BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furmankiewicz Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Stefańska Joanna (Centrum Rozwiązań Systemowych, Wrocław)
Tytuł
Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne : analiza powiązań w trzech wybranych "lokalnych grupach działania" w Polsce
Cross-Sectoral Partnerships as Organisational Networks : the Analysis of Relations on Three Local Action Groups in Poland
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 1, s. 5-25, tab., ryc., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca międzysektorowa, Modernizacja obszarów wiejskich, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój regionalny, Rozwój lokalny, Powiązania sieciowe, Badania naukowe, Lokalna Grupa Działania (LGD)
Cross-sector cooperation, Modernisation of the rural area, Rural development, Regional development, Local development, Network relationships, Scientific research, Local Action Group
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule analizowany jest charakter powiązań pomiędzy instytucjonalnymi uczestnikami współpracy międzysektorowej w ramach partnerstw terytorialnych (a dokładniej tzw. lokalnych grup działania LEADER) utworzonych na obszarach wiejskich w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego określonych regionów. W kontekście koncepcji kapitału społecznego, za pomocą podstawowych wskaźników sieciowych, zbadano powiązania w trzech partnerstwach położonych w odrębnych regionach historyczno-kulturowych Polski. Omówiono interakcje pomiędzy uczestnikami współpracy (koordynacja, kooperacja, konflikt, kontrola i konkurencja) oraz przepływy (informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i rzeczowych). (abstrakt oryginalny)

This paper presents analysis of different connections between institutional participants of three area-based partnerships (LEADER Local Action Groups) that have been created in rural areas to coordinate actions which contribute to social and economic development of the respective regions. The relations in three partnerships located in different historical-cultural regions of Poland were analysed in the context of the social capital concept, using basic network relation indexes. Various types of interactions between agents (coordination, conflict, co-operation, control and competition) and flows (information, financial assets, human resources and tangible resources) have been analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski T., 2008, "Pomiędzy zaufaniem a kontrolą - rola wiedzy lokalnej w pilotażowym programie LEADER w Polsce", w: H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 87-101.
 2. Axelrod R., 1984, The Evolution of Cooperation, New York: Basic Books Inc.
 3. Bartkowski J., 2007, "Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym", w: M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 54-97.
 4. Batagelj V., Mrvar A., 2008, Pajek. Program for Analysis and Visualization of Large Networks, Reference Manual, Ljubljana: University of Ljubljana.
 5. Biderman A., Futymski A., Jarzębska A., Kazior B., Serafin R., Szmigielski P., 2004, Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny przewodnik, Kraków: Fundacja "Partnerstwo dla Środowiska".
 6. Błąd M., Kamiński R., 2005, "Social capital enhancement in the Polish countryside: experiences from the implementation of LEADER-type programmes", w: K. Zawalińska (red.), Rural Development in the Enlarged European Union, Warsaw: Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences, s. 235-247.
 7. Borek T., Fałkowski J., Giejbowicz E., Janiak K., Poślednik A., Zielińska M., 2006, Inicjatywa LEADER+ - pierwsze doświadczenia i szansę rozwoju, Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
 8. Borgatti S.P., 2005, "Centrality and network flow". Social Networks, nr 27(1), s. 55-71.
 9. Bourdieu R, 1985, "The forms of capital", w: J.C. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, New York: Greenwood Press.
 10. Burt R.S., 2000, "The network structure of social capital", w: R.I. Sutton, B.M. Staw (red.), Research in Organizational Behaviour, Greenwich, CT: JAI Press.
 11. Coleman J., 1988, "Social capital in the creation of human capital", American Journal of Sociology, nr94. Supplement, s. 95-120.
 12. Fedyszak-Radziejowska В., 2005, "Wiarygodność metod jakościowych i sondaży w badaniach kapitału społecznego wsi", w: K. Gorlach, G. Foryś, W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 13. Fedyszak-Radziejowska B., 2006, "Human and social capital of the Polish rural areas", w: J. Wilkin, I. Murzyńska (red.), Rural Poland 2006. Report on the Condition of Rural Areas, Warsaw: Foundation for Development of Polish Agriculture, s. 69-76.
 14. Frykowski M., Starosta P., 2005, "Kapitał społeczny na terenie województwa łódzkiego", w: K. Gorlach, G. Foryś (red.), W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 15. Fukuyama F., 1997, Zaufanie, kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przeł. A. i L. Śliwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Furmankiewicz M., 2006, "Współpraca międzysektorowa w ramach tzw. partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich w Polsce", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (24), s. 113-132.
 17. Furmankiewicz M., Thompson N., Zielińska M., 2010, "Area-based partnerships in rural Poland: The post-accession experience", Journal of Rural Studies, nr 26 (1), s. 52-62.
 18. Goszczyński W, 2008, "Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LEADER+", w: H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 102-122.
 19. Hanke K., 2008, "Koncepcja kapitału społecznego a doświadczenia lokalnych grup działania", w: H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 87-101.
 20. Hardin R., 1989, "Political obligation", w: A. Hamlin, P. Pettit (red.), The Good Polity. Normative Analysis of the State, Oxford: Basil Blackwell.
 21. Kamiński R., 2007, "Odnowa wsi i Leader: komplementarność metod rozwoju obszarów wiejskich", w: M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 22. Kata R., 2005, "Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami społecznymi w procesie rozwoju lokalnego (na przykładzie gminy Tyczyn i Towarzystwa Rolno-Przemysłowego "Dolina Strugu")", w: A. Czudec, G. Ślusarz (red.), Samorząd lokalny - istota, efekty i doświadczenia. XV lat samorządu gminy Tyczyn 1990-2005, Rzeszów-Tyczyn: Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Polityki Gospodarczej i Agrobiznesu, s. 127-145.
 23. Kranton R.E., Minehart D.F., 2000, "Network versus vertical integration", RAND Journal of Economics, nr 31 (3), s. 570-601.
 24. Lin N., 2001, Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge: Cambridge University Press.
 25. Murdoch J., 2000, "Networks - a new paradigm of rural development?", Journal of Rural Studies, nr 16, s. 407-419.
 26. Niesporek A., 2008, "Miejsce i funkcja pojęcia kapitana społecznego w teorii socjologicznej", w: M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 27. Osa M., Gorlach K., Podedwoma H., 2006, "Integracja z Unią Europejską a polityka rolna Polski w perspektywie analizy sieciowej", w: K. Szafraniec (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, s. 147-169.
 28. Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przeł. J. Szacki, Kraków: Znak.
 29. Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. P. Sadura, S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 30. Ray C., 2005, "Neo-endogenous rural development in the EU", w: P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, London: Sage, s. 278-291.
 31. Sadowski I., 2008, "Demokracja lokalna w działaniu. Sieć relacji, aktywność obywatelska i zaufanie w społeczności lokalnej", w: M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 32. Shuckshmith M., 2000, "Endogenous development, social capital and social inclusion: perspectives from LEADER in the UK", Sociologia Ruralis, nr 40 (2), s. 208-218.
 33. Starosta P., Frykowski M., 2008, "Typy kapitału społecznego i wzory partycypacji obywatelskiej w wiejskich gminach centralnej Polski", w: M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitály ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 34. Stenlas N., 1999, "Organisation, management and social networks - theories of relevance to partnerships", w: E. Westholm, M. Moseley, N. Stenlas (red.), Local Partnerships and Rural Development in Europe. A Literature Review of Practice and Theory, Falun: Dalarna Research Institute, s. 209-228.
 35. Stryjakiewicz T., 2001, "Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych", w: H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 37-47.
 36. Swianiewicz P, Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A., 2008, Szafarze darów europejskich. Kapital społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 37. Sztompka P, 2005, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Znak.
 38. van Depoele L., 2003, "From sectoral to territorial-based policies: The case of LEADER", w: The Future of Rural Policy. From Sectoral to Place-based Policies in Rural Areas, Paris: OECD, s. 79-87.
 39. Wasielewski K., 2005, "Program LEADER+. Szansa czy tylko nadzieja na aktywizację polskiej wsi?", w: B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Proces demarginalizacj i polskiej wsi, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 69-96.
 40. Zarycki T., 2004, "Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności", Kultura i Społeczeństwo, nr 48, s. 45-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu