BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowiński Tomasz
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce w latach 1988-2006
Źródło
Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 2009, nr 437, 142 s., rys., tab., bibliogr. s. 137-142
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Teoria kapitału ludzkiego, Jakość jako kategoria ekonomiczna, Zróżnicowanie regionalne, Metody taksonomiczne, Optymalizacja
Human capital, Theory of human capital, Quality as economic category, Regional diversity, Taxonomic methods, Optimalization
Abstrakt
Przedstawiono początki nowego nurtu w naukach ekonomicznych, zwanego human capital, oraz przyczyny zainteresowania nim i sformułowania koncepcji kapitału ludzkiego. Zaproponowano definicję jakości kapitału ludzkiego jako elementu rozwoju gospodarczego. Zanalizowano uwarunkowania rozwoju jakości kapitału ludzkiego oraz przedstawiono próbę pomiaru jakości kapitału ludzkiego, która pozwoliła na pokazania zróżnicowania województw Polski ze względu na tę jakość.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, red. S. Kot, Warszawa-Kraków 1999.
 2. Barro R. J., Education and Economic Growth, [w:] The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being, red. J. F. Helliwell, OECD, 2001, chapter 3.
 3. Barro R. J. Human capital and growth in cross-country regressions, Working paper, Harvard University 1998, http://hassler-j.iies.su.se/conferences/papers/barro.pdf, stan z 31 lipca 2007.
 4. Becker G. S., Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, New York 1975.
 5. Becker G. S., Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, "Journal of Political Economy" 1962, vol. 70.
 6. Berbeka J., Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Kraków 2006.
 7. Betts J. R., Returns to Quality of Education, "The World Bank Economics of Education Series" 1999, nr 1, http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200- 1099079877269/547664-1099079934475/547667-1135281504040/Returns_Quality_Education.pdf, stan z 1 kwietnia 2007.
 8. Bochniarz P., Metody wyceny kapitału ludzkiego, [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, Warszawa 2002.
 9. Borkowska S., Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski a rozwój zasobów ludzkich, [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, Warszawa 2002.
 10. Borkowska S., Presja demograficzna na rynek pracy i gospodarkę - przypadek Polski, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Kraków 2004.
 11. Borkowska S., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 2006.
 12. Bosiakowski Z., Kostrzewa A., Jakość produkcji jako problem ekonomiczny, "Ekonomista" 1969, nr 3.
 13. Bosworth B. P., Collins S. M., The Empirics of Growth: An update, "Brookings Papers on Economic Activity" 2003, vol. 2.
 14. Bowles S., Gintis H., The Problem with Human Capital Theory - A Marxian Critique, "The American Economic Review" 1975, vol. 65, nr 2, Papers and Proceedings of the Eighty-seventh Annual Meeting of the American Economic Association.
 15. British Medical Association, Hazardous Waste and Human Heath, Oxford University Press 1991.
 16. Ciccone A., Papaioannou E., Human Capital, the Structure of Production, and Growth, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 2006.
 17. Cichy K., Malaga K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Warszawa 2007.
 18. Coleman J., Foundations of Social Theory, Belknap Press of Harvard University Press, 1990.
 19. Coulombe S., Tremblay J.-F., Literacy and Growth, "Topics in Macroeconomics" 2006, vol. 6, nr 2, article 4, , http://www.bepress.com/bejm/topics/vol6/iss2/art4 stan z 31 lipca 2007.
 20. Coulombe S., Tremblay J.-F., Marchand S., Literacy Scores, Human Capital and Growth Across Fourteen OECD Countries. International Adult Literacy Survey, "Statistics Canada" Human Resources and Skills Development Canada, Ottawa 2004, nr 11.
 21. Crosby P., Quality is Free. The Art of Making Quality Certain, New York 1979.
 22. [Cztery] 4 poziomy kapitału ludzkiego w firmie, http://www.ipo.pl/zarzadzanie_w_firmie/artyku-ly/4_poziomy_kapitalu_ludzkiego_w_firmie_592639.html, stan z 10 stycznia 2008.
 23. De La Fuente A., Ciccone A., Human Capital in a Global and Knowledge-based Economy, "European Communities" 2003.
 24. Domański B., Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Kraków 2001.
 25. Domański S. R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa 1993.
 26. Dougherty C., Jorgenson D., International Comparisons of the Sources of Economic Growth, "American Economic Review" 1996, vol. 86, nr 2.
 27. Drozd I., Mieczyńska-Kowalska M., Kapitał ludzki w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, red. L. H. Haber, Kraków 2003.
 28. Drucker P. F., Społeczeństwo postkapitalistyczne, Warszawa 1999.
 29. Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, Warszawa 2001.
 30. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Warszawa 2007.
 31. Encyclopedia of Political Economy, Routledge 1999.
 32. Equality of Educational Opportunity, oprac. J. Coleman, D. Armor, R. Crain, N. Miller, W. Stephan, H. Walberg, P. Wortman, US Government Printing Office, 1966.
 33. Europe's Environment: the Third Assessment, EEA, Copenhagen 2003.
 34. Fabricant S., Economic Progress and Economic Change: 34th Annual Report of National Bureau of Economic Research, New York 1954.
 35. Fleischer B., Kniesner T., Labour Economics: Theory, Evidence and Policy, New Jersey 1984.
 36. Fogarty M., Human Relations in Industry, Oxford 1954.
 37. Friiídmann J., A General Theory of Polarized Development, Ford Foundation; Urban and Regional Development Advisory Program in Chile, Santiago 1967.
 38. Gintis H., Beyond Homo Economicus: Evidence from Experimental Economics, "Ecological Economics" 2000, vol. 35(3).
 39. Goban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy, [w:] W drodze do społeczeństwa informacyjnego, red. J. Lubacz, Warszawa 1999.
 40. Gradocka A., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym kraju, "Optimum - Studia Ekonomiczne" 2002, nr 1.
 41. Graniewska D., Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej, Warszawa 1999.
 42. Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Gdańsk 2003.
 43. Grossman M., On the Concept of Health Capital and Demand for Health, "The Journal Of Political Economy" 1972, Vol. 80, Nr 2.
 44. Grubiel R., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym Korei Południowej, [w:] Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji Pacyfiku, red. K. Starzyk, Warszawa 2001.
 45. Grzywacz J., Lorek E., Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie - istota i metody pomiaru, Warszawa 2005. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, ZN 60.
 46. Hall R. E., Jones C. I., Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others?, "The Quarterly Journal of Economics" 1999, vol. 114(1).
 47. Hamrol A., Mantura W.. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Warszawa-Poznań 1999.
 48. Hanushek E. A., The Economics of Schooling: Production and Efficiency in Public Schools, "Journal of Economic Literature" 1986, nr 24.
 49. Hanushek E. A., Kimko D. D., Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations, "American Economic Review" 2000, vol. 90(5).
 50. Haveman R., Wolfe B., Schooling and economic well-being: The role of non-markets effects, "Journal of Human Resources" 1984, vol. 19(3).
 51. Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów porównawczych, [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, Warszawa 1981.
 52. Herbst M., Zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce. Od czego zależą wyniki edukacyjne?, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 3(17).
 53. Horbaczewski D., Filozoficzne źródła współczesnego pojmowania jakości, "Problemy Jakości" 2006, nr z października.
 54. Jakość zasobów pracy, red A. Sajkiewicz, Warszawa 2004.
 55. Janc K., Znaczenie kapitału ludzkiego w procesach globalizacji, [w:] G. Rdzanek, E. Stadtmüller, Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji, Wrocław 2004.
 56. Jarecki W., Koncepcja kapitału ludzkiego, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce, red. D. Kopycińska, Szczecin 2003.
 57. Kapuściński R., Szachinszach, Warszawa 1982.
 58. Kiker B. F., The Historical Roots of the Concept of Human Capital, "Journal of Political Economy" 1966, vol. 74.
 59. Kolman R., Ilościowe określanie jakości, Warszawa 1973.
 60. Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition, OECD - World Bank Institute, Paris 2000.
 61. Kożuch B., Inwestowanie w kapitał ludzki a rozwój gospodarki, [w:] VII Kongres Ekonomistów Polskich, t. 4: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red. J. Kotowicz-Jawor, Warszawa 2001.
 62. Kryk B., Włodarczyk-Śpiewak K., Inwestycje w kapitał ludzki a rozwój gospodarki opartej na wiedzy (na przykładzie Polski), [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Szczecin 2006.
 63. Kryńska E., Globalizacja a rynek pracy, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Kraków 2004.
 64. Kryńska E., Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy, [w:] Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody symulacji, red. E. Kryńska, Warszawa 2000.
 65. Kuczmaszewski J., Era inżyniera, "Forum Akademickie" 2005, nr 4, http://www.forumakad.pl/archiwum/2005/04/11-agora-era_inzyniera.htm, stan z 1 lipca 2008.
 66. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju, http://www.instytut.info/pliki/seminarium/Kuklinski.pdf, stan z 1 lipca 2008.
 67. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy. Rozwój laseferyczny a rozwój sterowany, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Warszawa 2001.
 68. Kukliński A., Od GOW do GOW. Od gospodarki opartej na węglu do gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Warszawa 2001.
 69. Kultura ma znaczenie, red. L. E. Harrisom, S. P. Huntington, Poznań 2003.
 70. Landes D., Kultura przesądza prawie o wszystkim, [w:] Kultura ma znaczenie, red. L. E. Harrisom, S. P. Huntington, Poznań 2003.
 71. Lee D. W., Lee T. H., Human Capital and Economic Growth: Tests Based on the International Evaluation of Educational Achievement, "Economics Letters" 1995, vol. 47(2).
 72. Lieberson S., Limitations in the Application of Non-Parametric Coefficients of Correlation, "American Sociological Review" 1964, vol. 29, nr 5.
 73. Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Warszawa 2005.
 74. Lucas R. E., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1988, vol. 22(1).
 75. Makowski K., Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej. Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie, Warszawa 2000. Monografie i Opracowania SGH nr 470.
 76. Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "The Quarterly Journal of Economics" 1992, vol. 107(2).
 77. Marciniak S., O roli kapitału ludzkiego, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1998, nr 4/138.
 78. Marczak M., Wymiary jakości produktu, "Problemy Jakości" 2001, nr z lipca.
 79. Marlow M. L., Spending, School Structure, and Public Education Quality. Evidence from California, "Economics of Education Review" 2000, nr 19.
 80. Marshall A., Principles of Economics, London 1890, http://www.marxists.org/reference/subject/economics/marshall/.
 81. Miedziński M., Kalifornia - Singapur. Analiza porównawcza, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Warszawa 2001.
 82. Mikuła E., Znaczenie nierówności społecznych dla akumulacji kapitału ludzkiego i wzrostu gospodarczego, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Szczecin 2006.
 83. Mincer J., Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, "Journal of Political Economy" 1958, nr 66.
 84. Miś W., Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej, Warszawa 2007.
 85. Monitoring Environmental Progress - A Report on Work in Progress, World Bank, Washington 1995.
 86. National Council for Science and the Environment, Integrating Environment and Human Heath: A Report of the Seventh National Conference on Science, Policy and the Environment, red. D. E. Blockstein, K. M. McManus, Washington 2007.
 87. Nelson R. R., Phelps S., Investment in Human. Technological Diffusion and Economics Growth, "American Economic Review" 1966, vol. 56(2).
 88. Noorbakhsh F., Paloni A., Youssef A., Human Capital and FDI to Developing Countries: New Empirical Evidence, "World Development" 2001, vol. 29, issue 9.
 89. Nunnenkamp P., Determinants of FDI in Developing Countries: Has Globalization Changed the Rules of the Game?, "Kiel Working Papers" 2002, 1122, Kiel Institute for the World Economy.
 90. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, Warszawa 2003.
 91. Oyrzanowski B., Ekonomiczne problemy jakości, "Ekonomista" 1969.
 92. Ożarek G., Korzenie jakości, "Problemy Jakości" 2004, nr z maja.
 93. Piątkowski M., Information Society in Poland. A Prospective Analysis, Warszawa 2004.
 94. Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce. Raport Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005, http://www.mrr.gov.pl/zobacz/Documents/7213d59dd4634c 789cce558d55b6bc8apww_raport_rodzproj_1okres.pdf, stan z 31 grudnia 2008.
 95. Pocztowski A., W kierunku jakości kapitału ludzkiego, Warszawa 2007.
 96. Polachek S.W., Siebert W. S., The Economics of Earnings, Cambridge University 1993.
 97. Polska norma PN-EN ISO 9000. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Ustanowiona przez PKN dnia 11 września 2001.
 98. Portes A., Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, "Annual Review of Sociology" 1998, vol. 24.
 99. Potocka A., Wiedza - główny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Szczecin 2001.
 100. PRITCHETT L., Where has all the Education Gone?, "World Bank Economic Review" 2001, vol. 15.
 101. Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki badania 2006 w Polsce, http://www.ifispan.waw.pl/files/gfx/PISA/PISA_2006_071130.pdf, stan z 1 marca 2008.
 102. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bartnicki, J. Strużyna, Katowice 2001.
 103. Psacharopoulos G., Economics of Education: Research and Studies, Oxford, New York 1987.
 104. Rauziński R., Zagórowska A., Rynek pracy na Śląsku Opolskim. Aspekty demograficzne, społeczne i ekonomiczne. Teoria i praktyka, Opole 2004.
 105. Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, oprac. A. Czyżewski, M. Góralczyk-Modzelewska, E. Saganowska, M. Wojciechowska, Warszawa 2001. Studia i Prace: Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych nr 277.
 106. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa 1957.
 107. Rocznik Statystyczny Województw za lata 1992-2006, Warszawa 1993-2007.
 108. Romer P., Endogenous Technical Change, "Journal of Political Economy" 1990, vol. 98.
 109. Rykiel Z., Transformacja ustrojowa a przeobrażenia struktur regionalnych w Polsce, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, red. S. Ciok, J. Łoboda, Wrocław 1998. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2048, Studia Geograficzne 69.
 110. Sawicka J., Polska w Unii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe, Warszawa 2004, http://eupolicy-jeanmonnet.sggw.waw.p1/publikacja/5.6.pdf, stan z 31 lipca 2008.
 111. Schultz T., Investment in Human Capital, New York 1976.
 112. Schultz T., Investment in Human Capital. Role of Education and of Research, New York 1971.
 113. Schultz T., Investments in Human Capital, "The American Economic Review" 1961, vol. 51, nr 1.
 114. Schutt F., The Importance of Human Capital for Economic Growth, Bremen 2003.
 115. Silver C., Williams C., Mcormond T., Learning on Your Own, Canadian Social Trends, "Statistics Canada, Catalogue" 2001, nr 11-008.
 116. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Lublin 2000.
 117. Skrzypek E., Ranga jakości w społeczeństwie wiedzy, "Problemy Jakości" 2006, nr z września.
 118. Sowiński T., Przestrzenna analiza zasobów kapitału ludzkiego w Polsce w perspektywie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Gospodarcze i społeczne skutki akcesu Polski do Unii Europejskiej - doświadczenia i wnioski po I roku obecności w strukturach unijnych, red. Z. Mikołajewicz, Opole 2006.
 119. Sowiński T., Przestrzenne zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego a rozwój gospodarczy, [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Szczecin 2008.
 120. Sowiński T., Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań jakości kapitału, [w:] Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, red. D. Kopycińska, Szczecin 2009.
 121. Sowiński T., Wpływ aglomeracji miejskich na konkurencyjność regionów w Polsce, [w:] Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, red. J. Słodczyk, Opole 2004.
 122. Sowiński T., Zasoby kapitału ludzkiego na wsi a możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich, red. S. Sokołowska, Opole 2006.
 123. Sowiński T., Zasoby kapitału ludzkiego w miastach a rozwój gospodarczy regionu, [w:] Mechanizmy i uwarunkowania konkurencyjności miast, red. J. Słodczyk, E. Szafranek, Opole 2008.
 124. Sowiński T., Stolarczyk G., Konkurencyjność regionów a poziom życia ludności w Polsce w okresie transformacji, [w:] Procesy i kierunki przemian gospodarczych i społecznych w Polsce w okresie transformacji, red. Z. Mikołajewicz, Opole 2004. Zeszyty Naukowe UO.
 125. Stawasz E., Działalność innowacyjna, http://www.citt.pl/index.php?option=com_content&task= view&id=39&Itemid=45, stan z 1 lipca 2008.
 126. Steward T. A., Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, New York 1997.
 127. Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008.
 128. Śleszyński P., Uwarunkowania przestrzennych zróżnicowań wyników egzaminu gimnazjalnego w 2002 r., Warszawa 2003.
 129. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa: nadzieje i niepokoje ery świadomości systemowej, Warszawa 1998.
 130. The Knowledge-based Economy, OECD, Paris 1996.
 131. The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital, OECD, Paris 2001.
 132. THUROW L. C., Investment in Human Capital. Wadsworth Series in Labor Economics and Industrial Relations, Belmont 1970.
 133. THUROW L. C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław 1999.
 134. Towards Knowledge-based Economies in APEC, Report by APEC Economic Committee, 2000.
 135. Walsh J. R., Capital Concept Applied to Man, "The Quarterly Journal of Economics" 1935, vol. 49.
 136. Wasilewski L., Rozważania o jakości, Warszawa 1999.
 137. Welfe W., Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, "Ekonomista" 2000, nr 4.
 138. Winiarski B., Czynniki konkurencyjności regionów, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wrocław 1999.
 139. Winiarski B., Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wrocław 1999.
 140. Wronowska G., Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji nowoczesnej gospodarki, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Warszawa 2004.
 141. Wronowska G., Koncepcja kapitału ludzkiego - ujęcie historyczne, [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Szczecin 2005.
 142. Wynagrodzenia menedżerów spółek giełdowych, http://www.jobuniverse.pl/news/news.asp?id=16()787, stan z 30 lipca 2008.
 143. Wysocka E., Istota i czynniki konkurencyjności w regionie, http://www.dlaczegopolska.pl/index.php?p=art0, stan z 10 listopada 2007.
 144. Zagórowska A., Problemy rynku pracy, Opole 1995.
 145. www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
 146. www.euqal.org.pl.
 147. www.go.worldbank.org.
 148. www.heritage.org.
 149. www.konkurencyjnosc.gov.pl.
 150. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-6408
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu