BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrocki Tomasz (Agencja Nieruchomości Rolnych)
Tytuł
Gospodarowanie nieruchomościami zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w działalności agencji nieruchomości rolnych
The Management of Agricultural Property Owned bytThe State Treasury in the Activity of the Agricultural Property Agency
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 3, s. 167-178, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Dzierżawa, Wieś, Gospodarka nieruchomościami, Skarb Państwa
Real estate, Lease, Village, Real estate economy, State Treasury
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano działalność Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie zagospodarowania i prywatyzacji mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży i dzierżawy mienia. Misja Agencji obejmuje również realizację programów wsparcia infrastruktury technicznej obszarów wiejskich, świadczenie pomocy socjalnej dla środowisk byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członków ich rodzin oraz pełnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami hodowlanymi o szczególnym znaczeniu dla krajowego rolnictwa. Z mocy ustawy Agencja prowadzi ponadto monitoring obrotu gruntami rolnymi na prywatnym rynku ziemi oraz wspiera rozwój gospodarstw rodzinnych prowadzonych przez rolników indywidualnych. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the major activities of the Agricultural Property Agency in the field of management of Agricultural Property Stock of the State Treasury (APS) with particular emphasis on selling and leasing of property. Agency's mission also includes the supporting of technical infrastrucutre on the rural areas, social assistance for employees of former state farms and corporate governance of agricultural breeding companies with particular importance for national economy. The Agency also conducts monitoring of the private land market and supports the development of family farms run by individual farmers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dzun W., 2005: Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.
 2. Helta M., Świtłyk M., 2008: Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2006. "Roczniki Nauk Rolniczych" G, 95, 1.
 3. Kagan A., 2008: Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych powstałych z majątku Skarbu Państwa po integracji z Unici Europejską. DERiGŻ-PIB, Warszawa.
 4. Raporty z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych, 1994-2009. AWRSP i ANR, Warszawa.
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach. Dz.U. z 2009 r. nr 210, poz. 1619.
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej. Dz.U. z 2010 r., nr 23, poz. 118.
 7. Sikorska A., Ciodyk T., Buks B., Zagórski T., Zadura A., 2007-2009: Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 8. Sprzedaż, dzierżawa, nabywanie. Wybrane zagadnienia dotyczące obrotu nieruchomościami, 2009/2010. ANR, Warszawa.
 9. Szarliński W., Pietrzak S., Andryszak A., 2007: Materiały na konferencję Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Agencji Nieruchomości Rolnych. Maszynopis. ANR, Warszawa.
 10. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Dz.U. z 2007 r. nr 231, poz. 1700 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. z 2003 r. nr 64, poz. 592 z późn. zm.
 13. Wilkin J., 2005: Przestroga przed pochopnym działaniem. "Nowe Życie Gospodarcze" 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu