BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozuń-Cieślak Grażyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Koncepcja i metodologia oceny efektywności wydatków sektora publicznego
Evaluation of Public Sector Expenditures Efficiency : Conception and Methodology
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 99, s. 208-217, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i międzynarodowe
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność
Public sector, Data Envelopment Analysis (DEA), Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Racjonalność gospodarowania środkami publicznymi jest warunkiem koniecznym sprawnego funkcjonowania tego sektora oraz budowania podstaw zaufania społeczeństwa do władzy. Badanie efektywności wymaga określenia sposobu mierzenia wyników działalności danej jednostki gospodarującej, co w przypadku sektora publicznego jest szczególnie trudne ze względu na jego specyfikę. W ramach niniejszego opracowania została podjęta próba sformułowania teoretycznej i metodologicznej koncepcji szacowania efektywności wydatków sektora publicznego. (abstrakt oryginalny)

Rationality of public money spending is a necessary condition of the government efficient functioning as well as it builds bases of public trust. Examining the efficiency of public sector requires to determine methods of measuring public entities performance, what is particularly difficult because of the specific nature of their activities. This study aims to provide the theoretical conception and methodology how to measure the efficiency of the public sector expenditures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 2. Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V., Public sector efficiency: an international comparison, Working Papers no 242, ECB 2003.
 3. Brzozowska K., Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach Project finance, Praca habilitacyjna, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2003.
 4. Dybał M., Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych za pomocą metody DEA, [w:] Ekonomia nr 12, red. L. Olszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 5. Janoś-Kresło M., Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, „Monografie i Opracowania" nr 512, SGH, Warszawa 2002.
 6. Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, Raport nr 27 RSSG przy RM, Warszawa 1998.
 7. Kisielewska M., Ocena efektywności banków i ich oddziałów metodą Data Envelopment Analysis-wybrane zagadnienia metodologiczne, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca SA, Szczecin 2006.
 8. Kleer J., Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, red. J. Kleer, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.
 9. Kozuń-Cieślak G., Ocena efektywności sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe nr 489, Ekonomiczne Problemy Usług nr 14, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 10. Misiąg W, Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. l, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 11. Orłowski W., Wpływ biurokratycznych barier wzrostu na rozwój gospodarczy - analiza empiryczna, [w:] Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 12. Próchniak M, Czynniki wzrostu gospodarczego - przegląd wyników badań empirycznych, [w:] Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, red. R. Rapacki, PWE, Warszawa 2009.
 13. Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
 14. Stiglitz E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 15. Zienkowski L., Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 16. Zienkowski L., Gospodarka oparta na wiedzy - mit czy rzeczywistość, [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu