BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Damska Martyna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, student; Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni), Skinder Marcin (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Prawne instrumenty polityki społecznej wobec kwestii niepełnosprawności
Legal Instruments of Social Policy in Relation to Disability
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2009, nr 8, s. 209-224, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Polityka społeczna, Prawo, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Zatrudnienie niepełnosprawnych
Disabled people, Social policy, Law, Convention for Protection of Human Rights, Disabilities employment activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono najważniejsze międzynarodowe oraz krajowe regulacje prawne w odniesieniu do kwestii niepełnosprawności, konstytuujące ochronę i promocję praw osób niepełnosprawnych oraz mówiące o zakazie ich dyskryminacji. Przesłaniem tych uregulowań prawnych są wolności i prawa człowieka, oparte na niezbywalnej, nienaruszalnej i nieograniczonej godności ludzkiej. Omówiono również instrumenty polityki społecznej, kwestię niepełnosprawności oraz sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article presents the most important legal regulations (international law and national law) in relation to disability, concerning the protection and promotion of the rights of people with disabilities, as well as the ban to discriminate them. The message of the regulations is freedom and human rights, whose foundation is absolute, inalienable and indefeasible human dignity. The article also presents instruments of the social policy, the issue of disability and the situation of people with disabilities in Poland. Keyword: disability, disabled, law, legal instruments, social policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bedirhan Ustun T., Międzynarodowa klasyfikacja uszkodzeń, aktywności i uczestnictwa. ICIDH-2. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 1998.
 2. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2007. ISBN 978-83-01-15304-5.
 3. Główny Urząd Statystyczny [on-line]. [Dostęp 12.12.2009] Dostępny w World Wide Web:http://www.stat.gov.pl.
 4. Kurzynowski A., Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej. W: Auleytner J.(red.), Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 1996.
 5. Kurzynowski A. (red.), Regionalna polityka społeczna-uwagi ogólne. W: Bezrobocie w piątym roku transformacji gospodarczej w Regionie Północno-Wschodnim. Warszawa: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania i Nauk Ekonomicznych SGH, 1996.
 6. Miłek M. (red.), Co państwo winno... niepełnosprawnym? Przypadek III RP. W: Stan realizacji polityki społecznej w XXI wieku. Kielce: Wydaw. Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Oddział Świętokrzyski, 2009. ISBN 978-83-61791-12-6.
 7. Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-83-7526-824-9.
 8. Ostrowska A., Sikorska J., Gąciarz B., Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2001. ISBN 83-885994-60-5.
 9. Ward A., Nowe spojrzenie. Zagadnienia prawne dotyczące osób z upośledzeniem umysłowym w Europie Wschodniej. Warszawa: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 1996. ISBN 29-30078-00-6.
 10. Witkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora", 2006. ISBN 83-7285-273-1.
 11. World Health Assembly, International Classification of Functioning Disability and Health. Geneva 2001, Resolution WHA 54.21.
 12. World Health Organisation, International Classification of Impairments, Activities and Participation. A Manual of Disablement and Functioning. Geneva 1997.
 13. World Health Organization, International Classification oflmpariments Disabilities and Handicaps. Geneva 1980.
 14. Akty prawne
 15. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tekst jedn. Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 92 z późn. zm.
 17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Prag i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dz. U. 2003, Nr 139, poz. 1328.
 18. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Osób Niepełnosprawnych. M. P. 1997, Nr 50, poz. 475.
 19. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r. Rezolucja 217 A (III) Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
 20. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 z późn. zm.
 21. Europejska Karta Społeczna z dnia 18października 1961 r. Dz. U. 1999, Nr 8, poz. 67.
 22. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r. Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167.
 23. Deklaracja Praw Osób Umysłowo Upośledzonych z dnia 20 grudnia 1971 r. Rezolucja 28/56 (XXVI) Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
 24. Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 grudnia 1975 r. Rezolucja 34/37 (XXX) Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
 25. Światowy Program Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych z dnia 3 grudnia 1982 r. Rezolucja 37/52 Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
 26. Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych z dnia 20 grudnia 1993 r. Rezolucja 48/96 Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
 27. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.
 28. Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. Rezolucja 61/106 Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
 29. Rozporządzenie (WE) NR 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób 0 ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą.
 30. Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości żyda osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015 Z dnia 5 kwietnia 2006. Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy Nr Rec (2006) 5.
 31. Rezolucja Parlamentu Europejskiego (2006/2277 (INI)) z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej.
 32. Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zgranych w Radzie (2008/C75/01) z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej.
 33. Orzecznictwo
 34. Uchwała Sądu Najwyższego Z dnia 18 kwietnia 2000 r. III ZP 6/00, OSNP 2000/20/740.
 35. Wyrok Sądu Najwyższego Z dnia 29 czerwca 2005 r. II PK 339/04, OSNP 2006/9-10/150.
 36. Postanowienie Sądu Najwyższego Z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05, OSNP 2006/23-24/372.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu