Commission, Luxembourg 1999.
 14. Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności, Komisja WE, Bruksela 2009, SEC(2009) 1159, COM (2009) 465.
 15. Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2008, Trybunał Obrachunkowy, 2009 2009/C 269/01.
 16. Sprawozdanie z konferencji „Przegląd budżetu UE; dyskusja o wizji przyszłości Unii", Urząd KIE, Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2008, http://www.ukie.gov.pl.
 17. Trzecie sprawozdanie okresowe na temat spójności: W kierunku nowego partnerstwa na rzecz wzrostu, zatrudnienia, spójności, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2005 COM (2005) 192.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu