BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bryła Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Długofalowe tendencje zmian dochodów rolniczych w "starej" Unii
Long-term Trends in Agricultural Incomes in the "Old" EU
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 3, s. 118-134, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Dochody rolnicze, Ekonomika rolnictwa, Przemysł spożywczy, Wartość dodana
Farm household income, Agricultural economics, Food industry, Value added
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Komisja Europejska
European Union (EU), European Commission
Kraj/Region
Francja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy
France, Netherlands, Germany, United Kingdom, Italy
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie problemów metodologicznych związanych z wyodrębnieniem długofalowych tendencji zmian dochodów rolniczych oraz wybranych wyników badań dotyczących tego zagadnienia w odniesieniu do Unii Europejskiej w kształcie sprzed rozszerzenia wschodniego. Według wytycznych Komisji Europejskiej, dochód definiowany jest jako maksymalna suma pieniędzy, którą beneficjent może skonsumować w danym okresie bez pomniejszania wolumenu jego aktywów. W artykule poddano analizie trzy podstawowe agregaty dochodów rolniczych: wartość dodaną netto, nadwyżkę operacyjną netto i dochód netto przedsiębiorcy. Następnie ukazano wpływ istnienia różnych typów struktur produkcyjnych dla metodologii obliczania dochodów rolniczych. W części empirycznej przedstawiono ewolucję dochodów rolniczych w UE-15 i najważniejszych krajach członkowskich (Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania i Holandia) na przestrzeni 15-35 lat w zależności od dostępności danych źródłowych. Do tego celu posłużono się wskaźnikami: realnych dochodów czynników produkcji w rolnictwie w przeliczeniu na roczną jednostkę pracy, realnego dochodu przedsiębiorcy netto w rolnictwie w przeliczeniu na nieopłacaną roczną jednostkę pracy i dochodu przedsiębiorcy netto w rolnictwie. Zaobserwowano niewielką dynamikę wzrostu dochodów rolniczych w UE w ujęciu długookresowym przy istotnych wahaniach i okresowych spadkach w niektórych krajach członkowskich. Brakuje wiarygodnych danych na temat sytuacji dochodowej rodzin rolniczych, które można by porównać z dochodami innych grup społeczno-ekonomicznych. Stosowanie różnych definicji rolnika i gospodarstwa rolnego w poszczególnych krajach członkowskich znacznie utrudnia międzynarodowe porównania dochodowości rolniczej.

The aim of the paper is to present methodological problems linked with distinguishing long-term trends in agricultural incomes, and selected results of empirical research concerning this phenomenon in the European Union in the shape before the eastern enlargement. According to the European Commussion's guidelines, income is defined as a maximum amount of money that can be consumed by a beneficiary in a given period of time without diminishing the volume of a beneficiary's assets. The paper analyses the three basic aggregates of agricultural income: net value added, net operating surplus and net entrepreneurial income. It also describes the impact of the existence of various production structures on the methodology of estimating agricultural income. The empiical part of the paper presents the evolution of agricultural incomes in EU-15 and in the principal memberstates (Germany, France, the Unites Kingdom, the Netherlands) during 15-35 years, depending on the availability of source data. The following indices are used: real income of production factors in agriculture per annual work unit, real net entrepreneurial income of agriculture per unpaid annual work unit, and net entrepreneurial income in agriculture. A slightly growing long-term dynamics of agricultural income in the EU was observed, with significant fluctuations and temporary falls recorded in some member-states. There is a shortage of reliable data on the income situation of farming families, which could be used in comparison with other socio-economic groups. The use of various definitions of a farmer and of an agricultural holdings across the member-states renders difficult international comparison of agricultural income.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agriculture in the European Union. Statistical and economic information 2003, 2004. Oficyna Wydawnicza Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
 2. Agriculture in the European Union. Statistical and economic information 2008, 2009 (http: //ec.europą. eu/agriculture/agrista/2008/tabIe_en/index. htm; pobrano 15.06.2009).
 3. Barthelemy R, Vidal C, 1999: A dynamic European agricultural and agri-foodstuffs sector. In: Agriculture, environment, rural development. Facts and Figures. A Challenge for Agriculture. Oficyna Wydawnicza Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
 4. Economic accounts for agriculture Agricultural income (indicators A, B, C), 2009. EUROSTAT (http: //nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do? dataset=aact_eaa05〈=en; pobrano 15.06.2009).
 5. Hill B., 2000: Agricultural incomes and the CAP. "Economic Affairs" 2.
 6. Income evolution 1990-2003 and 2013 forecasts by type of farm based on FADN data, 2006. Bruksela.
 7. Manual on the Economic Accounts for Agricuhure and Forestry, 1997. EUROSTAT, EAA/EAF 97. REV. 1.1 (http: //epp. eurostat. ec. europa. eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/aact_eaa_sml_an2. pdf; pobrano 14.06.2009).
 8. Note for the file: Situation and prospects for EU agriculture and rural areas, 2007. AGRI G. 2/BT/FB/LB/PB/TV/WM/D (2007), Bruksela.
 9. Offutt S., 2002: The future of farm policy analysis: A household perspective. "American Journal of Agricultural Economics" 5.
 10. Pelkmans J., 2001: European Integration. Methods and Economic Analysis. Pearson Education Limited, Harlow.
 11. PizzoliE., Innocenzi G" 2003: Farms' Multifunctionality and Household Income In Italy: A Sustainable Mix. Joint ECE/FAO/Eurostat/OECD Meeting on Food and Agricultural Statistics In Europę, Genewa.
 12. Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku, 1998. Red. Z. Wierzbicki, A. Kaleta. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 13. Rural Households' Livelihood and Well-Being, 2007. Statistics on Rural Development and Agriculture Household Income. The Wye Group Handbook. Nowy Jork, Genewa.
 14. Wiśniewska J., 1999: Dochody gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu