BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lechwar Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Partnerstwo jako determinanta modernizacji regionu
Partnership as a Determinant of Region's Modernization
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 17, s. 205-214, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Polityka regionalna, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Regional development, Regional policy, Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podkreślono istotną rolę różnych form partnerstwa w procesie modernizacji gospodarki i regionu. Szczególną uwagę zwrócono na potencjalne korzyści wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego dla regionu oraz bariery realizacji tej koncepcji partnerstwa obserwowane z perspektywy przedsiębiorstw. Ponadto wskazano na miejsce partnerstwa w polityce regionalnej Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

In the paper there was stressed the role of different forms of partnerships in the process of modernization of the economy and the region. A special attention was paid to potential benefits for the region from public-private partnership and the barriers for realizing the concept of partnership from the enterprise point of view. Moreover, the role of partnership in the regional policy of European Union was indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission, „Guidelines for successful Public Private Partnerships", s. 16, część 1, rozdz. 3.
 2. Partnerstwo w rozwoju lokalnym, opr. J. Duriasz-Bułhak i R. Milewski, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2003.
 3. Stachak S., 2006, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 4. Szromnik A., 2006, Partnerstwo marketingowe w regionie. Problemy teoretyczno-koncepcyjne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 694, Kraków.
 5. ŹRÓDŁA INTERNETOWE
 6. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Projekt do uzgodnień międzyresortowych. Wersja z dnia 12 marca 2010 r., Warszawa, marzec 2010 r., http://www.mrr.gov.pl/
 7. Lloyd P., 2004, Partnerstwo i przedsiębiorczość społeczna: budowanie społeczeństwa obywatelskiego przy jednoczesnym zaspokajaniu zapotrzebowania na usługi społeczne [w:] Praca, kształcenie, partnerstwo. Zbiór opracowań powstałych w ramach realizacji programu Phare 2000 „Rozwój Zasobów Ludzkich" pod red. M. Kubista, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/
 8. McAlinden G., 2004, Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego - w kontekście funduszy strukturalnych Unii Europejskiej [w:] Praca, kształcenie, partnerstwo, Zbiór opracowań powstałych w ramach realizacji programu Phare 2000 "Rozwój Zasobów Ludzkich" pod red. M. Kubista, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/
 9. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji: „Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013" COM (2005) 299, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 185/52, 8.8.2006, http://eur-lex.europa.eu/
 10. Rynek PPP w Polsce 2009. Raport Investment Support podsumowujący pierwszy rok obowiązywania ustawy o partnerstwie publiczno-prywamymi ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Invest In Poland, Warszawa, styczeń 2010 r. http://www.inves.pl/
 11. Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Zespołem Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, kwiecień 2009, http://www.mrr.gov.pl/
 12. Zasada Partnerstwa w nowych programach EFS (2007-2013). Ramy Programowania. Sprawozdanie grupy roboczej ad hoc państw członkowskich ds. partnerstwa, Instytucje zarządzające Inicjatywą Wspólnotową EQUAL z Belgii, Austrii, Grecji, Niemczech, Polski, Portugalii, Republice Czeskiej i Szwecji, 2006, http://ec.europa.eu/
 13. Zybała A., Partnerstwo lokalne sposobem na dobre zarządzanie, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", nr 1/2007, http://www.dialogspoleczny.pl/
 14. http://www.partnerstwa. boris.org.pl/
 15. http://www.roszefs.rcwip.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu