BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Miejsce usług w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych
The Position of Services in the Consumption of High-Income Households
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 17, s. 449-464, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Serwicyzacja, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja gospodarstw domowych, Usługi, Wydatki gospodarstw domowych
Servitization, Households, Consumption in household, Services, Household expenditures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie wyższy poziom życia jest utożsamiany z wyższą konsumpcją usług. Serwicyzacja konsumpcji wpisuje się zatem w proces utrwalania nowych wzorców zachowań i stylu życia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ usługi pełnią wiele funkcji, m.in. umożliwiają korzystanie z osiągnięć cywilizacyjnych (np. usługi telekomunikacyjne), wzbogacają osobowość człowieka (np. usługi edukacyjne, kulturalne, zdrowotne), są istotnym elementem czasu wolnego (usługi gastronomiczne, pielęgnacyjne, turystyczne), a także pozwalają zabezpieczyć szeroko pojęte finanse gospodarstw domowych (np. usługi ubezpieczeniowe, bankowe). Dowodzi to, że współczesne gospodarstwa domowe coraz częściej i w coraz większym zakresie korzystają z różnego rodzaju usług, zwłaszcza tych, które rozwinęły się w wyniku postępującego procesu globalizacji i internacjonalizacji. Ponieważ usługi w coraz większej mierze przyczyniają się do kreowania nowych potrzeb i ich zaspokajania, w artykule skoncentrowano się na omówieniu miejsca usług w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych. Po omówieniu metodologii i założeń badania przeanalizowano kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych wysokodochodowych na usługi, a następnie poziom zaspokojenia potrzeb w tym zakresie oraz uwarunkowania decyzji związane z zakupem różnego rodzaju usług. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł. (abstrakt oryginalny)

The higher standard of living that populations enjoy today is equated with increased consumption of services. The servicization of consumption has therefore become part of the process of consolidation of new patterns of behavior and lifestyles. It is so, because services perform many functions, for instance they enable the utilization of the achievements of civilization (e.g. telecommunications services), enrich human personality (educational, cultural, health services), are an important element of one's free time (catering, nursing and tourist services) and also take care of broadly-meant households' finances (insurance and banking services). Consequently, modern households use various types of services increasingly often and to a growing extent, especially these services whose development follows the advancing globalization and internationalization processes. Because services contribute to creating new needs and to their satisfaction more and more strongly, the article presents their position in the consumption structure of the high-income households. After discussing the research methodology and assumptions, the article looks at the evolution of service expenditures in the high-income households, the degree to which the need for services is satisfied and the determinants shaping decisions on the purchase of various types of services. The article closes with a summation of the discussion and key conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Zalega Т., 2008, Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  2. Zalega T., 2009a, Wydatki gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem na ochronę zdrowia [w:] Ochrona zdrowia i gospodarka. Publiczni i prywatni świadczeniodawcy oraz płatnicy - analiza komparatywna, red. K. Ryć, Z. Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe WZ Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  3. Zalega Т., 2009b, Korzystanie z usług gastronomicznych przez gospodarstwa domowe dotknięte bezrobociem - ujęcie empiryczne [w:] Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I. Rudawska, M. Soboń, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu