BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welfe Władysław (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Stylised, Empirical Model of Economic Growth
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 190, s. 109-125, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Econometic Models
Słowa kluczowe
Model wzrostu gospodarczego, Modele makroekonomiczne, Wzrost gospodarczy, Czynniki endogeniczne
Economic growth model, Macroeconomic models, Economic growth, Endogenous factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono stylizowany, symulacyjny mini-model wzrostu gospodarczego. Może on być traktowany jako mini-replika dużego (liczącego ponad 200 równań) długookresowego makroekonometrycznego modelu W8D-2002 gospodarki polskiej. Parametry równań mini-modelu są kalibrowane - albo pochodzą z estymacji, albo przyjmują wartości pochodzące z obserwacji tj. roku 2000 przyjętego jako bazowy. Model generuje potencjalny PKB na podstawie funkcji produkcji Cobb-Douglasa. Jego stopa wzrostu zależy w wyniku dokonanych przekształceń od a) udziału w PKB inwestycji w środki trwałe b) udziału w PKB inwestycji w kapitał wiedzy reprezentowanych przez udziały w PKB nakładów na B+R oraz na edukację (z poprawką na wzrost udziału pracujących z wyższym wykształceniem), zapewniających odpowiednie tempa wzrostu TFP. Z drugiej strony, minimodel generuje efektywny PKB. Jego tempo wzrostu zależy głównie od tempa wzrostu inwestycji w środki trwałe, a w wariancie rozszerzonym od inwestycji ogółem obejmujących także inwestycje w kapitał wiedzy, reprezentowane przez nakłady na B+R, a także w kapitał ludzki. Konsumpcja i import są endogeniczne. Model zamyka eksport, którego stopy wzrostu są egzogeniczne. W części empirycznej pokazano wyniki obliczeń dotyczących trajektorii wzrostu potencjalnego i efektywnego PKB przy zadanych czterech rosnących poziomach udziału czynników produkcji w PKB. Znaleziono następnie stopy wzrostu eksportu, które zapewniają zrównanie temp wzrostu potencjalnego i efektywnego PKB. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a stylized simulation mini-model of economic growth. It can be regarded a mini-replica of large (more than 200 equations) long-term macroeconometric model W8D-2002 of the Polish economy. Its parameters are calibrated being based either on results of estimation of parameters of particular equations or on statistical data from the base year 2000. The model generates, on the one hand the potential GDP. Its rate of growth is related to the gross investment in real capital/GDP share as well as to investment in knowledge capital represented by the R&D and educational expenditures /GDP shares. The latter represent the impact of TFP increase on economic growth. The education expenditures adjusted for the increase of expenditures on university education are transformed into the investment in human capital. They enter the extended Cobb-Douglas production function. The empirical counterpart shows the likely paths of growth of the potential of the Polish economy, assuming correlated changes in the above production factors. In the horizon of 20 years the investment shares are moved upwards yielding rising rates of growth of potential GDP. The mini-model generates, on the other hand, following the Harrod-Domar tradition-the effective GDP. The growth of final domestic demand depends on investment in fixed capital growth rates deducted from assumed investment/GDP shares. In extended version of the model the total investment is defined including also investment in R&D and human capital. The consumption is obtained using simple multiplier. The second important variable is exports, which rates of growth are exogenous, whereas imports are endogenously determined. Empirical part shows the results of calculations of effective GDP, given the assumed shares of investment in GDP and a spectrum of exports rates of growth. It makes it possible to show under which rates of growth of exports the rates of potential and effective GDP coincide. It allows also to find the rates of export growth that make possible to respectively decline the initial output gap. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kukliński A., (ed.) [2001], Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warsaw
  2. Welfe, W. [2000], Empiryczne modele wzrostu gospodarczego. Ekonomista, fascicle 4., pp. 483- 498
  3. Welfe W. (ed.) [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  4. Welfe W., (2002), Scenariusze rozwoju gospodarczego Polski. Analiza porównawcza, [in:] E. Adamowicz (ed.) Diagnozy i prognozy stanu gospodarczego w świetle badań koniunktury. Prace i Materiały IRG, no 73, SGH, Warsaw, pp. 129-140
  5. Welfe W., Welfe A., Florczak W., Sabanty L., (2003), Długookresowy makroekonometryczny model W8-D gospodarki narodowej Polski, Prace IEiS UŁ no 141, Łódź
  6. Zienkowski L., (ed.) [2003], Wiedza w wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warsaw
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu