BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jodkowska Lilianna (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin)
Tytuł
Reformy systemu zasiłków a wzrost nierówności w Niemczech
Reforms of Social Benefits System versus Growth of Inequality in Germany
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 17, s. 397-405, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Zasiłki dla bezrobotnych, Ubóstwo, Nierówności dochodowe
Social inequality, Unemployment benefits, Poverty, Income inequalities
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie wprowadzonych w Niemczech w 2005 r. reform systemu zasiłków dla bezrobotnych określanych potocznie reformą Hartz IV, której centralnym motywem było hasło „socjalne państwo aktywujące" oraz wyciągnięcie wniosków dotyczących ich wpływu na aktywizację bezrobotnych oraz wzrost nierówności w społeczeństwie. Analiza sytuacji uwzględnia sytuację na rynku pracy oraz poziom zagrożenia ubóstwem. W pierwszej części opracowania opisane zostały najważniejsze cechy przeprowadzonych reform zasiłków dla bezrobotnych oraz wysokość uzyskiwanych świadczeń, w drugiej części przedstawiono wyniki najnowszych niemieckich opracowań dotyczących wzrostu nierówności dochodowych oraz zagrożenia ubóstwem w społeczeństwie. W zakończeniu zebrano wnioski dotyczące efektów przeprowadzonych reform w kontekście obniżenia stopy bezrobocia i zagrożenia ubóstwem ze szczególnym uwzględnieniem osób czynnych zawodowo. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present reforms of unemployment benefits system introduced in Germany in 2005, commonly referred to as the Hartz IV reform, the central motive of which was the slogan "welfare state that activates", and to draw conclusions concerning the impact of those reforms on activating the unemployed and on the growth of inequality in the society. The analysis takes into consideration the situation on the labor market and the level of poverty threat. The first part of the paper presents the most important features of the reforms of unemployment benefits conducted as well as the amounts of benefits received. The second part presents the results of the latest Gentian studies on growth of income inequalities and poverty threat in the society. Finally, conclusions have been drawn about the effects of the reforms conducted in the context of a fall in the unemployment rate and a decrease in poverty threat, with particular emphasis on professionally active persons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Firlit-Fresnak G., Szylko-Skoczny M., 2007, Polityka społeczna, PWN, Warszawa.
 2. Greenspan A., 2008, Era zawirowań, MUZA SA, Warszawa.
 3. Hartz IV. Menschen in Arbeit bringen, 2005, Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit. Berlin.
 4. Horschel N., Pimpertz, 2008, Der Einfluss des Sozialstaales aufdie Einkommensverteilung, iw Trends, Institut der deutschen Wirtschaft, nr 2.
 5. Jodkowska L., 2009, Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech, Difin, Warszawa.
 6. Jodkowska L., 2009a, Państwo opiekuńcze a idea flexicurity, „Ekonomista" 2/2009.
 7. Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, 2009, Bundesministerium fur Gesundheit und Soziale Sicherang, Bonn.
 8. Martens R., Unter unseren Verhaltnissen, Der erste Armutsatlas fur die Regionen Deutschland, 2009, Paritatische Forschungsstelle.
 9. Mittelschicht, 2008, „Focus" 22/2008.
 10. Ostdeutsche haben positives DDR-Bild, Zeit Online, http://www.zeit.de/online/2009/ 27/ddr-bild-positiv-2, (stan na dzień 31.08.2009).
 11. Schroder Ch., 2009, Viele Wege offen, Armes Deutschlandl, „Wirtschaftswoche global" nr 1,26.1.2009.
 12. Sozialbericht 2005, 2005, Bundesministerium fur Gesundheit und Soziale Sichenmg, Bonn.
 13. Sozialbericht 2009, Bundesministerium fur Arbeit und Soziales, Bonn 2009.
 14. Soziale Sicherung im Uberblick, Bundesministerium fur Arbeit und Soziales, Bonn 2006.
 15. Statistisches Bundesamt, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/, (stan na dzień 31.8.2009).
 16. Wolf P., 2009, Population and social conditions, Eurostat, Statistics in focus 46/2009, European Communities.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu