BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chorób Roman
Tytuł
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym : (na przykładzie województwa podkarpackiego)
Źródło
Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania, 2010, nr 9, 187 s., rys., tab., bibliogr. s. 177-184
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Przemysł spożywczy, Teoria integracji, Integracja pionowa, Przemysł rolno-spożywczy
Agriculture, Food industry, Integration theory, Vertical integration, Agri-food industry
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Przedmiotem badań, a zarazem celem niniejszego opracowania jest analiza związków integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym, ich różnorodnych form występujących w województwie podkarpackim oraz ukazanie możliwości i perspektyw ich rozwoju. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN. Warszawa 2000.
 2. Adamczyk G., Tarant Sz., Rozwój instytucji handlu hurtowego na rynku rolnym w Polsce [w:] Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z UE, V Kongres SERiA, t. 1, Wroclaw-Polanica Zdrój-Praga 1998.
 3. Badania marketingowe - teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska. PWN, Warszawa 2005.
 4. Bak J.. Integracja produkcji w polskim drobiarstwie, "Wieś i Rolnictwo" 2005. nr 3 (128).
 5. Bartosiewicz S., Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, PWE, Warszawa 1976.
 6. Bazarnik J., Grahiński T., Kąciak E., Mynarski S.. Sagan A.. Badania marketingowe - metody i oprogramowanie komputerowe, Canadian Consortium of Management Schools, Wyd. AE w Krakowie, Warszawa-Kraków 1992.
 7. Bąk E., Znaczenie związków integracyjnych rolnictwa z otoczeniem instytucjonalnym na rynku wołowiny i cielęciny, "Roczniki Naukowe SERIA", t. 1. z. 2, Rzeszów 1999.
 8. Brandt S., Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe, PWN, Warszawa 1998.
 9. Chechelski P., Morkis G., Powiązania integracyjne przemyślą spożywczego z otoczeniem rynkowym, " Studia i Monografie", nr 90, Wyd. lERiGŻ, Warszawa 1999. Chorób R., Marketing w procesach integracyjnych rolnictwa z przemysłem przetwórczym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 2", 2003. nr 20.
 10. Coto-Millan P., Utility and Production. Theory and Aplications, Wyd. SPRINGER. Warszawa 2002.
 11. Cramer G. L., Jensen C. W., Agricultural Economics and Agribusiness, J. Wiley & Sons, Inc. New York 1991.
 12. Cyrek M., Wykształcenie jako czynnik różnicujący pozycją na rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C. Hales, Wyd. UR, Rzeszów 2008.
 13. Cyrek P., Cyrek M., Innowacyjność determinantą konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu, red. S. Makarski, Wyd. UR, Rzeszów 2007.
 14. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 15. Czyżewski A., Intenvencjonizm w polityce rolnej krajów wysokorozwiniętych [w:] Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym, red. A. Czyżewski. Wyd. AE w Poznaniu. Poznań 2003.
 16. Czyżewski A., Proces globalizacji oraz jego wpływ na wewnętrzną i zewnętrzną integrację rolnictwa [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, red. A. Czudec , 1.1, Wyd. UR, Rzeszów 2003.
 17. Doszyń M., Gnat S.. Zastosowanie zbiorów rozmytych do klasyfikacji województw ze względu na zjawisko niepełnosprawności [w:] Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych, cz. 2, red. M. Gazińska, Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2004.
 18. Ekonometria, red. M. Krzysztofiak. PWE, Warszawa 1984.
 19. Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, Fundacja Innowacja, Wyd. 1. Warszawa 1998.
 20. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, PWRiL, Warszawa 1984.
 21. Fabiańska K., Rokita J., Przedsiębiorstwo w otoczeniu. Funkcja. Powiązania. Przemiany, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1991.
 22. Famieiec J., Układy kooperacyjne w przemyśle, Wyd. AE w Krakowie. Kraków 1988.
 23. Fic T., Kolasa M., Kot A., Murawski K., Rubaszek M.. Tarnicka M., Model gospodarki polskiej ECMOD. "Materiały i Studia", Zeszyt nr 194. Warszawa 2005.
 24. Frenkiel J., Infrastruktura wiejska w układach przestrzennych i jej wpływ na poziom życia mieszkańców wsi [w:] Wpływ infrastruktury wiejskiej na stopę życiową mieszkańców, IRWiR PAN, Warszawa 1999.
 25. Gębska M., Filipiak T., Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
 26. Gierlicki P., Warunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w wojewódzkie podkarpackim [w:] Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską, cz. I, Konferencja Naukowa, Rzeszów 1999.
 27. Golębiewska B.. Powiązania indywidualnych gospodarstw rolniczych z rynkiem, ich organizacja i wyniki ekonomiczne Cna podstawie wybranych województw Polski południowo-wschodniej), "Roczniki Naukowe SERiA", t. I, z. l, Rzeszów 1999.
 28. Golębiewska B., Tendencje zmian w gospodarstwach rolniczych w ujęciu przestrzennym [w:] Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej, red. B. Klepacki, Wyd. SGGW, "Wieś Jutra", Warszawa 2005.
 29. Gospodarcza aktywizacja wsi, rozwój rynku rolnego i integracji z Unią Europejską w województwie podkarpackim. Wyd. FAPA. Iwonicz 1999.
 30. Grabiński T., Wydymus S.. Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
 31. Gradziuk P., Energetyczne wykorzystanie biomasy - przyszłościowa sfera agrobiznesu [w:] Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia do Unii Europejskiej, red. S. Urban. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 32. Grontkowska A.. Klepacki B.. Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie, Wyd. Format-AB. Warszawa 2006.
 33. Guzik C.. Rolnicze użytkowanie ziemi. Przyroda, człowiek i jego działalność, UJ. Kraków 1995.
 34. Hague P. N., Jackson P., Badania rynku - zrób to sam, Wyd. ZNAK-Signum. Kraków 1994.
 35. Hayes R. M., Pollack A. M., Nordhaus S., The application of the Cobb-Dougtas model to the association ofresearch libraries, "Library and Information Science Research" 1983. nr 5 (3).
 36. Hellwig Z.. Kontrowersyjne problemy ekonometrii, "Przegląd Statystyczny" 1993. z. 3-4.
 37. Hellwig Z., Problem optymalnego wyboru predyktant, "Przegląd Statystyczny" 1969, nr 3-4.
 38. Homa S.. Diagnoza stanu rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim [w:] Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską, cz. I, Konferencja Naukowa. Rzeszów 1999.
 39. Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. Wyd. FAPA. Warszawa 1998.
 40. Integracja Europejska, red. A. Marszałek, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Wyd. II. Łódź 2000.
 41. Jastrzębska W.. Dybka S., Problemy rolnictwa województwa podkarpackiego a wizerunek integracji z UE w świadomości rolników [w:] Regionalne uwarunkowania rozwoju wiejskich obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy, red. A. Czudec. G. Ślusarz. Wyd. UR. Państwowy Uniwersytet Rolnic/y we Lwowie-Dublanach, Rzeszów 2003.
 42. Jaśkiewicz B., Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji zbóż jakościowych w różnych regionach Polski, Pamiętnik Puławski. Zeszyt 137, Puławy 2004.
 43. Józwiak W.. Przewagi komparatywne polskich gospodarstw rolnych, Wyd. lERiGŻ, Warszawa 2003.
 44. Józwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa 1992.
 45. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE. Warszawa 2002.
 46. Kapusta F., Agrobiznes i uwarunkowania jego rozwoju w Polsce [w:] Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia do Unii Europejskiej, red. S. Urban. Wyd. AE, Wrocław 2000.
 47. Kapusta F.. Teoria agrobiznesu, cz. 1. Wyd. AE we Wrocławiu. Wrocław 1998.
 48. Kendall M. G., Stuart A., The Advanced Theory of Statistics. t. 2, Inference and Relationship, Griffin, London 1981.
 49. Klepacki B.. Wykształcenie jako determinanta zachowań produkcyjnych rolników w okresie przemian gospodarczych w Polsce, ..Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 1997. nr 1.
 50. Kłodziński M.. Rosner A.. Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego. IRWiR PAN. Warszawa 1996.
 51. Kolbusz F., Podstawy marketingu rolnego, Wyd. AE w Krakowie. Kraków 1994.
 52. Kotala A.. Czynniki rozwoju produkcji rolniczej w drobnych gospodarstwach ludności dwuzawo-dowej, Wyd. AR w Krakowie, Kraków 1991.
 53. Krasiński Z., Mruk H., Szulce H., Ceny a rynek, PWE. Warszawa 1985.
 54. Krasowicz S., Kuś J., Czynniki decydujące o wykorzystaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1998. nr 1.
 55. Krasowicz S., Możliwości dostosowania produkcji roślinnej w różnych regionach Polski do wymogów Unii Europejskiej. "Roczniki Naukowe SERiA", t. VIII. z. 4, Warszawa 2005.
 56. Król M. J., Chudy K., Charakterystyka obszarów wiejskich Podkarpacia w ujęciu taksonomicznym [w:] Regionalne uwarunkowania rozwoju wiejskich obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy, red. A. Czudec, G. Ślusarz. Wyd. UR. Państwowy Uniwersytet Rolniczy we Lwowie-Dublanach. Rzeszów 2003.
 57. Królikowski Z., Pałasz L., Zastosowanie Internetu w rolnictwie a rozwiązywanie problemów obszarów wiejskich (Zarys koncepcji), "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 4.
 58. Kubica J., Rozmieszczenie i kierunki rozwoju produkcji rolniczej na terenie ziem górskich polu-dniowej Polski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962.
 59. Kuś J., Krasowicz S., Stan aktualny i perspektywy produkcji zbóż w Polsce w świetle badań środowiskowych i technologicznych, ..Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2004, nr 3.
 60. Łącka I., Uwarunkowania powodzenia aliansów strategicznych w przetwórstwie spożywczym [w:] Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wobec integracji z Unią Europejską, red. L. Pałasz . AR w Szczecinie. Politechnika Koszalińska. Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., Szczecin 2002.
 61. Majewski E.. Kierunki rozwoju rolnictwa w krajach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce w kontekście integracji gospodarczej. Biała Księga. Seria: Gospodarka. Zeszyt nr 4. Warszawa 1993.
 62. MałyszJ., Integracja pionowa a agrobiznes, "Przemysł Spożywczy" 1996, nr 11.
 63. Małysz J., Integracja w agrobiznesie [w:] Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, Fundacja Innowacja, Wyd. l. Warszawa 1998.
 64. Małysz J., Procesy integracyjne w agrobiznesie (ABC integracji), CDiEwR. Poznań 1996.
 65. Małysz J., Procesy integracyjne w agrobiznesie. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 1996.
 66. Małysz J., Procesy integracyjne w agrobiznesie, SGH. Warszawa 1996.
 67. Małysz J., Rozwój agrobiznesu a procesy integracyjne (cz. I), "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 4.
 68. Małysz J., Rozwój agrobiznesu a procesy integracyjne (cz. II). "Wieś i Rolnictwo'" 2002. nr 1.
 69. Manteuffel R., Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, PWRiL. Warszawa 1981.
 70. Mączka L., Konkurencyjność polskiego rolnictwa wobec Unii Europejskiej [w:] Transformacja systemowa w Polsce. Oceny i perspektywy, red. Z. Szymla. Konferencja Naukowa AE w Krakowie, Krynica 2000.
 71. Mączka L., Próba kwantyflkacji różnic w poziomie rozwoju rolnictwa w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, Wyd. AE w Krakowie. Kraków 1999.
 72. Meeusen W., Broeck J. van den, Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error, "International Economic Review" 1977, nr 8.
 73. Nasiłowski Z., Firmy agrobiznesu na Giełdzie Warszawskiej [w:] Przedsiębiorstwo w agrobiznesie, Konferencja Naukowa, SGH w Warszawie, Warszawa 1999.
 74. Niewiadomski K., Agrobiznes -podstawowe zagadnienia z elementami marketingu. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
 75. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985.
 76. O'Keeffe M., The relationship between Primary Producers and the Processing Sector. A Case m the Australian grain industry, Seminar on: From Farmer to Consumer, 1991.
 77. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 78. Osiewalski J., Osiewalska A.. Ekonometryczne modelowanie kosztów polskich bibliotek publicznych. Konferencja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Chełmie. Chełm-Okuninka 2002.
 79. Ostromęcki A., Czynniki warunkujące rozwój integracji pionowej w rolnictwie górskim regionu karpackiego. Wyd. AR w Krakowie, Kraków 2001.
 80. Otoliński E., Przemiany struktury agrarnej i organizacja produkcji rolniczej w województwie małopolskim w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002, "Zeszyty Naukowe", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Krakowie, 2005, nr 3.
 81. Pawłowski Z., Ekonometria, PWN, Wyd. V, Warszawa 1980.
 82. Pelczar M., Zadania identyfikacji modeli matematycznych w korzeniu systemu wspomagania decyzji, Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki, Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych, Szczecin 2003.
 83. Piwowar J., System integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w Polsce, Politechnika Radomska, Radom 1996.
 84. Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, red. J. Wilkin. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
 85. Problemy rolnictwa światowego, t. XI, cz. I i II, Wyd. SGGW w Warszawie. Warszawa 2004. Prusek A., Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego woj. podkarpackiego [w:] Strategia rozwoju regionu podkarpackiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki, red. A. Prusek, "Studia Mieleckie" 2001, nr 1.
 86. Prusek A., Warunki działania a poziom rozwoju polskiego rolnictwa w układach regionalnych. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1989.
 87. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stroną wsi wielofunkcyjnej, red. K. Duczkowska-Małysz. IRWiR PAN, Warszawa 1993.
 88. Przedsiębiorstwa i instytucje rynku rolnego, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 1997.
 89. Przygodzka R., Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2006.
 90. Publicewicz M., GOOL-biblioteka metodą optymalizacji globalnej, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 91. Rachunek ekonomiczny i analiza finansowa w przedsiębiorstwie rolniczym, red. W. Ziętara, Brwinów 1994.
 92. Reimer J. J., Vertical Integration in the Pork Industry, "American Journal of Agricultural Economics 2006", nr 2.
 93. Rolnicza przestrzeń produkcyjna Polski w liczbach, red. T. Witek, IUNiG w Puławach, Puławy 1975.
 94. Rowiński J., Koszty i korzyści członkostwa Polski w UE (rolnictwo) [w:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport z badań. Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003.
 95. Rowiński J., Miejsce rolnictwa polskiego w rolnictwie europejskim [w:] Perspektywy rolniczej Polski w Unii Europejskiej-25, red. T. Hunek , "Wieś Jutra'", Warszawa 2006.
 96. Saccomandi V., Agricultural Market Economies. A neo-Institutional Analysis of the Exchange, Circulation and Distribution of Agricultural Products, European Perspectives on Rural De-velopment. Van Gorcum, Assen 1998.
 97. Sawicka E. M., Związki integracyjne rolnictwa z przemysłem spożywczym i handlem rolniczym (charakter, istota, znaczenie), "Roczniki Naukowe SERiA". t. l, z. 2, Rzeszów 1999.
 98. Siekierski J., Koszty i korzyści integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską [w:] Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, red. Z. Dach, WSPiM. Chrzanów 1999.
 99. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1993.
 100. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I., Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1999 roku, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2000. nr 4-5.
 101. Słodowa-Hełpa M., Konkurencyjność - główne wyzwanie dla polskiego sektora rolno-żywnościowego w zintegrowanej Europie [w:] Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, red. Z. W. Puślecki i M. Walkowski, Wyd. Naukowe INPiD UAM, Poznań 2004.
 102. Słownik wyrazów obcych, PIW, Warszawa 1967.
 103. Smoleń M., Górniak E., Interwencjonizm państwowy w warunkach rynkowych, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007.
 104. Sobczyk M., Statystyka -podstawy teoretyczne, przykłady i zadania, Wyd. UMCS, Lublin 1998.
 105. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 1996.
 106. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2000.
 107. Sporleder T. L., Accessing Vertical Strategic Alliances by Agribusiness, "Canadian Journal of Agricultural Economies" 1962, nr 4.
 108. Sporleder T. L., Strategic Alliances as a Tactic for Enhancing Vertical Coordination in Agricultural Marketing Channels, Forthcoming in Proceedings of the International Agribusiness Management Association. San Francisco, C. A. May 1993.
 109. Stachak S., Ekonomika agrofirmy, PWN, Warszawa 1998.
 110. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin 1987.
 111. Staniec I., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i wybranych metod statystycznych do wspomagania decyzji kredytowych [w:] Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych II, StatSoft Polska, Kraków 2003.
 112. Stávková J., Turčinková J., Badania marketingowe. Poznajemy rynek, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 113. Steczkowski J., Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych, PWN, Warszawa-Kraków 1995.
 114. Steczkowski J., Zeliaś A., Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Wyd. AE w Krakowie. Kraków 1997.
 115. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2006, Rzeszów 2000.
 116. Sudman S., Applied Sampling, Orlando Academics Press 1976.
 117. Szczepaniak I., Wigier M., Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe SERiA", t. II. z. 3, Zamość 2000.
 118. Tomczak F., Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, SGH, Warszawa 2004.
 119. Tomczak F., Procesy dostosowawcze rodzinnych gospodarstw rolnych do warunków gospodarki rynkowej. Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, "Prace i Materiały", nr 43. Warszawa 1994.
 120. Unia Europejska - Słownik encyklopedyczny, red. W. Gluch, Wyd. Europa, Wrocław 2003.
 121. Urban R., Udział rolnika w cenie żywności. "Biuletyn Informacyjny ARR" 1991, nr 6.
 122. Urban R., Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego w okresie długim. Wyd. lERiGŻ, Warszawa 1996.
 123. Wacławowicz S., Zieliński K., Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 1988. nr 273.
 124. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin, red. T. Witek, lUNiG w Puławach, Puławy 1996.
 125. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1995.
 126. Wigier M., Szczepaniak I., Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego czynnikiem równoważącym rozwój gospodarczy i społeczny regionów [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - uwarunkowania ekonomiczne, red. M. G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów 2003.
 127. Wilkin J., Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską [w:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju, Wyd. lERiGŻ, IRWiR PAN. SGH, Warszawa 2002.
 128. Wilkin J., Interwencjonizm państwowy w rolnictwie - dlaczego był, jest i będzie [w:] Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej, red. A. Kowalski. Wyd. ARR-IERiGŻ-SGH. Warszawa 2003.
 129. Witek T., Górski T., Przyrodnicza bonitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, ILJNiG w Puławach, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1977.
 130. Witek T., Wartość i przydatność rolnicza gleb w świetle 35-letnich badań, lUNiG w Puławach. Puławy 1979.
 131. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 132. Witzke H. von, Rynki i instytucje: rola rządu w rolno-spożywczym sektorze ekonomii rynkowej [w:] Marketing i instytucje rynkowe w polskim przemyśle rolno-spożywczym, OECD iMRiGŻ. Poznań 1994.
 133. Woś A., Udział rolnictwa w tworzeniu produktu społecznego i zatrudnienie rolnicze, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2000, nr 2-3.
 134. Wyrzykowska B., Rodzaje powiązań integracyjnych w agrobiznesie. ..Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie". Seria: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Warszawa 2004. nr 53.
 135. Yule G. U., Kendall M. G., Wstąp do teorii statystyki, PWN. Warszawa 1966.
 136. Zalewski A., Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce, PWN, Warszawa 1989.
 137. Zamojska-Adamczak A., Halikowska Z., Efektywność aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu stosowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w latach 1995-2003 [w:] Uwarunkowania rozwoju i wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego". Sopot 2004. nr 2.
 138. Zegar J. S., Dochody rolników w 2005 roku [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2005 roku, Wyd. IERiGŻ-PIB. Warszawa 2006.
 139. Zegar J. S., Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej), Wyd. IE-RiGŻ, Warszawa 2004.
 140. Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 141. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne - teoria, przykłady, zadania, PWN. Warszawa 2003.
 142. Zeliaś A.. Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.
 143. Zeliaś A., Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających, "Przegląd Statystyczny" 1970, nr 2.
 144. Zieliński K., Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, red. Z. Szymla, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 2003, nr 617.
 145. Zieliński K., Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce, red. Z. Szymla, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie". Kraków 2005, nr 669.
 146. Zieliński K., Dywersyfikacja jako kierunek przeobrażeń v produkcji polskiego rolnictwa, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2004, nr 1015.
 147. Zieliński K., Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002.
 148. Zieliński K., Ocena wpływu niektórych czynników na terytorialne zróżnicowanie produktywności ziemi w rolnictwie polskim, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 1992, nr 387.
 149. Zięba S., Przemyśl spożywczy w aspekcie rozwoju regionalnego kraju [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym, red. J. Chojka, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2002.
 150. Ziggers G., Vertical Coordination in Agribusiness and Food Industry: The Challenge of Developing Successful Partnership [w:] Vertical relationships and coordination in the food system, G. Galizzi. L. Yenturini (eds.), Heidelberg-New York 1999.
 151. Akty prawne
 152. Dz.U. nr 59 z 1990 roku, póz. 223 z późn. zm.
 153. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku O izbach rolniczych, Dz.U. z dnia 4 stycznia 1996 roku.
 154. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku O ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1993 roku. Nr 71. póz. 342 z późn. zm.).
 155. Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 roku O uruchomieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dz.U. z 1994 roku. nr 1, póz. 2 z późn. zm.
 156. Źródła internetowe
 157. Gołębiewska B., Klepacki B., Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych - http://wwv.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt7/42_GoIebievvska_Klepacki.pdf.
 158. Podkarpacki Serwis Gospodarczy - http://www.rze.pl/ (stan w dniu 28.12.2004 r.).
 159. Unia Europejska dla Rolnika - http://www.rolnik.info.pl/3_1.htm (stan w dniu 20.01.2005 r.).
 160. Wikipedia Polska - http://pl.wikipedia.org/wiki/potencja%C5%82 (stan w dniu 22.02.2007 r.).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu