BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Striker Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ordynator czy koordynator? : przekształcenia publicznych szpitali a role i zadania kierownika oddziału
Head Doctor or Coordinator : Transformations in Public Hospitals and the Roles and Tasks of the Ward Manager
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2, s. 105-119, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Przekształcenia organizacyjne, Badania pilotażowe, Szpitale publiczne
Medical facilities management, Organisational transformation, Pilot studies, Public hospitals
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, czy zmiana formy funkcjonowania szpitala z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego wpływa na sposób zarządzania oddziałem, a szczególnie na role i zadania ordynatorów. W artykule przedstawiono główne procesy przekształceń organizacyjnych i własnościowych publicznych szpitali w Polsce, scharakteryzowano opisywane w literaturze formy kierowania oddziałem szpitalnym ze szczególnym uwzględnieniem systemu ordynatorskiego i konsultacyjnego oraz zaprezentowano wyniki pilotażowych badań przeprowadzonych trzech publicznych szpitalach przekształconych w spółki. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to determine if a change in the form of functioning of a hospital, from an independent health care unit into a commercial company, has any impact on the approach to managing wards, and especially the roles and tasks of head doctors. This article primarily presents the main processes of organizational and ownership transformation of public hospitals in Poland as well as forms of hospital ward management, with stress on "ward head" and "consultant" systems as described in topical literature, and the presentation of the results of pilot studies conducted at three public hospitals transformed into companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Austen A., Frączkiewicz-Wronka A., Majowska M. (2008), Odpływ profesjonalistów medycznych - postulowane narzędzia jego ograniczenia, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 2. Austen-Tynda A., Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Zwiększenie skuteczności działań jednostki ochrony zdrowia jako konsekwencja świadomego przywództwa - raport z badań, [w:] Austen-Tynda A., Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Przywództwo w ochronie zdrowia: idee i instrumenty, Wolters Kluwer Polska - ABC, Warszawa.
 3. Cygańska M. (2008), Zaangażowanie pracowników szpitala w proces zmian organizacyjnych - wyniki badań empirycznych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 4. Fedorowski J.J. (2010), Oddział zamknięty, "Menedżer Zdrowia", nr 7.
 5. Kautsch M. (2010), Specyfika zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, [w:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej: nowe wyzwania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Kubot Z. (2007), Ordynatorskie i nieordynatorskie systemy prowadzenia oddziałów szpitalnych, "Prawo i Medycyna", nr 1.
 7. Lewandowski J., Ziopaja M., Status ordynatora, [www.nil.org.pl/res/img/img/nil/gazeta/komunikaty/status%20ordynatoraa.doc], 02.02.2011.
 8. Łuków P., Wrześniewska-Wal I. (2007), Ordynator a konsultant: możliwość zmian w polskiej służbie zdrowia, "Prawo i Medycyna", nr 1.
 9. NIK, (1999), Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania samodzielnych publicznych zoz, nr ewid. 184/1999/P/1998/129/DZK, Warszawa.
 10. Striker M. (2007), Decentralizacja zarządzania jako sposób restrukturyzacji publicznych szpitali w Polsce, [w:] Pocztowski A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Difin, Warszawa.
 11. Strużyna J. (2001), Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji służby zdrowia, [w:] Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie w ochronie zdrowia: narzędzia pracy menedżera, Wydawnictwo Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 12. "Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia" 2008, 2009, 2010, [www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=6, 02.02.2011].
 13. Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2010 (wrzesień), (2010), Ministerstwo Zdrowia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Warszawa, [www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/przekszt_szpitale_02122010.pdf, 02.02.2011].
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dz.U. z 2006 r., nr 213, poz. 1568 z późn. zm.
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. z 1999 r., nr 30, poz. 300 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu