BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzienisiuk Dorota, Latos-Miłkowska Monika (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Mediacja a specyfika spraw z zakresu prawa pracy
Mediation in Relation to the Specific Features of the Employment Disputes
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2011, nr 1, s. 19-27
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Mediacje, Roszczenia pracownicze, Sąd pracy, Koszty
Labour law, Mediation, Workers' claims, Labour court, Costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W 2005 r. ustawodawca uregulował w przepisach kodeksu postępowania cywilnego kolejną metodę rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja. Przepisy o mediacji mają zastosowanie również do rozwiązywania sporów ze stosunku pracy. Jednak ustawodawca regulując mediację nie przewidział żadnych przepisów, które uwzględniałyby specyfikę spraw z zakresu prawa pracy. Należy podkreślić, że wcześniej rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy było traktowane w sposób – do pewnego stopnia - szczególny. Autorki podejmują próbę oceny regulacji mediacji z punktu widzenia prawa pracy. W tym kontekście analizują takie problemy, jak dobrowolność mediacji (zwłaszcza będącej wynikiem klauzuli mediacyjnej zawartej w umowie o pracę), wpływ podjęcia próby mediacji na późniejszą możliwość dochodzenia roszczeń przed sądem pracy, koszty i organizacja mediacji, granice ugody zawartej przed mediatorem i jej wykonalność. Prezentowane postulaty de lege ferenda mają na celu dostosowanie tej instytucji do specyfiki spraw z zakresu prawa pracy, a przez to podniesienie jej skuteczności i częstotliwości stosowania. (abstrakt oryginalny)

In 2005 the Polish legislator adopted provisions of the Civil Procedure Code dealing with a new dispute resolution method, i.e. the mediation. The provisions regarding mediation may be applied to the employment disputes. However it should be noticed that the legislator did not adopt any provisions reflecting the specific disputes resulting from the employment. It is surprising as earlier the resolution of employment disputes had been treated in a special way, at least to a certain degree. This article is an attempt to evaluate the mediation regulation from the labour law point of view. In this context such issues as voluntariness of the mediation (in particular in the case of the agreement to mediate enclosed in the employment contract), impact of the mediation attempt on the admissibility of seeking the subsequent judicial relief at the labour court, costs and organization of mediation, limits of the mediated agreement and its enforceability are discussed. The presented suggestions of legislative amendments aim at adjusting mediation to the specific cases resulting from employment and thus at increasing the effectiveness and the frequency of mediation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Antkiewicz, Problemy w stosowaniu przepisów o mediacji w postępowaniu cywilnym, "Radca Prawny" 2008, nr 6, s. 18.
 2. A. Arkuszewska, M. Bosak, Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy (w:) Sądy polubowne i mediacja, red. J. Olszewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 170.
 3. K.W. Baran, Mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 3, s. 2.
 4. K.W. Baran, Zakres swobody kontraktowania w ugodach zawieranych w sporach o roszczenia ze stosunku pracy, "Palestra" 1990, nr 11-12, s. 31.
 5. T. Ereciński (w:) Kodeks postępowania cywilnego: komentarz, tom 1, Część pierwsza - postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 539.
 6. Florek (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2009, s. 325.
 7. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2010, s. 267.
 8. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 2009, s. 1311.
 9. R. Morek, Umowa o mediację i jej charakter prawny (w:) Europeizacja prawa prywatnego, t. I, red. M. Pazdan, Warszawa 2008, s. 761.
 10. Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 10, s. 38.
 11. R Sobolewski, Mediacja w sprawach cywilnych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2006, nr 2, s. 35.
 12. P. Telenga (w:) Kodeks postępowania cywilnego: komentarz, red. A. Jakubecki, Warszawa 2008, s. 280.
 13. T. Zieliński, J. Skoczyński (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2009, s. 1398.
 14. M. Żurawska, Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracy (w:) Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009, s. 235.
 15. M. Żurawska, Mediacja jako nowa metoda rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy (w:) Sądy polubowne i mediacja, red. J. Olszewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 119 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu