BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubot Zdzisław (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Prawo pacjenta do udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych
The Legal Bases of Giving Proper Medical Services to a Patient
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2011, nr 2, s. 17-23
Słowa kluczowe
Ochrona praw pacjenta, Prawa pacjenta, Świadczenia zdrowotne, Finansowanie ochrony zdrowia, Regulacje prawne
Patient rights protection, Patient's rights, Health care benefits, Health care financing, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia podstawy prawne udzielania pacjentowi odpowiednich świadczeń zdrowotnych oraz finansowania tych świadczeń. Odpowiednie świadczenia zdrowotne mogą być finansowane ze środków publicznych, jak i z innych środków niż publiczne. Prawo pacjenta do udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych, poza świadczeniami opieki zdrowotnej finansowanymi ze środków publicznych, może być realizowane na zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej. Zakaz udzielania przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych, poza systemem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, stanowi ograniczenie działalności gospodarczej tych podmiotów, sprzeczne z konstytucyjną zasadą wolności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The article shows the legal bases of giving proper medical services to a patient and financing of those services. Proper medical services can be financed both from public means and from any other financial resources than the public ones. A patient’s right for giving the proper medical financial resources apart from health care services being financed from public funds can be fulfilled based on rules being defined in a civil legal contract. Ban of giving medical services by independent public health care institutes, apart from system of financing health care services from public financial resources is limitation of those subjects' business being contradictory to the constitutional rule of economic freedom. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 351.
 2. E. Cichocka, W zdrowiu jak na kolei, "Gazeta Wyborcza" z 11 stycznia 2011 r.
 3. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom 1: Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009, s. 303 i n.
 4. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2006, s. 270-271.
 5. J. Jończyk, Stosunek opieki zdro wotnej, "Praca i Zabezpieczenie Społecz ne" 2007, nr 3, s. 2-5.
 6. P. Kieszkowska-Knapik, N. Łojko, M. Kulesza w: Opinia prawna odnośnie możliwości pobierania przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej opłat za udzielenie świadczenia zdrowotnego, Fundacja Lege Pharmacjae, Warszawa, marzec 2010.
 7. Z. Kubot, Komercyjne usługi medyczne publicznych szpitali (zakresy wyłą czeń i dopuszczalności), "Praca i Zabezpie czenie Społeczne" 2010, nr 2, s. 19-24.
 8. Z. Kubot, Komercyjne usługi medyczne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Odpowiedź na polemikę Ministerstwa Zdrowia), "Prawo i Medycyna" 2010, nr 4, s. 12.
 9. Z. Kubot, Odcinkowa (szczątkowa) zdol ność prawna (w:) Księga Jubileuszowa Profesor Urszuli Jackowiak, Gdańsk 2007, s. 563-571.
 10. Z. Kubot, Komercyjne usługi medyczne szpitali, Klemar Wydaw nictwo Specjalistyczne, Wrocław 2011 (w druku).
 11. D.E. Lach, Nabycie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 11 s. 5.
 12. W. Sanetra, Co wynika ze sporu o endoprotezę, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych" 2002, nr 10.
 13. Słownik języka polskiego, t. V, redaktor naczelny W. Doroszewski, PWN, Warszawa 1963, s. 759.
 14. Status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej a komercyjne usługi medyczne, "Prawo i Medycyna" 2010, nr 3, s. 6-13.
 15. J. Watoła, Kto utrzyma szpitale, "Gazeta Wyborcza" z 11 stycznia 2011 r.
 16. A. Woźniak, Polskie kliniki przyciągają więcej cudzoziemców, "Rzeczpospolita" z 12 stycznia 2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu