BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masłyk-Musiał Ewa (Politechnika Warszawska), Bulińska Helena (Politechnika Warszawska, doktorant)
Tytuł
ZZL w wieku internetu - przywództwo w e-kulturze
Human Resource Management in the Internet Age : Leadership in e-Culture
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 1, s. 9-29, tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Cyberprzestrzeń, Internet, Kultura, Kultura organizacyjna, Zaufanie, Tożsamość, Przedsiębiorstwo wirtualne, Przewaga konkurencyjna, Funkcja personalna
Human Resources Management (HRM), Cyberspace, Internet, Culture, Organisational culture, Trust, Identity, Virtual enterprise, Competitive advantage, Personal function
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gwałtowny rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnych zainicjował rewolucję we współczesnym społeczeństwie. XXI wiek oznacza dla organizacji biznesowych gwałtowne zmiany spowodowane transformacją technologiczną. Internet oddziałuje zarówno na tradycyjne przedsiębiorstwa, jak i ich strategie. Cyberprzestrzeń stanowi zmienne środowisko, warunkujące rozwój specyficznych zachowań organizacyjnych. Adaptacja do nowych warunków wymaga dogłębnych zmian w obrębie kultury organizacji. W efekcie, z tradycyjnej kultury wyłania się e-kultura. E-kultura stanowi kluczowy czynnik integrujący wszystkie wymiary organizacji wkraczającej do przestrzeni wirtualnej. Ciągła zmiana i jej nieregularność powodują wykształcenie się nowych praktyk w organizacjach w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym oraz innowacją. Organizacje w ruchu wpisują się w model nowych przedsiębiorstw, charakterystycznych dla rzeczywistości wirtualnej. Funkcja personalna ulega modyfikacji. Nowe praktyki zarządzania zasobami ludzkimi mają za zadanie odpowiedzieć na powstające wyzwania. (abstrakt oryginalny)

The rapid development of information and communication technologies has initiated a revolution in modern society. For Business organizations, the 21st century means turbulent transformation caused by technological change. The Internet affects both traditional companies and their strategies. Cyberspace is a variable environment that leads to the development of specific organizational behavior. Successful adaptation to new conditions requires far-reaching changes in organizational culture. In effect, an e-culture is emerging out of the traditional culture. E-culture is a factor integrating all dimensions of an organization entering virtual space. Continuous change and its irregularity are responsible for the forming of new practices within the organization in the management of human capital and innovation. The mobile organization represents the new model of organizations characterizing virtual reality. The personnel function is subject to modification. New human resource management practices are tasked with finding a response to rising challenges. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Bennis W., Goldsmith J. (2010), Maintaining Trust Trough Integrity, [w:] Perry J.L. (red.), Non-profit and Public Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.
 3. Castells M. (2008), Wiek informacji - Społeczeństwo sieci, t. I, PWN, Warszawa 2008, Siła tożsamości, t. 2, 2009.
 4. Cook A. (2002), Budowanie zespołu, [w:] Stewart D. (red.), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 5. Drucker P.F. (1995), Managing in a Time of Great Change, Butterworth-Heinemann, New York.
 6. Facts On File (2009), Leadership Skills, Third Edition, [w:] Career Skills Library, Ferguson Infobase Publishing, New York.
 7. Fritz M.B., Manheim M.L. (1998), Managing Virtual Work: A Framework for Managerial Action, [w:] Sieber P., Kriese J. (red.), Organizational Virtualness, Simowa Verlag, Berno.
 8. Garden T. (2006), Create an Environment That Promotes Confidence, Trust and Satisfaction to Motivate Employees, [w:] Johnson L.K. (red.), HRM Magazine Guide to Managing People, Society for Human Resource Management, Virginia.
 9. Gobilliat E. (2008), Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 10. Graf T. (2009), The Future of OD: Developing an Effective Virtual Organization for the OD Network, [w:] "OD Practitioner", lato, vol. 41, nr 3.
 11. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 12. Gueutal H.G., Stone D.L. (2005), The Brave New World of e-HR. Human Resources Management in the Digital Age, John Wiley&Sons, San Francisco, CA.
 13. Hoefling T. (2003), Working Virtually: Managing People for Successful Virtual Teams and Organizations, Stylus Publishing, Virginia.
 14. Irving J.A. (2010), Educating global leaders: Exploring intercultural competence in leadership education, "Journal of International Business and Cultural Studies", maj, nr 3.
 15. Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny - główne perspektywy poznawcze oraz próba ich syntezy, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 16. Kanter Moss R. (2001), Evolve! Succeding In the Digital Culture of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston.
 17. Kożusznik B. (2007), Zespół pracowniczy wobec wyzwań nowych modeli organizacji, [w:] Górnik-Durose M., Kożusznik B. (red.), Perspektywy psychologii pracy, Wydawnictwo UŚ.
 18. Koźmiński A., Piotrowski W. (2004), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Low J., Kalafut P.C. (2004), Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 20. Łukaszewicz G. (2000), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Malcolm W., Morgen W. (2005), Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 22. Mamcini D.J. (2010), Building organizational trust in virtual teams, "Journal of Behavioral Studies in Business", nr 2, maj.
 23. Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 24. Masłyk-Musiał E. (2006), Praktyka organizacji w ruchu. Strategie i kompetencje w zmianach, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 25. Masłyk-Musiał E. (1996), Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 26. Masłyk-Musiał E. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 27. Palem G. (2007), Socio-political theory and ethics in HRM, [w:] Pinnington A.H., Macklin R., Campbell T. (red.), Human Resource Management: Ethic and Employment, Oxford University Press, New York.
 28. Peters T. (1994), The Tom Peter's Seminars: Crazy Times Call for Crazy Organizations, Vintage Books, New York.
 29. Pinnington A.H., Macklin R., Campbell T., red. (2007), Human Resource Management: Ethic and Employment, Oxford University Press, New York.
 30. Pocztowski A. (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 31. Pocztowski A. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B., "Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu", Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 32. Rakowska A., Sitko-Lutek A. (2000), Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa.
 33. Senge P. (1997), Communities of Leaders and Learners, [w:] "Harvard Business Review", wrzesień/październik.
 34. SHRM Interview with Global Dynamics, Inc. (www.global-dynamics.com).
 35. (2010) Successfully Transitioning to a Virtual Organization: Challenges, Impact and Technology, "HR Magazine", kwiecień, vol. 55, nr 4.
 36. Stredwick J. (2005), An Introduction to Human Resource Management, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 37. Strojny M. (2000), Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10.
 38. Tannenbaum R., Schmidt W. (1973), How to Choose Leadership Pattern, "Harward Business Review", maj/czerwiec.
 39. Ujwary-Gil A. (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
 40. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2007-2009.
 41. Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu