BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saryusz-Wolska Hanna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Adamus-Matuszyńska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Konflikty i ich rozwiązywanie w organizacjach opieki zdrowotnej
Conflicts and Their Solutions in Healthcare Organization
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2, s. 86-104, rys., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Analiza konfliktów, Rozwiązywanie konfliktów, Zarządzanie konfliktami
Health care, Conflict analysis, Solving conflicts, Conflict management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie zagadnienie konfliktu znajduje szeroki oddźwięk w naukach społecznych, o czym świadczą liczne badania czy publikacje. W naukach o zarządzaniu, konflikt wiąże się ze sporami dotyczącymi podziału deficytowych zasobów lub sprzeczności celów i wartości. Z kolei panowanie nad różnorodnością i przekształcenie potencjalnego konfliktu we współpracę stanowią istotę zarządzania, pozwalającą różnym organizacjom przetrwać i rozwijać się. Konflikty występujące w opiece zdrowotnej wpisują się w krajobraz sprzecznych interesów, choć należy podkreślić ich rosnące znaczenie i nasilenie wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa oraz problemów finansowania usług medycznych. Badania nad organizacjami wskazują na istnienie czterech obszarów konfliktów w organizacjach: interpersonalny, intergrupowy, interorganizacyjny oraz konflikt-przetarg. W pracy przedstawiono typologię konfliktów występujących w organizacjach opieki zdrowotnej, główne ich przyczyny, skutki, dynamikę i style zarządzania konfliktami. Uwarunkowania systemowe, liczni interesariusze, złożoność struktur i relacji wewnętrznych w organizacjach opieki zdrowotnej, drastyczne niedobory zasobów powodują, że występowanie potencjalnych i ujawnionych konfliktów w opiece zdrowotnej jest tak częste, złożone, drażliwe i trudne do rozwiązania. (abstrakt oryginalny)

Currently, the issue of conflict is having a great impact on social sciences. This is disclosed in research and publications. In management theory, conflict means a dispute over deficient resources or inconsistency of objectives and values. At the same time, controlling diversity and transforming conflict into cooperation are the main basis of management that helps various organizations survive and develop. Conflicts that make their appearance in the healthcare services are encoded in the scenery of contradictory interests. However, in light of process of the aging of society and problems of healthcare service financing, it should be emphasized that their significance and intensification is increasing. Research on organizations indicates four fields of conflicts-interpersonal, intergroup, inter-organizational, and conflict-tender. A typology of conflicts existing in healthcare service institutions, their roots, consequences, dynamics, and management styles are introduced in this paper. System conditions, large numbers of stakeholders, complexity of structures, relationships in healthcare service organizations, and a severe shortage of resources affect both potential and revealed conflicts in the National Health Service. This is why they are so frequent, complex, sensitive, and difficult to solve. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blake R., Mounton J. (1984), Solving Costly Organizational Conflicts, San Francisco.
 2. Bohdziewicz P. (2004), Współczesne modele karier zawodowych - od biurokracji do przedsiębiorczości, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 3. Boyd E.A., Bero L.A. (2006), Improving the use of research evidence in guideline development: 4. Managing conflict of interest, "Health Research Policy and Systems", nr 4, grudzień.
 4. Carlson G., Greeley H. (2010), Is the relationship between your hospital and your medical staff sustainable?, "Journal of Healthcare Management", nr 55(3).
 5. Cohn K.H., Gill S.L., Schwarts R.W. (2005), Gaining hospital administrators' attention: ways to improve physician-hospital management dialogue, "Surgery", nr 137(2), luty.
 6. Coser L. (1956), The Functions of Social Conflict, Rutledge and Kegan Paul Ltd, Londyn.
 7. Deutsch M. (1985), Distributive Justice: A Social Psychological Perspective, Yale University, New Haven.
 8. Deutscha M.P., Colemana T., red. (2005), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Wyd. UJ, Kraków.
 9. Donohue W.A., R. Kolt (1992), Managing Interpersonal Conflict, Sage Publication, Newbury Park.
 10. Doherty N., Guyler M. (2010), Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Dutton J., Walton R. (1983), Rozwiązywanie konfliktu między działami organizacji: jego model i przegląd badań, [w:] Scott W.E., Cummings L., Zachowanie człowieka w organizacji, Warszawa.
 12. Forbes T., Hallier J., Kelly L. (2004), Doctors as managers: investors and reluctant in a dual role, "Healthcare Services Management Research", nr 17(3), sierpień.
 13. Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Głowacka M.D., Mojs E., red. (2010), Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Gordon J. (2003), Managing Conflict at Work, Pfeiffer-Wiley, San Francisco.
 16. Grant D., Hardy C., Oswick C., Putnam L., red. (2004), The SAGE Handbook of Organizational Discourse, London, Sage.
 17. Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie zarządzania, PWN, Warszawa.
 18. Hellings J., Schrooten W., Klazinga N.S., Vleugels A. (2010), Improving patient safety culture, "International Journal of Health Care Quality Assurance", nr 23(5).
 19. Holt D.T., Helfrich C.D., Hall C.G., Weiner B.J. (2010), Are you ready? How health professionals can comprehensively conceptualize readiness for change, "Journal of General Internal Medicine", nr 25, supp. 1, styczeń.
 20. Kassi A. (2005), Manager-physician relationship: an organizational theory perspective, "Health Care Management", nr 24(2), kwiecień - czerwiec.
 21. Klopper H., Siesling S., Meerdink N., Wilderom C.P.M., van Harten W. (2010), Quantifying culture gaps between physician and manager in Dutch hospitals: a survey, "BMC Health Services Research", nr 10(86).
 22. Kożuch B. (2009), The culture of collaboration. Theoretical aspects, "Journal of Intercultural Management", nr 2(1).
 23. Koźmiński A.K., Piotrowski W., red. (2000), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, wyd. V, Warszawa.
 24. LeTourneau B. (2004), Physician and nurses: friend or foes?, "Journal of Healthcare Management", nr 1, styczeń - luty.
 25. Leever A.M., Hulst M.V., Berendsen A.J., Boendemaker P.M., Roodenburg J.L., Pols J. (2010), Conflict and conflict management in the collaboration between nurses and physician - a qualitative study, "Journal of Interprofessional Care" , nr 24(6), listopad.
 26. Lo B., Field M.J., red. (2009), Conflict of Interest In Medical Research, Education, and Practice, National Academy of Science, National Academies Press, Washington, DC.
 27. Morawski M. (2003), Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 28. Obłój K. (2007), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, wyd. II, Warszawa.
 29. Paquet M., Gagnon S. (2010), "Collective climate" in hospital settings: a tool to better target work climate improvement strategies, "Healthcare Management Forum", nr 23(1), wiosna.
 30. Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 31. Penc J. (2007), Decyzje i zmiany w organizacjach, Wyd. Difin, Warszawa.
 32. Pipper L.E. (2006), A theoretical model to address organizational human conflict and disruptive behavior in health care organization, "Health Care Manager", nr 25(4), październik - grudzień.
 33. Plawgo B.W., Zaremba W., red. (2005), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, wyd. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 34. Putnam L.L., D.M. Kolb (1992), The Multiple Faces of Conflict in Organizations, "Journal of Occupational", 1992, vol. 13.
 35. Robbins S.P. (2000), Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań.
 36. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 37. Rubin J.Z., D.G. Pruitt, Kim S.H. (1994), Social Conflict. Escalation, Stalemate and Settlement, New York 1994.
 38. Rummel-Syska Z. (1990), Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, PWN, Warszawa.
 39. Rutkowska M. (2010), "Nowa kariera" i jej egzemplifikacje w postaci kariery proteuszowej i kariery bez granic, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 40. Sammer C.E., Lykens K., Singh K.P., Mains D.A., Lackan N.A. (2010), What is patient safety culture? A review of the literature, "Journal of Nursing Scholarship", nr 42(2), czerwiec.
 41. Saryusz-Wolska H., Kulikowska-Mrożek M. (2008), Organizacyjne uczenie się w organizacjach publicznych opieki zdrowotnej, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 42. Shortell S.M., Kaluzny A.D. (2001), Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Uniwersyteckie Wydawnictwo "Vesalius", Kraków.
 43. Sikorski C. (2001), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
 44. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. jr (1997), Kierowanie, PWE, wyd. II, Warszawa.
 45. Włodarczyk C., Paździoch S. (2001), Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 46. Włodarczyk C. (2003), Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Wyd. UJ, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu