BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukraba-Rylska Izabella (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Obraz wsi w debacie publicznej po roku '89
The Picture of Rural Community in the Public Discussion after 1989
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 3, s. 56-72, bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Rolnictwo, Debata publiczna
Village, Agriculture, Public debate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia główne wątki toczonej w okresie transformacji debaty na temat wsi i rolnictwa w Polsce. Wykorzystuje w tym celu opracowania naukowe, a także materiały prasowe. Z podstawowymi twierdzeniami formułowanymi w tej debacie (np. wieś jako balast przemian, jako dłużnik społeczeństwa, rolnictwo chłopskie jako niewydajne itd.) autorka tekstu stara się polemizować, wykazując ich bezzasadność oraz ideologiczne i polityczne uwarunkowania. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the main trends of the discussion on the problems of the rural community and agriculture in Poland held during the period of transformation. It uses for the purpose both scientific publications and press reports. The author of the article tries to argue the main points formulated during that discussion (e.g. rural community as a burden hampering reforms, as the society's debtor, peasant agriculture as an inefficient form of farming, etc.) by showing their groundless character and ideological and political motivations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beksiak J., 2001: Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Błąd M., 2009: Rolnictwo jako "przechowalnia" nadwyżek siły roboczej w okresie transformacji systemowej w Polsce. "Wieś i Rolnictwo" 4: 144-156.
 3. Bralczyk J., Maj G., 2000: Język mediów - perspektywa aksjologiczna. W: Język w mediach marsowych. Red. J. Bralczyk. Oficyna Naukowa, Warszawa: 117-132.
 4. Curzytek J., 1928: Badania nad rentownością gospodarstw włościańskich. PINGW, Warszawa.
 5. Czapiński J., 2008: Molekularny rozwój Polski. W: Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity. Red. J. Szomburg. IBnGR, Gdańsk: 57-71.
 6. Dzun W., 2009: Kształtowanie się nowej struktury własnościowej i prawno-organizacyjnej producentów rolnych w Rosji. "Wieś i Rolnictwo" 4: 67-82.
 7. Eberstadt N., 2009: Wywiad. "Europa" 30: 7-9.
 8. Fedyszak-Radziejowska B., 2006: Kapitał ludzki i społeczny polskiej wsi. W: Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi. Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. FDPA, Warszawa: 99-110.
 9. Fedyszak-Radziejowska B., 2010: Jak kułak dusił wieś. "Rzeczpospolita" z 27 stycznia: A16-A17.
 10. Frenkel I., 2010: Ludność wiejska. W: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2010. Red. J. Wilkin. I. Nurzyńska. Scholar, Warszawa: 45-66.
 11. Fukuyama E, 1997: Zaufanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Grabowska-Lusińska I., Okólski M" 2008: Emigracja ostatnia? Scholar, Warszawa.
 13. Grabski S., 1989: Myśli o dziejowej roli Polski. Wydawnictwo NOT-SIGMA, Warszawa.
 14. Krabski W., 1936: System socjologii wsi. "Roczniki Socjologii Wsi" 1: 7-85.
 15. Habermas J., 1995: Teoria działania komunikacyjnego. T. I. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Halamska M" 2006: Czy rolnicy hamują rozwój Polski? "Studia Regionalne i Lokalne" 3: 5-24.
 17. Halamska M, Lamarche H., Maurel M.-C., 2003: Rolnictwo rodzinne w transformacji postkomunistycznej. IRWiR PAN, Warszawa.
 18. Jastrzębski J., 1998: Jak schłopić Polskę? W: Wszystek krąg ziemski. Red. P. Kowalski. Ossolineum, Wrocław: 507-542.
 19. Judt T., 2008: Powojnie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Kaleta A., 1996: Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy. T. I. Ossolineum, Wrocław -Warszawa.
 21. Kautsky K., 1958: Kwestia rolna. KiW, Warszawa.
 22. Klekotko M" 2005: Wiejskie społeczeństwo obywatelskie czy wiejskie społeczności obywatelskie. W: W obliczu zmiany. Red. K. Gorlach, K. Foryś. UJ, Kraków: 107-119.
 23. Kocik L" 2001: Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi. UJ, Kraków.
 24. Koraszewski A., 1992: Wielki poker. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Kowalik T., 2009: Polska transformacja. MUZA SA, Warszawa.
 26. Król M., 2002: Żakeria po polsku. "Rzeczpospolita" z 6-7 kwietnia.
 27. Krzywicki L., 1960: Antropologia w historiografii i socjologii. W: L. Krzywicki, Dzieła. T. IV. PWN, Warszawa: 7-25.
 28. Krzywicki L., 1967: Kwestia rolna. PWN, Warszawa.
 29. Kuroń J., ŻakowskiJ., 1997: Siedmiolatka, czyli kto ukradł Polskę?' Media-Press Wrocław.
 30. Lamentowicz W., 1995: Obywatelstwo w integrujacej się Europie. W: Człowiek jako obywatel. Red. M. Szyszkowska. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 31. Landes D., 2002: Bogactwo i nędza narodów. MUZA SA, Warszawa.
 32. Lenin W., 1984: Rozwój kapitalizmu w Rosji. W: W. Lenin, Dzieła wszystkie. T III PWN Warszawa: 429-667.
 33. Łagowski B., 2005: Pomyłki. "Przegląd" z 5 stycznia: 11-14.
 34. Łazarewicz C, 2008: Chłop w zaniku. "Polityka" 38: 15-16.
 35. Majcherek J., 2009: Wsi zacofana, wsi niewesoła. "Gazeta Wyborcza" z 26 marca: 9-12.
 36. Marciniak S., 1986: Struktura gospodarcza Polski. PWE, Warszawa.
 37. Michna W., 2008: Współczesna rola rolniczych i wiejskich organizacji. "Realia" 6: 17-42.
 38. Miszalska A., 1996: Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe. UŁ, Łódź.
 39. Mokrzycki E., 2001: Bilans niesentymentalny. IFiS PAN, Warszawa.
 40. Ortega y Gasset J., 2004: Ewolucja teorii dedukcyjnej, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 41. Pietrasik Z., 2003: Wieś robi wieś. "Polityka" 47: 13-16.
 42. Poleszczuk J., 1990: Społeczno-kulturowa geneza współczesnej socjologii empirycznej. W: Teoria i praktyka socjologii empirycznej. Red. A. Giza-Poleszczuk, E. Mokrzycki. IFiS PAN, Warszawa: 55-78.
 43. Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z UE, 2000. Red. E. Kośmicki. AE, Poznań.
 44. Rawls J" 1994: Teoria sprawiedliwości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 45. Rychard A., Federowicz M" 1993: Społeczeństwo w transformacji. IFiS PAN, Warszawa.
 46. Staniszkis J., 2001: Postkomunizm. słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 47. Swift J" 2004: Skromna propozycja. "Nowa Res Publica" 3: 28-35.
 48. Śpiewak P, 2005: Między indywidualizmem a niezależnością. W: Polska: jedna czy wiele? Red. H. Domański, A. Rychard, P. Śpiewak. Trio, Warszawa: 143-195.
 49. Tischner J., 1982: Widnokrąg pracy ojczystej. "Tygodnik Powszechny" 38: 5-6.
 50. Wieś i jej mieszkańcy, 1995. Red. B. Fedyszak-Radziejowska. IRWiR PAN, Warszawa.
 51. Zarycki T, 2009: Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych. Scholar, Warszawa.
 52. Zbyszewski K., 1962: Niemcewicz od przodu i tyłu. PIW, Warszawa.
 53. Ziółkowski M., 2001: Tendencje zmian w podstawowych sferach życia społecznego. W: Pierwsza I dekada niepodległości. Red. E. Wnuk-Lipiński. IFiS PAN, Warszawa: 57-84.
 54. Zybertowicz A., 2005: Antyrozwojowe Grupy Interesów: zarys analizy. W: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Red. W. Wesołowski, J. Włodarek. Scholar, Warszawa: 299-324.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu