BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogoda Bogdan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ funduszy strukturalnych na przedsiębiorczość i rozwój regionalny w Hiszpanii
The Influence of Structural Funds on Entrepreneurship and Regional Development in Spain
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 812, s. 75-97, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Przedsiębiorczość, Rozwój regionalny, Polityka strukturalna UE
Structural funds, Entrepreneurship, Regional development, EU structural policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie wpływu absorpcji funduszy strukturalnych w poszczególnych regionach (poziomu NUTS 2) Hiszpanii na przedsiębiorczość oraz rozwój gospodarczy. Jako miary przedsiębiorczości użyto wskaźnika przedsiębiorczości (entrepreneurship index), mierzonego liczbą przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców regionu. Jako miary rozwoju gospodarczego użyto wartości produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca regionu. Jest to wskaźnik syntetyczny, używany do oddania zróżnicowanych, ekonomicznych i społecznych aspektów rozwoju. Do przeanalizowania związków między wykorzystaniem przez podmioty zlokalizowane w regionie funduszy strukturalnych a przedsiębiorczością i rozwojem gospodarczym zastosowano dwie metody:
 • statystyk opisowych pozwalających przebadać zmiany zachodzące w badanych zjawiskach w analizowanym okresie,
 • modelowania ekonometrycznego, pozwalającego ująć relacje między wielkościami w postaci funkcji.
Zmienną niezależną jest tu absorpcja funduszy na mieszkańca regionu, która zależy nie tylko od sprawności lokalnych podmiotów, ale też od ustalonej na podstawie unijnych i krajowych regulacji prawnych wyjściowej alokacji. Zmienne zależności to wskaźnik przedsiębiorczości oraz wartość PKB per capita. W badaniu wykorzystano dane z lat 1991-2005, pochodzące z Eurostatu, banku centralnego Hiszpanii (Banco de Espana) oraz hiszpańskiego urzędu statystycznego (Instituto Nacional de Estadistica). (fragment tekstu)

Structural funds for the stimulation of regional development of European communities are allocated equally for direct support of companies and the institutions within the business community. The aim of this article is to establish the influence that absorbing structural funds by selected regions of Spain has had on the phenomenon of entrepreneurship and economic growth as a measure of per capita GDP. For the years 1995-2005, the period for which the relationship between structural funds and entrepreneurship was researched, as well as the years 1999-2005, it was not possible to confirm the essential connection between structural fund payments in the regions of Spain and the development of entrepreneurship and the economy there. Neither descriptive statistics nor analysis of regression models turn up proof that a larger absorption of funds in less developed regions is conducive to faster equalisation of the levels with those of more developed areas. Although in the case of per capita GDP the process of convergence can be observed, it cannot be categorically ascribed to absorption of funds due to the low coefficient of the determination and nonlinear course of the function adjusted to the data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czykier-Wierzba D., Efekty wykorzystania funduszy strukturalnych w UE – przykład Hiszpanii, „Wspólnoty Europejskie” 1998, nr 10(86).
 2. Czykier-Wierzba D., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 3. Czykier-Wierzba D., Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w regionach objatých celem 2. w latach 1994-1999, „Bank i Kredyt” 2005, styczeń.
 4. Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja” w latach 2007-2013, (2006/595/WE), Dz.U. L 243 z 6 września 2006 r.
 5. Financial Accounts of the Spanish Economy (FASE), Banco de España, http://www.bde.es/.
 6. Jankiewicz S., Konkurencyjność podstawowym celem Unii Europejskiej w zglobalizowanej gospodarce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1099,2006.
 7. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 8. Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Podręcznik, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 9. Piecuch J., Hiszpania w Unii Europejskiej. Aspekty rozwoju regionalnego, Twigger, Warszawa 2004.
 10. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000.
 11. Podstawy wsparcia Wspólnoty, Bruksela-Warszawa, grudzień 2003.
 12. Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, red. I. Pietrzyk, PWN, Warszawa 2000.
 13. Regional Policy Inforegio, http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/, data dostępu: 19.01.2008.
 14. Rodrigues-Pose A., Fratesi U., Między rozwojem a polityką społeczną: oddziaływanie europejskich funduszy strukturalnych w regionach celu 1, „Studia Regionalne i Lokalne” 2004, nr 3(17).
 15. Zając K., Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu