BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wratny Jerzy (Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie)
Tytuł
Rola przedstawicielstw pracowniczych w spółce europejskiej jako etap kształtowania się europejskiego modelu partycypacji
The Role of the Employees' Representations in a European Company as a Stage of Forming the European Model of the Involvement of Employees
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2011, nr 1, s. 2-9
Słowa kluczowe
Przedstawicielstwo pracowników, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Spółki europejskie, Prawo WE
Employees representation, Personnel participation in management, Societas Europea, European Community law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor omawia genezę regulacji w prawie wspólnotowym instytucji spółki europejskiej (Societas Europaea - SE) pod kątem uwzględnienia w jej ustroju zasad partycypacji pracowniczej. Dokonuje porównania tych zasad z instytucją europejskiej rady zakładowej. Omawia funkcje organu przedstawicielskiego w SE oraz formy uczestnictwa pracowników, z wyeksponowaniem zasady „before and after". Zauważa, że stosowane w SE zasady zaangażowania pracowników mogą mieć wpływ na model partycypacji w Unii Europejskiej, szczególnie w odniesieniu do prawa spółek. (abstrakt oryginalny)

The author describes the genesis of regulation of European company (Societas Europaea, SE) in the Community law taking especially into consideration the principles of participation applied in this kind of companies. These principles are compared with the institution of European Work’s Council. The functions of representative body and forms of employees' participation with special attention to the "before and after" principle are described as well. According to author's opinion the principles of employees' involvement applied in the SE can have impact on the model of participation in EU, especially in relation to company law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Bilewska, Spółka europejska, Warszawa 2006, s. 18.
 2. R. Blanpain, European Labour Law, 12 ed., Kluwer Law International BV, Netherlands 2010, s. 715.
 3. O. Gardulska, A. Krawiec, Postępowanie v celu zawarcia porozumienia o zaangażowaniu pracowników w spółce europejskiej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 7.
 4. L. Julien-Saint-Amand i A. Becker, Study on the operation and the impacts of the Statute for a European Company (SE)", Final report, 9 December 2009.
 5. W. Klyta, Spółki kapitałowe w prawie europejskim, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2000, z. 4, s. 780.
 6. H. Niedzielska, Partycypacja pracowników w spółce europejskiej z siedzibą w Polsce - etap negocjacyjny, "Monitor Prawa Pracy" 2005, nr 5, s. 129.
 7. K. Oplustil, Europejska Spółka Akcyjna, Warszawa 2002, s. 160.
 8. Overview of current state of Se founding in Europe, opracowane przez European Trade Union Institute (Brussels, www.worker-participation.eu, www.etui.org).
 9. La Participation des travailleurs aux decisions dans 1'entreprise, Bureau International du Travail, Geneve 1981, s. 24-26.
 10. S. Pawłowski, J. Stelina, A. Wowerka, M. Zieleniecki, Ustawa o europejskimzgrupowaniu interesów gospodarczych i Spółce Europejskiej", Gdańsk 2008, s. 171.
 11. T. Siemiątkowski i R. Potrzeszcz, Spółka europejska w polskiej typologii spółek handlo wych (I), "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 11. s. 13.
 12. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Spółka europejska w polskiej typologii spółek handlowych (II), "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 12, s. 20.
 13. E. Skibińska, Spółka europejska - podstawowe zasady tworzenia funkcjonowania, "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 12, s. 326.
 14. J. Stelina, Zasady ogólne partycypacji pracowniczej w spółkach europejskich (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Liber Amico-rum prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski, pod red. L. Mitrusa, Kraków 2009, s. 491.
 15. M. Tomaszewska, Przedstawicielstwo pracownicze w prawie europejskim (w:) Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, praca zbiorowa pod red. A. Wypych-Żywickiej, M. Tomaszewskiej i J. Steliny, Gdańsk 2010, s. 291-302.
 16. J. Wratny, Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, Warszawa 2002, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 26.
 17. J. Wratny, Współdecydowanie na szczeblu organów przedsiębiorstwa w Republice Federalnej Niemiec a polska ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 7.
 18. J. Wratny, Zasady informacji i konsultacji pracowniczej w pra wie europejskim. Uwagi dotyczące implementacji prawa europejskiego do prawa polskiego (w:) Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, praca zbiorowa pod. red. A. Sobczyka, Kraków 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu