BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Krzysztof (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
Tytuł
Aktywizacja inwestorów w spółkach publicznych : Polska w systemie regulacyjnym Unii Europejskiej i OECD
Investment Activation in Public Companies : Poland in the Legal System of the EU and the OECD
Źródło
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 3, s. 42-48, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Spółki publiczne, Pobudzanie aktywności, Inwestycje przedsiębiorstw, Regulacje prawne
Public companies, Activity stimulation, Enterprises investments, Legal regulations
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
European Union (EU), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstrakt
W niniejszym artykule poddano analizie rolę, jaką w spółkach publicznych odgrywają inwestorzy i przedstawia główne przyczyny ich niskiej aktywności zidentyfikowane przez polskich komentatorów oraz w raportach OECD. Rozważa się również, w jaki sposób można wpływać na wzrost tej aktywności. Na tym tle przedstawiono główne założenia dyrektywy o prawach akcjonariuszy (2007/36/WE), a następnie jej transpozycję do polskiego prawa spółek, a zwłaszcza te czynniki, które przez eliminację istniejących wcześniej barier oraz wprowadzenie nowych mechanizmów zwiększają możliwości oddziaływania przez akcjonariuszy na sposób funkcjonowania spółek publicznych. Podjęto próbę wytłumaczenia, jakie rewolucyjne zmiany spowodowało zastosowanie systemu dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a następnie opisano kolejne mechanizmy aktywizacji, oparte w głównej mierze na zapewnieniu łatwiejszego dostępu do znacznie zwiększonego zasobu informacji związanych z walnym zgromadzeniem oraz umożliwiające bardziej aktywne kształtowanie jego przebiegu przez akcjonariuszy. W końcowej części wskazano na znaczenie samoregulacji, po czym, na podstawie wniosków z raportu OECD, omówiono rolę giełd w kształtowaniu ładu korporacyjnego, który -przez aktywizację akcjonariuszy - wspomaga zrównoważony rozwój rynków kapitałowych. (abstrakt oryginalny)

The author analyzes the role that investors play in public companies, presenting the main reasons for their low activity identified by the Polish commentators and in the OECD reports, and then discusses how this activity may be improved. Against this background the author presents the main assumptions of the Shareholders' Rights Directive (2007/36/EC) and its transposition into the Polish company law, paying special attention to factors that increase the possibilities of exerting shareholders' influence on the functioning of public companies, by the elimination of the existing barriers and implementation of new mechanisms. The author explains the revolutionary character of the record date system applied in the general meeting, and then describes other activation mechanisms, mainly based on a much easier access to a bigger scope of information in relation to the general meeting, and enabling a more active formation of its course by the shareholders. Finally, the author also indicates the role of self-regulation, and consequently, basing himself on the OECD report, he comments on the role of stock exchanges in the formation of corporate governance, which contributes to the sustainable development of capital markets by increasing shareholders' activism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cejmer, M., Chruściński, M. (2006) Reforma statusu korporacyjnego akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym w Europie. W: Cejmer, M., Napierała, J., Sójka, T. (red.) Europejskie prawo spółek, t. III, Corporate governance. Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z O.O., s. 165-245.
 2. Dreyer, J.S. (2005) Aktywizm inwestorów instytucjonalnych w systemie rynkocentrycznym. W: Lis, K.A., Sterniczuk, H. (red.) Nadzór korporacyjny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, s. 224-248.
 3. Grabowski, K. (2006a) Ład korporacyjny in statu nascendi. Przegląd Corporate Governance, 4(8), s. 57-62.
 4. Grabowski, K. (2006b) Współczesny rynek kapitałowy - nieustający proces zmian. Przegląd Corporate Governance, 2(6), s. 1-4.
 5. Grabowski, K. (2007) Nowy model walnych zgromadzeń spółek publicznych w świetle Dyrektywy 2007/36/WE. Przegląd Corporate Governance, 3(11), s. 16-24.
 6. Grabowski, K. (2008) Dyrektywa o niektórych prawach akcjonariuszy i jej konsekwencje dla spółek publicznych. Czasopismo Kwartalne HUK, 4(6), s. 481-550.
 7. Horwath, O., Oplustil, K. (2008) Legitymacja akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu w świetle prawa polskiego i wspólnotowego. Przegląd Prawa Handlowego, 8(192), s.16-23.
 8. OECD (2007) The role of private pools of capital in corporate governance: Summary and main findings. About the role of equity firms and "activist" hedge funds. Dostępny na: http://www.oecd.org/dataoecd/47/27/38672168.pdf (21.02.2010).
 9. OECD (2008) The role of private equity and activist hedge funds in corporate governance-related policy issues. Dostępny na: http://www.oecd.org/data-oecd/21/13/40037983.pdf (21.02.2010).
 10. OECD (2009) The role of stock exchanges in corporate governance. Dostępny na: http://www.oecd.org/dataoecd/30/47/44368686.pdf (21.02.2010].
 11. Oplustil, K. (2008a) Dyrektywa 2007/36/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy i jej wpływ na prawo polskie - cz. l. Monitor Prawniczy, 2, s. 63-70.
 12. Oplustil, K. (2008b) Dyrektywa 2007/36/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy i jej wpływ na prawo polskie - cz. II. Monitor Prawniczy, 3. s. 119-125.
 13. Oplustil, K. (2008c) Analiza projektu ustawy implementującej dyrektywę 2007/36/WE w sprawie niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym. Czasopismo Kwartalne HUK, 3(5), s. 365-397.
 14. Oplustil, K. (2009) Prawa akcjonariuszy mniejszościowych w związku ze zwołaniem walnego zgromadzenia i uzupełnieniem porządku jego obrad - po nowelizacji KSH ustawą z 5.12.2008 r. Monitor Prawniczy, 6, s. 303-310.
 15. Radwan, A., Nowak, K. (2008) e-Akcjonariusz, czyli jak Dyrektywa o prawach akcjonariuszy zmieni ład korporacyjny w Europie. Rynek Kapitałowy, 12, s. 84-86.
 16. Rodek, M. (2007) Więcej praw dla akcjonariuszy, Dyrektywa 2007/36/WE i jej skutki dla polskiego prawa spółek. Przegląd Corporate Governance. 4(12), s. 18-27.
 17. Romanowski, M., Opalski, A. (2009) Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym. Monitor Prawniczy, l, Dodatek.
 18. Sołtysiński, S., Szajkowski, A., Szumański, A., Szwaja, J. (2010) Kodeks spółek handlowych, Suplement do Tomów I-IV, Komentarz do nowelizacji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 19. Teichmann, Ch. (2006) Corporate governance - między prawem a rynkiem. W: Cejmer, M., Napierała, J., Sójka, T. (red.) Europejskie prawo spółek. T. III, Corporate governance. Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 21-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu