BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nizioł Krystyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Instrumenty antykryzysowej polityki finansowej państwa w Polsce : wybrane problemy
Instruments of Anti-Crisis State Financial Policy in Poland : Selected Problems
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 141, s. 15-28, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Polityka finansowa państwa, Zapobieganie kryzysowi, Wsparcie finansowe
State financial policy, Crisis prevention, Financial support
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza wybranych unormowań dotyczących poręczeń i gwarancji oraz form finansowego wsparcia dla instytucji finansowych jako instrumentów polityki finansowej państwa o charakterze antykryzysowym. W opracowaniu analizie poddano przede wszystkim unormowania Ustawy z 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz, w niezbędnym zakresie, także Ustawy z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, oraz niektóre osoby prawne. Regulacje te zostaną także przeanalizowane w kontekście odpowiedzialności państwa za udzielone poręczenia i gwarancje. (fragment tekstu)

The study discusses regulations concerning anti-crisis instruments of state financial policy. They include sureties and guarantees of the State Treasury, of Bank Gospodarstwa Krajowego and various forms of financial support from the State Treasury for financial institutions. For this purpose, one has analyzed legal acts concerning these problems. This issue has also been discussed in the context of the State Treasury's responsibility on these grounds. These regulations should be assessed as positive. At the same time, it is necessary to bear in mind that some of these solutions may contribute to increased public debt in the future. That is why the mechanism of these regulations includes rightly added wide protections of the State Treasury's liabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałan-Gonciarz E., Ciepła H. (2007), Komentarz do art. 65 Ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (DzU 01.124.1361), w: H. Ciepła, E. Bałan-Gonciarz (2007), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej, Oficyna, dostępny w programie komputerowym Lex Omega, firmy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 2. Biuletyn Miesięczny. Zadłużenie Skarbu Państwa 11/2009 (2010), Ministerstwo Finansów, Warszawa, http://www.mf.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/zadluzenie/publikacje/ zsp_2009_ 11 .pdf z dnia 21.01.2010 r.
 3. EBC (2009), Opinia Europejskiego Banku Centralnego z 23 października 2009 r. w sprawie przedłużenia możliwości udzielenia przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (CON/2009/82), http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/pl_con_2009_82_f_sign.pdf z dnia 11.12.2009 r.
 4. Informacja kwartalna. Zadłużenie sektora finansów publicznych III kw./09 (2009), Ministerstwo Finansów, Warszawa, http://www.mf.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/zadluzenie/ publikacje/zsfp_2009_iii.pdf z dnia 30.12.2009 r.
 5. Instytucje finansowe zagrożone utratą płynności dostaną pomoc od rządu, http://gospodarka. gazeta.pl/pieniadze/1,29577,6070861,Instytucje_finansowe_zagrozone_ utartaplynno-sci_dostana.html z dnia 16.11.2009 r.
 6. Komisja za przedłużeniem wsparcia dla instytucji finansowych, http://gospodarka.gazeta. pl/gospodarka/1,33181,7263199,Komisja_za_przedluzeniem_ wsparciadlainstytu-cji_finansowych.html z dnia 11.12.2009 r.
 7. Plan stabilności i wzrostu - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego (2008), http://wyborcza.p1/l ,76842,6007400,Plan_Stabilnosci i Rozwóju_dokument_rzadu.htm1 z dnia 30.12.2009 r.,
 8. Projekt ustawy z 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/B3890D23CB-475FA6C12576660036F4D9?OpenDocument z dnia 30.12.2009 r.
 9. Ustawa z 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (DzU, nr 37, poz. 282 oraz z 2006 r. nr 73, poz. 501.).
 10. Ustawa budżetowa na rok 2010. Uzasadnienie (2009), Ministerstwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2009.
 11. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (DzU, nr 16, poz. 93 ze zm.).
 12. Ustawa z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (DzU z 2003 r., nr 188, poz. 1848 ze zm.).
 13. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (DzU z 2001 r., nr 120, poz. 1300 ze zm.).
 14. Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (DzU z 2001 r., nr 124, poz. 1361 ze zm.).
 15. Ustawa z 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (DzU z 1996 r., nr 1, poz. 2 ze zm.).
 16. Ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (DzU, nr 149, poz. 703 ze zm.).
 17. Ustawa z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (DzU z 2003 r., nr 174, poz. 1689 ze zm.).
 18. Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU z 2004 r., nr 159, poz. 1667 ze zm.).
 19. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (DzU z 2005 r., nr 1, poz. 2 ze zm.).
 20. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (DzU z 2002 r., nr 72, poz. 665 ze zm.).
 21. Ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (DzU, nr 101, poz. 1178 ze zm.).
 22. Ustawa z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (DzU, nr 65, poz. 594 ze zm.).
 23. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU, nr 124, poz. 1151 ze zm.).
 24. Ustawa z 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (DzU, nr 91, poz. 871 ze zm.).
 25. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2007 r., nr 155, poz. 1095 ze zm.).
 26. Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU, nr 146, poz. 1546 ze zm.).
 27. Ustawa z 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (DzU, nr 17, poz. 1808 ze zm.).
 28. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU, nr 183, poz. 1538 ze zm.).
 29. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (DzU, nr 228, poz. 1507).
 30. Ustawa z 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (DzU, nr 39, poz. 308 ze zm.).
 31. Ustawa z 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (DzU, nr 65, poz. 545).
 32. Druk sejmowy nr 1327, Uzasadnienie do projektu ustawy z 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, http://orka.sejm.gov.pl/ Druki6ka.nsf/0/A260F7A 1DD6E653FC12575040041 EE0C?OpenDocument z dnia 01.12.2009 r.
 33. Druk sejmowy nr 1638, Uzasadnienie do projektu ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustawa, http://orka.sejm.gov.p1/Druki6ka.nsf/0/B6C1174B0A62CAFDC12575590052B833?-OpenDocument z 11.12.2009 r.
 34. Druk sejmowy nr 2470, Uzasadnienie do projektu ustawy z 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, http:// orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/B3890D23CB475FA6C12576660036F4D9?Open-Documentz 11.12.2009 r.
 35. Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (2009), Warszawa, http://www.mf.gov.pl/_files_/informatory/poreczenia_i_gwarancje/program_bgk_19.05.2009.pdf z 15.12.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu