BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ligus Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wartościowanie korzyści środowiskowych inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce : badanie pierwotne metodą wyceny warunkowej (contingent valuation method)
Valuing Environmental Benefits of Renewable Energy Projects in Poland : the Contingent Valuation Survey
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 99, s. 218-228, bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i międzynarodowe
Słowa kluczowe
Metoda gotowości do płacenia, Odnawialne źródła energii, Wartościowanie elementów środowiska, Inwestycje w ochronę środowiska, Metodyka ExternE
Willingness to pay (WTP), Renewable energy sources, Valuation of environmental elements, Environmental investments, ExternE methodology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi propozycję wyceny w wartościach pieniężnych środowiskowych korzyści zewnętrznych generowanych przez inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). Przedstawiono wyniki ogólnopolskiego badania pierwotnego gospodarstw domowych metodą wyceny warunkowej (contingent valuation method - CVM) przeprowadzonego przez autorkę we współpracy z ośrodkiem badawczym. Zasadniczym celem badania było oszacowanie średniej miesięcznej kwoty gotowości do zapłaty (willingness to pay - WTP) gospodarstwa domowego dodatkowo za energię elektryczną w celu poprawy jakości powietrza. Badanie ankietowe posłużyło do oszacowania wskaźnika jednostkowego korzyści środowiskowych produkcji energii z OZE według procedury zaproponowanej przez autorkę. Wyniki badania pierwotnego porównano z alternatywnym szacunkiem korzyści środowiskowych, dokonanym metodą przenoszenia korzyści, według metodyki rozwiniętej w ramach projektu ExternE (External Costs of Energy) Komisji Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on the valuation of environmental benefits from renewable energy production. The empirical research results of valuing benefits from improving air quality in Poland using contingent valuation method (CVM) was presented. The survey was held on all-Polish sample of adults in co-operation with professional public opinion research centre. The main goal of the research was to find the household's average monthly willingness to pay in addition to electricity bill in order to improve air quality in Poland. The research finally was used to estimate the environmental benefits indicator from renewable energy production, after the procedure proposed by the author. The result of the original research was confronted with the alternative research conducted with benefit transfer method on the basis of methodics of European Commission's ExternE (External Costs of Energy) project. The ability of valuing environmental benefits of renewable energy projects enables to compute it into the net benefits of a project, which shows its economic effectiveness and makes more probable financing from public and European Union sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik, Dokument opracowany przez Jednostkę ds. Ewaluacji, Dyrekcja Generalna - Polityka Regionalna, Komisja Europejska, 2003.
 2. Application of Environmental Valuation in South Australia. Report of the Environmental Valuation Working Group to the Natural Resource Council, Published by Department for Environment, Heritage and Aboriginal Affairs, Adelaide 1999.
 3. Blaug M, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 4. Boardman A.E. i in., Cost-benefit Analysis. Concepts and Practice, Prentice Hall, New Jersey 2001.
 5. Dziegielewska D.A., Mendelsohn R., Valuing air quality in Poland, "Environmental and Resource Economics" 2005, no 30, s. 131-163.
 6. ExtcrnE: Externalities of energy: Volume 7-Methodology 1998 update, European Commission, EUR 18835, 1999.
 7. Freeman A.M., The Benefits of Environmental Improvement. Theory and Practice, Johns Hopkins University Press, London 1979.
 8. Guidelines for preparing economic analysis, U.S. Environmental Protection Agency, 2000.
 9. Hanemann W.M., Valuing the environment through contingent valuation, "Journal of Economic Perspectives" 1994, vol. 8, no 4, s. 37-38.
 10. Hoehn J.P., Randall A., Too many proposals pass the benefit cost test, "The American Economic Review" 1989, no 79, s. 544-551.
 11. Ligus M., Poprawność (validity) waloryzacji środowiska przyrodniczego z zastosowaniem metody wyceny warunkowej, [w:] Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, red. A. Graczyk, Wydawnictwo EkoPress, Białystok-Wrocław 2007a, s. 14-22.
 12. Ligus M., Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji w odnawialne źródła energii, Praca doktorska, AE, Wrocław 2007b.
 13. Maler K.G., Environmental economics. A theoretical inquiry, John Hopkins University Press for Resources for the Future, Baltimore 1974.
 14. Mitchell R.C., Carson R.T., Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method, Resources for the Future, Washington D.C. 1989.
 15. Pearce D., Barbier E.B., Blueprint for a Sustainable Economy, Earthscan Publications Ltd, London 2000.
 16. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej. Raport końcowy 16.06.2008.
 17. Radovic U., Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych w Polsce - czy uniknięty koszt zewnętrzny uzasadnia dodatkowy koszt dla odbiorców finalnych?, I Regionalna Konferencja i Wystawa „Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim" Szczecin, 26 listopada 2003, s. 81-91.
 18. Radovic U., Uproszczona metodyka szacowania kosztów zewnętrznych w wyniku emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, XVI Konferencja z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej" zorganizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią oraz Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, Zakopane 2002.
 19. Radovic U., Strupczewski A., Koszty zewnętrzne wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, „Biuletyn Miesięczny PSE SA" 2006, nr "l/2.
 20. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 21. Sektorowy program operacyjny - środowisko. Część diagnostyczna, Ministerstwo
 22. Środowiska, Warszawa 2005, www.mos.gov.pl.
 23. Sell A., Project evaluation. An integrated financial and economic analysis, Avebury, Sydney 1991.
 24. Shechter M., Wycena środowiska, [w:] Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. H. Folraer, L. Gabel, H. Opschoor, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 25. Smith V.K., Krutilla J. V., Toward reformulating the role of preservation value of water quality, "Land Economics" 1982, vol. 61, no 3, s. 281-291. Sulejewicz A., Analiza społecznych kosztów i korzyści. Między ekonomią dobrobytu a planowaniem rozwoju, PWN, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu