BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Augustyńska-Grzymek Irena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Skarżyńska Aldona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Stan i szanse rozwoju gospodarstw towarowych uznanych za słabe ekonomicznie
Situation and Opportunities of Development of Commercial Farms Considered to Be Economically Weak
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2011, nr 1, s. 81-104, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Wyniki badań, Badania naukowe, Gospodarstwa rolne, Sytuacja ekologiczna
Research results, Scientific research, Arable farm, Ecological situation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania była ocena sytuacji ekonomicznej trzech grup gospodarstw wydzielonych z próby o wielkości ekonomicznej 2-8 ESU. Jako sposób grupowania przyjęto poziom dochodu z gospodarstwa, wyniki przedstawiono w układzie kwartyli. Przesłanką było określenie perspektyw funkcjonowania gospodarstw w wydzielonych grupach - najlepszych, średnich i najsłabszych w przyszłości. W badaniach wykorzystano dane Polskiego FADN. Z przeprowadzonych analiz wynika, że największe szanse na dłuższe trwanie w latach następnych mają gospodarstwa najlepsze. W porównaniu do średnich i najsłabszych charakteryzowały się one korzystniejszą strukturą aktywów i kapitału. W jednostkach tych efektywniej wykorzystywano posiadany majątek oraz racjonalniej gospodarowano środkami obrotowymi, w tym kapitałem obcym na produkcję bieżącą. Odtwarzanie środków trwałych było również bardziej aktywne. Rachunek ekonomiczny przeprowadzony do dochodu z zarządzania (zysku) również wskazuje, że na jego uzyskanie mogli liczyć wyłącznie rolnicy, których gospodarstwa uznano za najlepsze. W grupie średnich i najsłabszych wystąpiła strata finansowa, a to oznacza, że pełne koszty produkcji (koszty ekonomiczne) pokryte zostały tylko częściowo. Z analizy stanu majątkowego i sytuacji finansowej wynika, że osoby zarządzające badanymi gospodarstwami, w tym również zaliczonymi do grupy najlepszych, powinny znacząco zmienić sposób gospodarowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the economic situation of three groups of farms, singled out of a sample with the economic size of 2 to 8 ESU. Farms are grouped according to the level of income from the farm, and the results are presented in a quartile system. The objective of the study was to define perspectives for the future functioning of farms hi the distinguished groups of the best, average and the weakest farms. The data of the Polish FADN were used in the study. The analysis carried out indicate that the best farms have the biggest chance for longer functioning in future. In comparison to the average and the weakest ones, they had a better structure of assets and capital. The property was used more effectively in those holdings and working assets, including loan capital for current production, were also managed more rationally. Fixed assets replacement was more active as well. Only those farmers, whose farms were recognised as the best, could expect to obtain income (profit) from good management. Those from the average and weakest groups incurred financial losses, which means that total production costs (economic costs) were only partially covered. Analysis of the property status and financial situation shows that persons managing the farms covered by the study, including those from the best group, should make significant changes to their management methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berman K., Knight J.: Inteligencja finansowa. Co kryją liczby. Przewodnik Menedżera. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 2. Bocian M., Malanowska B.: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku. Część I. Wyniki standardowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009. Dostępny w interncie: http://fadn.pl
 3. Dzun W., Józwiak W.: Problemy poprawy struktury gospodarstw rolnych w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 2 (143). IRWiR PAN, Warszawa 2009.
 4. Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna (red. nauk. S. Sztaba). Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa 2007.
 5. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. PWRiL, Warszawa 1984.
 6. Franc-Dąbrowska J.: Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1 (314). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 7. Goraj L., Kulawik J.: Analiza finansowa gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną. IERiGŻ, Warszawa 1995.
 8. Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa 2009.
 9. Goraj L., Osuch D., Suska M., Bańkowska K., Grabowska K., Madej P., Malanowska B., Smolik A., Żurakowska J.: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2005 roku. lERiGŻ-PIB, Warszawa 2006. Dostępny w internecie: http://fadn.pl
 10. Gruda M., Woś A.: Waloryzacja czynników wytwórczych rolnictwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 11. Hertz T.: The effect of nonfarm income on investment in Bulgarian family farming. Agricultural Economics, vol. 40, no. 2. Blackwell Publishing, Canterbury 2009.
 12. Jasińska E., Michalak P.: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Część I. Wyniki standardowe. IERiGŻ-PTB, Warszawa 2008. Dostępny w internecie: http://fadn.pl
 13. Józwiak W.: Efektywność polskich gospodarstw rolnych. Problem czy nadzieja? Wieś i Rolnictwo, nr 1 (142). IRWiR PAN, Warszawa 2009.
 14. Józwiak W: Przewagi komparatywne polskich gospodarstw rolniczych. IERiGŻ, Warszawa 2003.
 15. Kołoszko-Chomentowska Z.: Kondycja ekonomiczna rodzinnych gospodarstw rolniczych [w:] Wiejskie gospodarstwo domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji (red. M. Adamowicz). Prace Naukowe SGGW, nr 33. SGGW, Warszawa 2004.
 16. Kondraszuk T.: Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego - ujęcie metodyczne. Roczniki Naukowe SERIA, t. VIII, z. l, Warszawa-Poznań 2006.
 17. Kowalski A., Rembisz W.: Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 18. Manteuffel R.: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa 1984.
 19. Mańko S.: Analiza finansowa gospodarstwa rolniczego. FAPA, Warszawa 1995.
 20. Nordhaus S.: Ekonomia 1. PWN, Warszawa 1995.
 21. Pfeiffer L., Lopez-Feldman A., Taylor E.: Is off-farm income reforming the farm? Evidence from Mexico. Agricultural Economics, vol. 40, no. 2. Blackwell Publishing, Canterbury 2009.
 22. Safavian M. S., Breitschopf B., Nagarajan G., Meyer R. L.: Rural finance for private farm sector in Romania: Obstacles and opportunities. Rural Finance Program. Department of Agricultural, Environmental, and Development Economics. The Ohio State University, Ohio 1998. Dostępny w internecie: http://aede.osu.edu/programs/ruralfinance
 23. Siudek T.: Analiza finansowa podmiotów gospodarczych. SGGW, Warszawa 2004.
 24. Skarżyńska A., Ziętek L: Standardowa nadwyżka bezpośrednia "2002" i zasady klasyfikacji gospodarstw rolnych według UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1 (306). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 25. Sobczak M.: Statystyka. PWN, Warszawa 2007.
 26. Zegar J. S.: Dochody chłopskie, stan - perspektywy - polityka. Komunikaty Raporty Ekspertyzy, nr 439. IERiGZ, Warszawa 1999.
 27. Zieliński M.: Gospodarstwa rolne osób czerpiących dochody z więcej niż jednego źródła [w:] Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych (red. W. Józwiak). Raport PW nr 132. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 28. Ziętara W, Olko-Bagieńska T.: Zadania z analizy działalności gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa 1984.
 29. Ziętara W.: Metodyczne aspekty oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 34. SGGW, Warszawa 1998.
 30. Ziętara W: Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, t. 96, z. 4. SGGW, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu