BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciepiela Grażyna A. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Sosnowski Jacek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wpływ atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej na działalność agroturystyczną gospodarstw rolnych regionu siedleckiego
Attractiveness of Rural Recreational Space and its Effect on the Agrotourist Activity of Farms in the Siedlce Region
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2011, nr 1, s. 134-146, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Atrakcyjność turystyczna, Agroturystyka, Zaplecze noclegowe turystyki
Touristic attractiveness, Agrotourism, Tourism accommodation facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region siedlecki
Abstrakt
W celu przeanalizowania wpływu atrakcyjności terenu na areał gruntów użytkowanych rolniczo oraz zbadania zależności między atrakcyjnością wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej, a wielkością agroturystycznej bazy noclegowej w regionie i jej wykorzystaniem, w latach 2006-2007 przebadano 87 gospodarstwach rolnych świadczących usługi turystyczne w regionie siedleckim. Do właścicieli tych gospodarstw skierowano ankietę zawierającą 17 pytań. Uzyskane dane opracowano graficznie i tabelarycznie, a także wykorzystano je do obliczenia wskaźnika wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej, jako wielkości oceniającej walory środowiska przyrodniczego. Ponadto obliczono wskaźnik przeciętnej liczby udzielonych noclegów i stopę wykorzystania obiektu noclegowego. Powyższe wielkości poddano analizie statystycznej, wyliczając współczynnik korelacji liniowej Pearsona (r) i współczynnik determinacji (R2). Przeprowadzone badania wykazały, że działalność turystyczna prowadzona w badanych gospodarstwach przyczyniła się do zmniejszenia areału gruntów użytkowanych rolniczo średnio o 12,8%. Różnica w powierzchni użytków rolnych przed i w trakcie prowadzenia działalności turystycznej była istotnie dodatnio skorelowana z wartością wskaźnika wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej i stopą wykorzystania obiektów noclegowych. Rozmieszczenie, wielkość bazy noclegowej i jej wykorzystanie również istotnie zależało od atrakcyjności przyrodniczej terenu. (abstrakt oryginalny)

In order to analyze the impact of the attractiveness of a rural area on the acreage of land used for agricultural purposes and to explore the relationship between the attractiveness of rural recreational space and the number of a region's agrotourist accommodation facilities and their use, 87 farms providing tourist services in the Siedlce region were examined in 2006-2007. A questionnaire consisting of 17 questions was sent to the farms' owners. The collected data, presented in the form of graphs and tables, were used to calculate the rate of rural recreational space as an indicator showing the environmental value of the region. Additionally, the indicator of the average number of overnight stays and the rate of use of facilities offering overnight accommodation were calculated. The obtained figures were statistically analyzed to calculate the Pearson correlation coefficient (r) and the coefficient of determination (R2). The study showed that the tourist activities conducted in the surveyed households had led to a reduction in the acreage of land used for agricultural purposes by 12.8% on average. The difference in the area of land under cultivation before and during the performance of tourist activities was in an essential way positively correlated with the index value of rural recreational space and the utilization rate of accommodation facilities. Additionally, the location, the size of accommodation facilities and their use depended in a large measure on the attractiveness of the area's natural environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drzewiecki M., 1992: Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Instytut Turystyki, Warszawa.
 2. Drzewiecki M., 2005: Agroturystyka w Polsce - stan obecny i tendencje rozwojowe. W: Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej związanej z obszarami wiejskimi. Red. B. Sawicki, J. Bergier. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska: 46-51.
 3. Dubel K., 1996: Proekologiczna gospodarka na obszarach cennych przyrodniczo. "Człowiek i Przyroda" 4: 85-87.
 4. Dubel K., 1997: Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa gmin dla potrzeb planowania i turystyki na wsi. W: Zastosowanie ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Problemy ekologii krajobrazu. T. 1. Polska asocjacja ekologii krajobrazu. IGiPZ PAN, Warszawa: 91-102.
 5. Dubel K., 2002: Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki. W: Agroturystyka w teorii i praktyce. Red. K. Młynarczyk. Wydaw. UWM, Olsztyn: 139-146.
 6. Informator: Mazowsze - Agroturystyka, 2005/2006. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warszawa.
 7. Łęczycki K., Jabłonka R., Marcysiak A., 2007: Motywy i uwarunkowania lokalizacyjne prowadzenia działalności agroturystycznej. W: Agroturystyka - moda czy potrzeba? Red. G.A. Ciepiela, J. Sosnowski. Monografie 80. Wydaw. AP, Siedlce: 180-188.
 8. Rocznik Statystyczny Rolnictwo i Obszary Wiejskie, 2008a. GUS, Warszawa.
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, 2008b. GUS, Warszawa.
 10. Rocznik Statystyczny Województwo Mazowieckie, 2008c. GUS, Warszawa.
 11. Sawicki B., 2007: Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich. Wydaw. AR, Lublin.
 12. Turystyka rekreacyjna i specjalna, 2003. Materiały szkoleniowe, FAPA.
 13. Witkowska-Dąbrowska M., 2004: Metoda określania potencjału turystycznego gmin. W: Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. I. Sikorska-Wolak. Wydaw. SGGW, Warszawa: 168-176.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu