BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fura Barbara (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Nakłady inwestycyjne w ochronie środowiska a realizacja założeń rozwoju zrównoważonego
Capital Investments in Environmental Protection in View of the Accomplishment of the Sustainable Development Assumptions
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 17, s. 303-313, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Nakłady inwestycyjne, Ochrona środowiska, Rozwój zrównoważony, Finansowanie ochrony środowiska
Capital expenditure, Environmental protection, Sustainable development, Environmental protection financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje problematykę finansowania ochrony środowiska w Polsce, w aspekcie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu zawarto teoretyczne rozważania na temat idei ekorozwoju i ochrony środowiska, ponadto wymieniono poszczególne elementy składające się na system finansowania ochrony środowiska w Polsce oraz wskazano na dokonujące się w nim przemiany. Na podstawie danych wtórnych dokonano analizy źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych w ochronie środowiska, w województwie podkarpackim w latach 2005-2007. Dla wymienionego okresu przeanalizowano zmiany w strukturze finansowania nakładów inwestycyjnych w ochronie środowiska według źródeł inwestowania. Dla roku 2007 zaprezentowano strukturę nakładów inwestycyjnych według grup inwestorów oraz wskazano na podstawowe kierunki inwestowania w ochronie środowiska w województwie podkarpackim. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problems connected with the issue of financing the environmental protection in Poland, in view of the accomplishment of the sustainable development. The paper involves theoretical considerations about the idea of the sustainable development, moreover the components of the system of financing the environmental protection in Poland were discussed and the directions of its changes were showed. On the base of the repeated data the analysis of the financing sources of the capital investments in the environmental protection in Podkarpacie voivodship, in the period of 2005-2007, was presented. For the mentioned period the changes in financing structure of the capital investment in environmental protection, according to sources of the financing were studied. For the year 2007 the structure of capital investment, according to investors group, was showed and the main directions of the changes in financing the capital investments were pointed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Breuel B. (red.), 1999, Agenda 21, Vision: nachhaltige Entwicklung, Compus Vorlag, Frankfurt, New York [za:] E. Zysnarska, 2006, Efektywność, etyka i ekologia w obliczu globalizacji [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, red. M.G. Woźniak, cz. l, z. 8, „Mitel", Rzeszów.
 2. Borys T. (red.), 1999, Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 3. Burzyńska D., Fila J., 2007, Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 4. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. (red.), 2008, Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa.
 5. Grzebyk B., 2003, Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska naturalnego w Polsce [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania ekonomiczne, red. M.G. Woźniak, z. 2, „Mitel", Rzeszów.
 6. Górka K., 2010, Wielkość i struktura nakładów na ochronę środowiska naturalnego, „Aura" 2010, nr 2.
 7. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., 2001, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, P WE, Warszawa.
 8. Górka K., Poskrobko В., 1991, Ekonomika ochrony środowiska, PWE, Warszawa.
 9. Honkisz M., 1993, Polska polityka ekologiczna, Seria: Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, nr 3, UMCS, Filia w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny, Rzeszów.
 10. Kaliszczak L., 2003, Koncepcja zrównoważonego rozwoju (sustainable development) w rozwiązywaniu nierówności społecznych [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania ekonomiczne, red. M.G. Woźniak, z. 2, „Mitel”, Rzeszów.
 11. Łojewski S., 2007, Ekonomia zasobów i środowiska, Wydawnictwo Kujawsko--Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 12. Mazur E., 2004, Środowisko przyrodnicze. Zagrożenie, ochrona i kształtowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Ochrona środowiska 2008, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 14. Paczuski R., 1999, Prawo ochrony środowiska, OW Branta, Bydgoszcz.
 15. Piontek W., Poskrobko B., 2001, Pomoc publiczna w realizacji proekologicznych przedsięwzięć przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo w okresie kształtowania zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 16. Pluskota P., 2007, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska [w:] Gospodarka a środowisko i ekologia, red. K. Małachowski, CeDeWu, Warszawa.
 17. Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy 2006-2008, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów.
 18. Poskrobko B. (red.), 2007, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 19. Smoczyńska M., 2002, O niektórych definicjach rozwoju zrównoważonego [w:] Zarządzanie w sektorze publicznym. Rozwój zrównoważony. Metody wyceny, red. P. Jeżowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 20. Turner R.K, Pearce D., Bateman L, 1994, Environmental economics. An elementary introduction, Harvester Wheatsheaf, New York-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu