BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś-Jurek Roma (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Struktura produkcji indywidualnego gospodarstwa rolnego w Polsce i krajach UE-27 - analiza podobieństwa w 2007 roku
The Structure of Output of Individual Farms in Poland and in the Countries of EU-27 - an Analysis of Similarities in 2007
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 3, s. 73-87, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Struktura produkcji, Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja roślinna, Produkcja zwierzęca, Rolnictwo, Metody statystyczne, Analiza porównawcza, Wskaźnik podobieństwa struktur
Production structure, Individual arable farms, Crop production, Animal production, Agriculture, Statistical methods, Comparative analysis, Index of similarity of structure
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem wykonanych badań było porównanie struktury produkcji rolniczej przeciętnego polskiego indywidualnego gospodarstwa rolnego z produkcją przeciętnego gospodarstwa z krajów UE-27. W analizach wykorzystano dane FADN dla 2007 roku. Zastosowano analizę opisową i porównawczą, a także wybrane metody statystyczne (wskaźniki natężenia i struktury, miarę podobieństwa struktur, standaryzację cech prostych i hierarchiczną klasyfikację aglomeracyjną). Po porównaniu podstawowych średnich wyników polskiego i unijnego gospodarstwa rolnego, okazało się, że większość tych kategorii w polskim przeciętnym indywidualnym gospodarstwie rolnym była prawie o połowę niższa niż w gospodarstwie unijnym. W trzech rankingach, według wartości bezwzględnych produkcji ogółem, produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, polskie przeciętne gospodarstwo rolne zajęło końcowe pozycje pośród 26 innych przeciętnych unijnych gospodarstw rolnych. Po zastosowaniu miary podobieństwa struktur okazało się, że struktura produkcji ogółem polskiego przeciętnego gospodarstwa rolnego jest charakterystyczna dla krajów Europy Środkowej i Północnej. Przy czym struktura produkcji roślinnej przeciętnego polskiego gospodarstwa rolnego jest najbardziej podobna do struktury produkcji roślinnej gospodarstwa brytyjskiego i niemieckiego, a struktura produkcji zwierzęcej do struktury węgierskiej. Przeprowadzona hierarchiczna klasyfikacja aglomeracyjna (ze względu na strukturę produkcji, rozmiar ESU, powierzchnię UR, produkcję i dochód) zakwalifikowała polskie przeciętne gospodarstwo rolne do klasy średnio-małych gospodarstw z Europy Środkowej i Wschodniej, o produkcji głównie roślinnej, ze znacznym udziałem w produkcji zbóż, warzyw i kwiatów, ale także mleka krowiego i produktów mlecznych oraz wieprzowiny. (abstrakt oryginalny)

The aim of the conducted research was to compare the structure of agricultural output of an average Polish individual farm with that of an average farm from the EU-27 countries. The FADN data for 2007 was used for the purpose of analysis. Descriptive and comparative analyses were applied, and also some selected descriptive statistical methods were used (intensity and structure indexes, measure of structure similarity, standarization of simple characteristics and hierarchical agglomeration classification). The comparison of the principal average results of Polish and EU farms showed that the value of the greater part of these categories was lower by about a half in the average Polish individual farm than in the average EU farm. In tree rankings according to the absolute values of total output, of plant production and animal production, the average Polish farm placed at the bottom of the list of 26 other average EU farms. The results obtained with the help of the measure of structure similarity proved that the structure of total output of average Polish farm was typical for the countries of Central and Northern Europe. Also the strucutre of plant production of the average Polish farm was similar to a considerable degree to that of British and German farms, while the strucutre of animal production resembled that of the average Hungarian farm. The conducted hierarchical agglomeration classification (according to the structure of output, ESU, total area under cultivation, output and income) permitted to include the average Polish individual farm to the class of medium-small farms from Central and Eastern Europe, which engage chiefly in the production of plants such as cereals, vegetables and flowers, but also in the production of milk and dairy goods, and in the production of pork meat. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewska B., Mieroslawska A., 2007: Krajowa czy regionalna strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich? "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2.
 2. FADN 2010 (www.europa.eu.int/comm/agriculture/rica/dwh - czerwiec 2010).
 3. Kapusta F., 2007: Pozycja rolnictwa polskiego w UE-25. Roczniki Naukowe SERiA IX, 1.
 4. Miś T., 2008: Oddziaływanie doradztwa na zmiany w gospodarstwach w aspekcie zwiększenia ich konkurencyjności. Roczniki Naukowe SERiA X, 1.
 5. Pawlak K., Poczta W., 2007: Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego na jednolitym rynku europejskim. "Wieś i Rolnictwo" 4.
 6. Poczta W., Czubak W., Pawlak K., 2009: Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 4.
 7. Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej, 2004. Fiszka informacyjna. CIE (www.rcie.lodz.pl; czerwiec 2010).
 8. Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej, 2007. Red. A. Czyżewski. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 9. Walesiak M., 2004: Metody klasyfikacji. W: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Red. E. Gatnar, M. Walesiak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość rolną w 2005 roku, 2006, IERiGŻ, Warszawa.
 11. Wysocki F., Lira J., 2005: Statystyka opisowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu