BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brandenburg Henryk
Tytuł
Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi : wydanie drugie
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2003, 202 s., tab., rys., bibliogr. s. 185-197
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, Projekty inwestycyjne, Gospodarka lokalna, Rozwój gospodarczy, Rozwój lokalny
Project management, Social economic development programming, Investment project, Local economy, Economic development, Local development
Abstrakt
Celem pracy jest opracowanie modelu zarządzania lokalnymi przedsięwzięciami rozwojowymi, uwzględniającego przede wszystkim aspekt organizacyjny procesu przygotowania i realizacji tych przedsięwzięć. W części pierwszej pracy zdefiniowano pojęcie lokalnego rozwoju, jego uwarunkowania, koncepcje oraz metody programowania i zarządzania lokalnym rozwojem. W części drugiej zaprezentowano ewolucję pojęcia projekt, metod zarządzania projektami, ich oceny, podstawowe rodzaje ryzyka i metody nadzoru w trakcie realizacji. W części trzeciej dokonano próby wykorzystania i adaptacji rozwiązań organizacyjnych stosowanych w projektach inwestycyjnych realizowanych dla potrzeb przemysłu do realizacji lokalnych przedsięwzięć rozwojowych. Zaproponowano model organizacji zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem jego elementów struktur podmiotowych. W części czwartej zawarto propozycję sposobu zastosowania w praktyce opracowanego modelu. Zwrócono szczególną uwagę na trudności związane z aspektem ludzkim i organizacyjnym, jakie mogą wystąpić przy jego wdrażaniu i realizacji w polskich warunkach społeczno-gospodarczych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Actes de seminaire internationale. Restructuration des regions industrielles. Analyse comparative des processus realies dans les regions Nord-Pas de Calais, Vestwalie et Haut Silesie. Katowice 1995.
 2. AFITEP: Vocabulaire de gestion de projet. AFNOR, Paris 1989.
 3. AFNOR: Management de projets. Principes et pratique. AFNOR, Paris 1994.
 4. Barański M.: Gmina jako lokalny system polityczny. Polityczne życie lokalne. Praca zbiorowa pod red. J. Wodza. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994.
 5. Bartoli A.: Coception et pratique de management dans le secteur public francais. Management public. Institut d'Administration des Entreprises, Akademia Ekonomiczna, Lille-Kraków 2001.
 6. Behrens W., Hawranek P.M.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasability. UNIDO, Warszawa 1993.
 7. Bellenger L., Couchaere M-J.: Animer et gerer un projet. ESF, Paris 1994.
 8. Belorgey G.: La qualite dans les services publics. BERGER LEVRAULT, Paris 1989.
 9. Bijańska J., Sorychta B.: Zarządzanie projektami w gminach - przykłady realizacji. Organizacja i zarządzanie. Zeszyty Naukowe. Politechnika Gliwicka, Gliwice 2000.
 10. Biernat S.: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1994.
 11. Blakely E.J.: Planning Local Economic Development. Theory Anowe firmy and Practice. London, New Delhi 1994.
 12. Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa 1994.
 13. Bocheński T., Gebert S., Służewski J.: Rady Narodowe i organy administracji państwowej. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977.
 14. Borowicz A.: Project management w poskim sektorze budowlanym. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 15. Boudes Th., Christian D.: Du Reporting au Raconting dans la conduit des projets. "Annales des Mines" 2000, nr 59.
 16. Boudes T., Charue-Duboc F., Midler C: Formation et apprentissage collectif dans les entreprise: une experience dans le domaine du management du projet. "Gestion" 1997, Vol. 22, No. 3.
 17. Boutinet J-P.: Anthropologie du projet. PUF, Paris 1990.
 18. Boyer L.: Le projet d'entreprise. Les Editions d'Organisation, Paris 1986.
 19. Bradley K.: Podstawy metodyki PRINCE 2. Centrum rozwiązań menegerskich S.A. Centrum, Warszawa 2002.
 20. Brandenburg H.: Prognozowanie strat eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego. Instytut Górnictwa, Katowice 1975, komunikat nr 639.
 21. Brandenburg H.: Prawno-finansowe studium porównawcze projektowania zakładów przemysłowych. Zasady sporządzania rachunku efektywności inwestycji. Cz. II. Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowice 1992.
 22. Brandenburg H.: Etude economico-juridique des possibilites d'investissements etrangers en Pologne. Universite de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, Valenciennes 1994.
 23. Brandenburg H.: Les experiences de la premiere annee de realisation de la formation post-diplóme MASTERE Specialise Modernisation Industrielle et Reconversion. Actes du seminaire Genie des systemes industriels. Fondation France-Pologne. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1994.
 24. Brandenburg H.: Rola kształcenia podyplomowego w procesie modernizacji przemysłowej i restrukturyzacji regionalnej na Górnym Śląsku. "Wiadomości Górnicze" 1995, nr 10.
 25. Brandenburg H.: Doświadczenia francuskie w zakresie walki z bezrobociem w restrukturyzowanych regionach przemysłowych Lotaryngii i Rhone-Alpes. "Wiadomości Górnicze" 1996, nr 3.
 26. Brandenburg H.: Zarządzanie projektem inwestycyjnym. Organizacja prac i zakres kompetencji uczestników projektu. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Materiały konferencyjne. Akademia Ekonomiczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1996.
 27. Brandenburg H.: Zarządzanie projektem przemysłowym. Wydawnictwo HAB EX, Gliwice 1996.
 28. Brandenburg H.: Doświadczenia hiszpańskie w dziedzinie restrukturyzacji regionów przemysłowych na przykładzie regionu Valencia. W: Społeczna gospodarka rynkowa - aspekty regionalne. Konferencja naukowa. AE, Wisła 1997.
 29. Brandenburg H.: Restrukturyzacja regionów przemysłowych. Możliwości zastosowania doświadczeń francuskich i hiszpańskich w warunkach polskich. Politechnika Śląska, Gliwice 1998.
 30. Brandenburg H.: Zarządzanie projektami. Politechnika Śląska, Gliwice 1999.
 31. Brandenburg H.: Projekt przemysłowy, przedsiębiorstwa, rozwoju lokalnego. Różnice i cechy wspólne. W: Nowoczesność przemysłu i usług w regionie. Konferencja naukowa. TNOiK, PAN Oddział w Katowicach, AE, Politechnika Śląska, Ustroń 1998.
 32. Brandenburg H.: Ryzyko w realizacji projektów rozwoju gospodarczego we wspólnotach lokalnych i ich pilotaż. W: Nowoczesność przemysłu i usług w regionie. Konferencja naukowa. TNOiK, PAN Oddział w Katowicach, AE, Politechnika Śląska, Wisła 1999.
 33. Brandenburg H., Sorychta B.: Analiza organizacji zarządzania projektem "Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach". W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w procesie jednoczenia się Europy. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1999.
 34. Brandenburg H.: Wykorzystanie osłon socjalnych restrukturyzowanego górnictwa węgla kamiennego w Polsce na przykładzie kopalni "X". W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w procesie jednoczenia się Europy. Praca zbiorowa pod red. J. Lewandowskiego. ELIPSA, Łódź 2000.
 35. Brandenburg H., Coujard J-L.: Rola lokalnych Agencji Inicjatyw Gospodarczych w procesie rozwoju gospodarczego gmin. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 36. Brandenburg H.: Projekty rozwoju gospodarczego w samorządach lokalnych. III Konferencja Project management, Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 37. Brandenburg H.: Zarządzanie projektami. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 38. Brandenburg H.: Zarządzanie projektami metodą EARNED VALUE na przykładzie realizacji inwestycji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Bieruniu Starym. W: Nowoczesność przemysłu i usług -uwarunkowania regionalne i globalne. Praca zbiorowa pod red. J. Pyki. TNOiK, Katowice 2001.
 39. Brandenburg H.: Finansowanie komunalnych projektów z wykorzystaniem emisji obligacji na przykładzie inwestycji "Przebudowa Centrum Sosnowca". W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Praca zbiorowa pod red. J. Lewandowskiego. ELIPSA, Łódź 2001.
 40. Bridier M-L., Michailof S.: Guide pratique d'analyse de projets. Analyse economique et financiere de projets dans les pays en voie de developpement. Economica, Paris 1980.
 41. Bridier M-L., Michailof S.: Guide pratique d'analyse de projets. Evaluation et choix des projets d'investissement. Economica, Paris 1995.
 42. Briner W., Geddes M., Hastings C: Le manager de projet, un leader. AFNOR, Paris 1993.
 43. Broszkiewicz R.: Podstawy gospodarki miejskiej. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 44. Bultel J. Perez F.: La reussite economique des Projets. DUNOT, Paris 1991.
 45. Bury A.: Możliwość zastosowań rozwiązań francuskich przy reklasyfikacji zawodowej pracowników restrukturyzowanego górnictwa. Politechnika Śląska, Katowice 1999 (praca magisterska).
 46. Bury P., Markowski T., Regulski J.: Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993.
 47. Celia B., Norma M.: Zarządzanie projektami. Jak to robić w twojej organizacji. ASTRUM, Wrocław 1999.
 48. Chadwick L.: Rachunkowość zarządcza dla niewtajemniczonych. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
 49. Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne/Montbrison. "Informations Economiques" 1995, nr 207.
 50. Chvidchenko I., Chevalier J.: Gestion des grands projets. Cepadues, Paris 1991.
 51. Commere B.: Peut-on modeliser la gestion. Gerer et comprendre. "Annales des Mines" 1995, No. 41.
 52. Cuaresam M., Pecqueur B.: Mener un projet de developpement local. Les Editions d'Organisation, Paryż 1997.
 53. Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. PWN, Warszawa 1995.
 54. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 55. Czornik M.: Promocja miasta. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 56. Dałgowski B.T.: W trosce o publiczne pieniądze - zarządzanie projektami metodą EARNED VALUE. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 57. Darbelet M., Izard L., Scaramuzza M.: Economie d'entreprise. Les Editions FOUCHER, Paris 1992.
 58. Davidson Frame J.: Zarządzanie projektami organizacjach, czyli jak sprostać wymaganiom klienta na czas, nie przekraczając budżetu. Wig-Press, Warszawa 2001.
 59. Dąbrowski Z., Tomidajewicz J., Wojtasiewicz L.: Polityka ekonomiczna i planowanie gospodarki narodowej. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1987.
 60. Dictionnaire de management de projet francais-anglais. AFNOR, Paris 1992.
 61. Domański R.: Systemy ekologiczno-ekonomiczne. Modelowanie współzależności i rozwoju. Studia KPZK. PAN, Warszawa 1992.
 62. Duchene M.: Economie de l'entreprise miniere. Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris, Paris 1993.
 63. Duncan W.R.: A Guide to the Project Management body of Knowledge. Project Management Institute, Upper Darby 1996.
 64. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Wydawnictwo AMP, Katowice 1993.
 65. Dworatschek S., Griesche D.: Verwaltungsmanagement by Projects - ein Beitrag zur Reform staatlicher Verwaltung. In: A. Büllesbach: Staat in Wandel. Köln 1995.
 66. Dziewoński K.: Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne. PWN, Warszawa 1981, nr 63.
 67. Le petit Larousse illustre. Paris 1996.
 68. EVMS - Earned Value Management Systems. NSIA Management Systems Subcommitee, New York 1997.
 69. Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Praca zbiorowa pod red. M. Wypycha. ABSOLWENT, Łódź 1999.
 70. Fleming Q.W., Hoppelman J.M.: EARNED VALUE Project Management. Project Management Institute, New York 1996.
 71. Frame J.D.: Managing Projects in Organizations. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1995.
 72. Fourquet F., Murard N.: Valeur des services collectifs sociaux. Rapport de recherches edite par Ikerka. Association de recherches economique et social. IUT/Domaine Universitaire, Bayonne 1992.
 73. Gałuszka K., Kamiński Z.: Zarządzanie i finansowanie projektów rozwojowych miast na przykładzie planu działania dla modernizacji i rehabilitacji dzielnicy Załęże w Katowicach. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Akademia Ekonomiczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1996.
 74. Galetti C: Joinnt venture. De la conception a la realisation. Les Editions d'Organisation, Paris 1991.
 75. Garofoli G.: Economic Development, Organisation of Production and Territory. "Revue d'Economie Industrielle" 1993.
 76. Gavailles J. et equipe: Methodes de management de programme. TOKNEA, Toulouse, Barcelone, Marseille 1991.
 77. Giard V. Gestion de projets. Gestion-economica, Paris 1991.
 78. Giard V., Midler Ch.: Pilotages de Projets et Entreprises. Gestion--Economica, Paris 1993.
 79. Grodzicki T.: Inwestor zastępczy - project manager. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 80. Grzesiok F. i inni: Problemy bezrobocia w województwie Katowickim. HABEX-UNIVERSUM, Gliwice 1993.
 81. Hałas M.: Profesjonalizm i project management. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 82. Haynes M.E.: Project Management. From Idea to Implementation. Kogan Page, London 1990.
 83. Henriet B., Boneu F.: Audit de la communication interne. Les Editions d'Organisation, Paris 1991.
 84. Hermel Ph.: Le management participatif - Sens, realites, actions. Les Editions d'Organisation, Paris 1988.
 85. Hołdyk E.: Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 86. Hryniewicz J.T.: Zmiany polityczne i ekonomiczne w społecznościach lokalnych po 1989 roku. W: Polityczne życie lokalne. Praca zbiorowa pod red. J. Wodza. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994.
 87. Jamróz B.: Budowa ZUOK Rzeszów - nieudane przedsięwzięcie inwestycyjne. III Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Polska, Jelenia Góra 2000.
 88. Jawień B., Suchan S.: Projektowanie zakładów górniczych. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1980.
 89. Jewtuchowicz A.: Strategie rozwoju dużych miast i ich wpływ na proces transformacji gospodarki. W : Strategie rozwoju wielkich miast. Praca zbiorowa pod red. R. Domańskiego. Biuletyn KPZK, PAN. Warszawa 1995, z. 169.
 90. Joly M. et Muller J-L.: De la gestion de projet au management par projet. AFNOR, Paris 1994.
 91. Johnson R.E.: The Economics of Building. John Wiley, New York 1990.
 92. King J.A.: Les projets de developpement economique et leur evaluation. DUNOT, Paris 1969.
 93. Klasik A.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Praca zbiorowa pod red. F. Kuźnika. Akademia Ekonomiczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1996.
 94. Klasik A., Kuźnik F.: Konkurencyjny rozwój regionów w przestrzeni europejskiej. V międzynarodowa konferencja naukowa sieci PGV "Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej". Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999.
 95. Klasik A., Kuźnik F.: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy. Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 96. Kocher I., Rolland P.: Quand les structures dessinent les produits. La diversite commerciale dans 1'industrie automobile. "Annales de Mines" 1995, No. 30.
 97. Kosieradzki W.: Korzyści z metodyki project management w administracji państwowej. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 98. Król-Skowron A.: Ocena organizacji zarządzania projektem inwestycji "Hala targowa" w Tarnowskich Górach. Politechnika Śląska, Katowice 1999 (praca magisterska).
 99. Krupiński B.: Zasady projektowania kopalń. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1963.
 100. Kuhn A.: L'intercommunalite de projet, un instrument privilegie pour le developpement local du monde rural. DEA GESTION, Paris 1995.
 101. Kulesza M.: Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej. Część I. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1982.
 102. Kunicki R.: Analiza przebiegu procesu inwestycyjnego "Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110kV BLACHOWNIA" w Polskich sieciach elektroenergetycznych S.A. w latach 1992-96. Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowice 1997 (praca magisterska).
 103. Kuźnik F.: Koncepcje stabilnego rozwoju lokalnego (możliwości aplikacji w regionach restrukturyzacji gospodarczej). W: Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji. PAN, Warszawa 1998.
 104. Laflamme M.: Le projet cooperatif quebecois: un projet social? MORIN, Quebec 1982.
 105. Larue de Tournemine Regis: Strategies technologiques et processus d'innovation. Les Editions d'Organisation, Paris 1991.
 106. Leclair P.: La structure par projet - Matrice de l'innovation. "Annales des Mines" 1990, No. 20.
 107. Le Duff R., Papillon J-C: Gestion public. VUTBERT, Paris 1988.
 108. Le Duff R.: Management public ou gestion non-marchande. Management public. Institut d'Administration des Entreprises, Akademia Ekonomiczna, Lille-Kraków 2001.
 109. Lewis J.P.: The Project Manager's Desk Reference. McGraw-Hill, New York 2000.
 110. Lock D.: Project Management. Gower, Aldershot 1984.
 111. Madziar J.B.: Procedury pozwalające na bardziej efektywną realizację procesu inwestycyjnego. Materiały II Konferencji Project Management SPMP. Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdańsk 2000.
 112. Manual for the preparation of Industrial Feasibility Studies. United Nations Industrial Development Organization, Vienna 1986.
 113. Marcinek K.: Metody finansowej oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994.
 114. Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 115. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast. PWN, Warszawa 1999.
 116. Maylor H.: Project Management. Pitmann Publishing, London 1996.
 117. Memoria Actividades y Económica. Borrador sujeto a aprobatión de la Asamblea. CEEI, Alcoy 1996.
 118. Meredith J.R., Mantel S.J. Jr.: Project Management A Managerial Approach. John Wiley & Sons, New York 2000.
 119. Meyssonnier F.: Etude ce controle de gestion dans les collectivites locales.5eme colloque International de la Revue. "Politiques et Management Public" Lille.
 120. Midler C: L'auto qui n'existait pas, management des projets et transformation de l'entreprise. Inter, Paris 1993.
 121. Midler Ch., Berty M.: La revolution de la Twingo. Gerer et comprendre. "Annales des Mines" 1993, No. 31.
 122. Międzynarodowe warsztaty dotyczące zmian klimatu. Ministerstwo Przemysłu Kanady, Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady, Urząd Miasta w Katowicach, Katowice 2000.
 123. Mintzberg H.: Grandeur et decadence de la planification strategique. DUNOD, Paris 1994.
 124. Noisette P., Vallerugo F.: Le marketing des villes. Les Editions d'Organisation, Paris 1996.
 125. Northcott D.: Capital Investment Decision-Making. Academic Press Ltd., London 1992.
 126. Nowakowski R.: Planowanie potrzeb społecznych w krajach Europy Zachodniej na przykładzie Francji. Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowice 1996 (praca magisterska).
 127. Nowela z dnia 28 czerwca 1963 do ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych. "Dziennik Ustaw", nr 28, poz. 164.
 128. Oset J., Brandenburg H.: Bilansowanie zapotrzebowania kopalń na wyposażenie objęte centralną gospodarką wraz z kontrolą realizacji zamówień. W: Zastosowanie komputerów oraz metod statystyki i ekonometrii w zarządzaniu branżą. Praca zbiorowa pod red. A. Lisowskiego i E. Pawelczyka. Polska Akademia Nauk, Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 1977.
 129. Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej. Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań 1997.
 130. Pannenbacker K.: Management of the Administration by Projects, The Concept for Management of Change in Public Sector. III Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 131. Pawłowski Z.: Ekonometria. PWN, Warszawa 1966.
 132. Perroux F.: L'economie du XXe siecle. PUF, Paris 1965.
 133. Pietrzak T.: Próg rentowności w analizie efektywności inwestycji. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 134. Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 135. PMI Practice Standard for Work Breakdown Structures, Exposure Draft Version. Project Management Institute, 2000.
 136. Polityczne życie lokalne. Praca zbiorowa pod red. J. Wodza. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994.
 137. Polkinghorne D.: Narrative Knowing and the Human Sciences. Albany: State University of New York Press, New York 1988.
 138. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 139. Popularna encyklopedia powszechna. Oficyna wydawnicza Fogra, Kraków 1996.
 140. Prussak W., Wyrwicka M.: Zarządzanie projektami. Zachodnie Centrum Organizacji, Poznań 1997.
 141. Ramowe wytyczne w sprawie metodyki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji produkcyjnych, zamierzeń z zakresu postępu technicznego, organizacyjnego, współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej z zagranicą oraz zamierzeń, których realizacja opiera się na licencjach zagranicznych. Zbiór przepisów. PWE, Warszawa 1974.
 142. Radzikowski W.: Matematyczne techniki zarządzania. PWE, Warszawa 1980.
 143. Regulski J.: Planowanie miast. PWE, Warszawa 1986.
 144. Regnard J-F.: Lire un bilan c'est simple. F.S.D/TOP, Paris 1993.
 145. Savy M., Veltz P.: Les nouveaux espaces de l'entreprise. Edition de l'Aube, Paris 1993.
 146. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1994.
 147. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1994.
 148. Szeworski J.: Analiza i rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.
 149. Szlachta J.: Programowanie rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. Tom CM. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 150. Szlachta J.: Samorządność terytorialna w Polsce w perspektywie procesu integracji europejskiej (fundusze europejskie). W: Samorządność terytorialna w Polsce - doświadczenia, oczekiwania, perspektywy. Konferencja naukowa. Urząd Wojewódzki, Katowice 2002.
 151. Szych J.: Typowe zagrożenia w projektach informatycznych w administracji państwowej. Materiały II Konferencji Project Management, Stowarzyszenie Project Management Polska, Gdańsk 2000.
 152. Szymla Z.: Planowanie regionalne przemysłu. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1990.
 153. Tardieu FL, Rochfeld A., Colletti K.: La methode Merise: Demarches et pratique. Tome 2. Editions EO, Paris 1985.
 154. Umowa zawarta w dniu 6.12.1995 roku w Tarnowskich Górach w sprawie zasad współdziałania Akcjonariuszy Założycieli Spółki Akcyjnej "Hala Targowa T.G.M" z siedzibą w Tarnowskich Górach. Urząd Miejski, Tarnowskie Góry 1995.
 155. Urząd Miejski Gliwice. "Biuletyn Informacyjny" nr 29 z 11.10.2000.
 156. Urząd Miejski Gliwice. "Biuletyn Informacyjny" nr 32 z 11.10.2000.
 157. Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. "Dziennik Ustaw" nr 14, poz. 130.
 158. Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r o radach narodowych. "Dziennik Ustaw" nr 5, poz. 58. Po nowelizacji jednolity tekst ogłoszono w "Dziennik Ustaw" 1975, nr 26, poz. 139.
 159. Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. "Dziennik Ustaw" nr 49, poz. 312.
 160. Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. "Dziennik Ustaw" nr 47, poz. 276.
 161. Ustawa z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. "Dziennik Ustaw" nr 16, poz. 91.
 162. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. "Dziennik Ustaw" nr 16, poz. 94.
 163. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym. "Dziennik Ustaw" nr 16, poz. 95.
 164. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. "Dziennik Ustaw" z 18 lipca, poz. 578.
 165. Ustawa z dnia 5 czerwca o samorządzie województwa. "Dziennik Ustaw" z 18 czerwca, poz. 576.
 166. Walica H.: Inwestycje przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996.
 167. Werner W.A.: Zarządzanie w procesie inwestycyjnym. Politechnika Warszawska, Warszawa 2000.
 168. Wiatr T.: Zarządzanie przedsięwzięciami - wchłanianie wiedzy i doświadczeń. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 169. Wielka encyklopedia powszechna. PWN, Warszawa 1967.
 170. Więckowski J.: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. PWE, Warszawa 1998.
 171. Włoszczowski B.: O możliwości przerwania projektów inwestycyjnych. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 172. Włoszczowski B.: O wpływie przerwania projektu inwestycyjnego na wielkość NPV i ryzyko wyłączne. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1999.
 173. Wojtasiewicz L.: Planowanie rozmieszczenia inwestycji. System rachunków. PWE, Warszawa 1972.
 174. Wódz J.: Lokalne życie polityczne w Polsce pierwszych lat 90. Refleksja socjologiczna. W: Polityczne życie lokalne. Praca zbiorowa pod red. J. Wodza. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994.
 175. Vallet G.: Techniques de planification de projets. DUNOT, Paris 1991.
 176. Van der Veen B.: Wstęp do teorii badań operacyjnych. PWN, Warszawa 1970.
 177. Ville de Saint-Etienne: Saint-Etienne La reussite n'est jamais le fruit du hasard. Edition Mairie de Saint-Etienne 1995.
 178. Villemain Ch.: La planification operationnelle. Objectifs, methodes et metiers de la planification de projet. AFNOR GESTION, Paris 1991.
 179. Zabierowski J.: Podstawowe zagadnienia decyzyjne w racjonalnej koncepcji reformowania górnictwa węgla kamiennego. "Przegląd Górniczy" 1992, nr 2.
 180. Zadunajska D.: Wspomaganie rozwoju lokalnego na przykładzie emisji obligacji komunalnych w gminie Żory. Politechnika Śląska, Katowice 1999 (praca magisterska).
 181. Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26.07.1974 w sprawie zasad oceny ekonomicznej efektywności inwestycji nieprodukcyjnych.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu