BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kokot Sebastian
Tytuł
Ekonomiczne zagadnienia użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami gmin : studium diagnostyczno-statystyczne na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego
Economic Issues of Perpetual Leasehold in the Communal Real-Estate Market Economy : Diagnostic and Statistical Case-Study of the Communes of West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2009, nr 748, 299 s., rys., tab., bibliogr. s. 285-296
Słowa kluczowe
Użytkowanie wieczyste, Gospodarka nieruchomościami, Analiza statystyczna, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Obrót nieruchomościami
Long-term lease, Real estate economy, Statistical analysis, Real estate valuation, Real estate management, Real estate trade
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Użytkowanie wieczyste jako forma władania nieruchomościami, a więc dobrami ekonomicznymi, które ze względu na pełnione funkcje społeczno-gospodarcze należy postrzegać jako dobra o szczególnym znaczeniu, nie powinno być rozpatrywane wyłącznie jako kategoria prawna, lecz także jako kategoria ekonomiczna. W sferze naukowej ma to miejsce relatywnie rzadko, a jeśli już problematyka użytkowania wieczystego jest podejmowana jako zagadnienie ekonomiczne, to zwykle w ściśle określonym, wąskim ujęciu. Zasadniczą tezę, jaką postawiono pracy, sformułowano następująco: użytkowanie wieczyste jest formą władania nieruchomościami samorządowymi wymagającą przebudowy zarówno jej treści, jak i konstrukcji finansowej. Zaprezentowane w pracy badania miały umożliwić osiągnięcie następujących celów: a) weryfikację ekonomicznej zasadności funkcjonowania użytkowania wieczystego w polskim systemie form władania nieruchomościami; b) wskazanie kierunków zmian treści i konstrukcji finansowej użytkowania wieczystego, adekwatnych do współczesnych polskich uwarunkowań gospodarczych. (skrócony abstrakt oryginalny)

Perpetual leasehold as a legal and economic institution is currently in a crisis. The crisis has been caused not only by a negative view of perpetual leasehold, the view created by opinion-forming groups, but mainly by a faulty economic structure and its inappropriate applicability. This case-study indicates the need for conducting empirical studies to show how the perpetual leasehold system works in practice. This study is also the first in Poland to show the results of empirical studies conducted in the area of West Pomeranian Voivodeship, with the emphasis on the economic issues of perpetual leasehold. At the same time, this study provides answers to many common questions regarding perpetual leasehold and, finally, adds valuable insights into the development of economic research in the field of the Polish real-estate market in the late twentieth century and the beginning of the twenty-first century. The primary purpose of the study is to show that perpetual leasehold is a form of ownership of local government property and requires restructuring of both the perpetual leasehold's contents and its financial structure. The main goals of conducting field studies for this study for this study were to 1. Verify the economic validity/legitimacy of how the perpetual leasehold functions in the Polish real-estate market. 2. Identify potential changes of the financial structure of the perpetual leasehold, which correspond with the current Polish economic conditions. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski Z.: Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 2. Adamczewski Z.: Niektóre problemy metodologiczne modelowania matematycznego w taksacji nieruchomości. "Wycena" 1995, nr 6.
 3. Algorytm szacowania ekonomicznych skutków zmian miejscowego plami zagospodarowania przestrzennego. Red. J. Hozer. PTE, Szczecin 1996.
 4. Bednarek M.: Leasing zwrotny najlepszy dla atrakcyjnych nieruchomości. "Gazeta Prawna" z 22.11.2007.
 5. Bednarek M.: Przemiany własnościowe w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne. Warszawa 1994.
 6. Bielecki M.: Współużytkowanie wieczyste nieruchomości a kwestia współwłasności budynku. Cz. II. "Nieruchomości C.H. Beck" 2000, nr 5.
 7. Belniak S.: Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 8. Bieniek G.: W sprawie reformy przepisów kodeksu cywilnego o podmiotowych prawach rzeczowych. "Przegląd Legislacyjny" 1997, nr 3.
 9. Bieniek G., Hopfer A., Marmaj Z., Mzyk E., Źróbek R.: Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000.
 10. Bieniek G., Kalus S., Mamraj Z., Mzyk E.: Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 11. Borkowska-Bagieńska E., Krasowski K., Lesiński B., Walachowicz J.: Historia państwa i prawa Polski. Ars Boniet Aequi, Poznań 1994.
 12. Brzeszczyńska S.: Leasing nieruchomości. "Nieruchomości C.H. Beck" 1999, nr 6.
 13. Brzozowski A.: Z problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego t. 3, nr 2. Warszawa 2003.
 14. Celińska-Mysław E.: Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - sposoby uniknięcia podwyżki lub zmniejszenia nowej wysokości. "Nieruchomości C.H. Beck" 2006, nr 4.
 15. Chojna-Duch E., Kornberger-Sokołowska E.: Dochody gmin z podatków i opłat. "Eko-star", Twigger, Warszawa 1998.
 16. Cioch H.: Prawo wieczystego użytkowania de legę lata i de lege ferenda. "Rejent" 2003, nr 5.
 17. Cymerman J., Cymerman R., Kotlewski L.: Oploty za wieczyste użytkowanie. "Wycena" 2003, nr 3 (62).
 18. Cymerman R., Hopfer A.: System i procedury szacowania nieruchomości. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999.
 19. Cymmerman M.: Rozwiązanie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. "Nieruchomości C.H. Beck" 2007, nr 8.
 20. Czaja J.: System Aktualizacji Opłat - program komputerowy. W: Działalność rzeczoznawców majątkowych na rzecz gmin. VII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Poznań, 1998.
 21. Czaja J.: Zamiast techniki porównywania parami - technika interpolacyjna wyceny nieruchomości. Nieruchomość, Katowice 1996.
 22. Czajkowski J.M.: Podatek od nieruchomości. W: Zmiana opodatkowania nieruchomości w Polsce - możliwości i oczekiwania. Materiały konferencyjne. Warszawa 1999.
 23. Czyżewski A., Henisz A.: Ziemia i jej renty w procesie gospodarowania. Management Vol. 4, No 2. Technical University Press, Zielona Góra 2000.
 24. Darwiłło A., Gliniecka J.: Finanse gmin. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 25. Dębniewska M., Suchta J.: Zagadnienia ekonomiczno-finansowe w procedurach wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1996.
 26. Domagalski M.: Nowy kodeks cywilny w cztery lata. "Rzeczpospolita" z 30.11.2006.
 27. Doszyń M.: Wpływ procesu suburbanizacji na sytuację w mieszkalnictwie w gminach wokół Szczecina w latach 1996-2003. W: Polityka mieszkaniowa miasta Szczecina - zasoby mieszkaniowe w Szczecinie jako element rynku nieruchomości. Red. J. Hozer. Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 28. Dorożała F.: Charakter prawny i istota wieczystego użytkowania terenów państwowych. "Palestra" 1962, nr 12.
 29. Drozd E.: Uwagi do projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami. "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1997, nr 6.2.
 30. Drozd E.: Użytkowanie wieczyste w świetle zmienionej ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (zagadnienia wybrane). "Rejent" 1991, nr 6.
 31. Dutilleul F.C., Delbecąue P.: Contrats civils et commerciaux. Paris 1991.
 32. Ekonometria. Red. J. Hozer. Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1997.
 33. Ekonomika i zarządzanie miastem. Red. R. Brol. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 34. Elel L.: Opodatkowanie nieruchomości. Temida 2, Białystok 2001.
 35. Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Red. L. Etel. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2003.
 36. Fal A.: Prawa (wieczyste) pod ochroną " w razie Niemców ". "Nieruchomości C.H. Beck" 2004, nr 4.
 37. Gdesz M.: Procesowe problemy renty planistycznej. "Nieruchomości, Prawo, Podatki, Praktyka C.H. Beck" 2004, nr 6.
 38. Geldner N.: Lepiej zamienić na własność. "Moje Miasto, Szczecin" z 12.01.2007.
 39. Gniewek E.: Katalog praw rzeczowych w przyszłej kodyfikacji prawa cywilnego - refleksje wstępne. "Rejent" 1998, nr 4.
 40. Gniewek E.: O przyszłości użytkowania wieczystego - dyskusji ciąg dalszy. Studia luridica Agraria, t. V. Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
 41. Gniewek E.: O przyszłości użytkowania wieczystego. "Rejent" 1999, nr 2.
 42. Gniewek E.: O przyszłości użytkowania wieczystego. "Rejent" 2004, nr 9.
 43. Habdas M.: Angielskie prawo "lease". "Rzeczoznawca Majątkowy" 1998, nr 16.
 44. Halicki J.: Wycena prawa użytkowania wieczystego w procesie przekształceń własnościowych w Polsce. W: Wybrane strategie rozwoju miast. Red. A. Sobczak. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria l, z. 273. Poznań 1999.
 45. Hanusz A.: Podatki samorządowe. Przepisy i komentarz. Warszawa 1995.
 46. Hopfer A.: Planowanie przestrzenne a szacowanie i gospodarowanie nieruchomościami. W: Współdziałanie rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych. Materiały z l konferencja naukowo-technicznej PSRWN "Aktualne problemy w teorii i praktyce wyceny nieruchomości". Gdańsk 2001.
 47. Hopfer A., Źróbek S., Krawczyk M.: Zasady gospodarki przestrzennej i szacowanie nieruchomości. Zachodnie Centrum Organizacji, Olsztyn-Zielona Góra 1995.
 48. Hopfer A., Źróbek S., Źróbek R.: Wycena powszechna. "Wycena" 1996, nr 4.
 49. Hozer J.: Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym, czyli tempus, locus, homo, casus et fortuna regit actum. Rector's Lectures nr 34. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 50. Hozer J.: Ekonomiczne podstawy renty "miejskiej" pobieranej jako pożytku w postacie czynszu dzierżawnego. "Giełda Nieruchomości" 1994, nr l (22).
 51. Hozer J.: Jakie są tendencje obrotu nieruchomościami w Polsce? W: Zachodniopomorski rynek nieruchomości. Materiały konferencyjne. Szczecin 1999.
 52. Hozer J.: O uniwersalnym pięciokącie źródeł sprawczych w ekonomii. W: Tempus locns, homo, casus et fortuna regit factum. Zbór esejów ekonomicznych. Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Oficyna "in Plus", Szczecin 2003.
 53. Hozer J.: Regresja wieloraka a wycena nieruchomości. "Rzeczoznawca Majątkowy" 2001, nr 2.
 54. Hozer J.: Wykorzystanie wyników analiz statystycznych rynku nieruchomości do szacowania nieruchomości. W: Gwarancje jakości usług rzeczoznawców majątkowych. VI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Olsztyn 1997.
 55. Hozer J., Doszyń M.: Ekonometria skłonności. PWN, Warszawa 2004.
 56. Hozer J., Kokot S.: Wyniki zastosowania nieklasycznego modelu ekonometrycznego wartości nieruchomości w praktyce. "Przegląd Statystyczny" 2002, t. 49, nr 1.
 57. Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W.: Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002.
 58. Hozer J., Kokot S., .Kuźmiński W., Rozkrut D., Gliwa P.: Uwagi na temat SYSTEMU AKTUALIZACJI OPŁAT z tytułu użytkowania wieczystego gruntów lub zarządu gruntami opracowanego przez prof. J. Czaję. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 233. Szczecin 1998.
 59. Hozer J., Kokot S., Rozkrut D.: Problemy ekonometrycznego szacowania wartości nieruchomości gruntowych. W: Mikroekonometria w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Materiały * Konferencje nr 41. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999.
 60. Hozer J., Zwolankowska M., Kokot S., Kuźmiński W.: Wykorzystanie nieklasycznych modeli ekonometrycznvch w szacowaniu nieruchomości gruntowych. "Przegląd Statystyczny" 2000, nr 1-2.
 61. Hurd R.: Principles o/City. Land Values. New York 1903.
 62. Ignatowicz J.: Prawo rzeczowe. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
 63. Ignatowicz J.: Użytkowanie wieczyste de lege ferenda. Księga pamiątkowa ku czci Profesora T. Dybowskiego. Studia luridica t. XXI. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.
 64. Janeczko E.: Renta planistyczna na tle art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. "Rejent" 2001, nr 1.
 65. Janusz T., Stos D.: Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntów. "Kontrola Państwowa" 2004, nr 4 (297).
 66. Jastrzębska M.: Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 67. Kalus S., Hadbas M.: Polemiki - kontrowersje. Projekt uwłaszczenia użytkowników wieczystych. Czy nas na to stać? "Gazeta Prawna" 2003, nr 239.
 68. Kałużny A.: Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste. "Casus" 1997, nr 3.
 69. Kamerchen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 70. Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2003.
 71. Kokot S.: Gminy jako istotny podmiot strony podaży na rynku gruntów. W: Polityka mieszkaniowa miasta Szczecina - zasoby mieszkaniowe w Szczecinie jako element rynku nieruchomości. Red. J. Hozer. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 72. Kokot S.: Gospodarka gruntami gminy jako narzędzie lokalnej polityki fiskalnej i społecznej. W: Rynek Pomorza Zachodniego. Red. J. Hozer. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 73. Kokot S.: Gospodarka nieruchomościami gminy jako specyficzna forma zarządzania nieruchomościami. W: Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 14, nr 1. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2006.
 74. Kokot S.: Umowna wartość rynkowa nieruchomości. "Wycena" 2001, nr 4.
 75. Kokot S.: Wybrane wyniki badań struktury dochodów gmin związanych z gospodarką nieruchomościami. W: Nieruchomości 2005 -stan i perspektywy. Red. J. Hozer. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 76. Kokot S., Kuźmiński W., Gnat S.: Analiza zasadności aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów gminy i Skarbu Państwa na terenie m. Szczecina w 2005 r. Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2004.
 77. Konowalczuk J., Kurowska T., Ostrowski L.J., Urbańczyk K.: Wycena nieruchomości rolnych. Prawo. Rynek. Metody. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000.
 78. Kopff A.: Charakter prawny wieczystego użytkowania. "Studia Cywilistyczne" 1967, t. IX.
 79. Kosek-Wojnar M., Surówka K.: Finanse samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 80. Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1997.
 81. Leksykon rzeczoznawcy majątkowego. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2004.
 82. Lis Ch.: Sieci neuronowe a masowa wycena nieruchomości. W: Mikroekonometria w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 318. Szczecin 2001.
 83. Laguna T.: Wycena nieruchomości i gospodarstw rolnych. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999.
 84. Majorowicz J.: Uwagi na temat aktualności instytucji użytkowania wieczystego. "Przegląd Sądowy" 1999, nr 9.
 85. Majszelis M.: Rynek nieruchomości gruntowych a rozwój gospodarczy gmin. Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin 2003.
 86. Mały słownik języka polskiego. Red. E. Soból. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 87. Masowa wycena nieruchomości gruntowych w Szczecinie celem aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i zarząd. Red. J. Hozer. PTE, Szczecin 1997.
 88. Mecha E.: Systemy informacji w procesie taksacji nieruchomości. "Wycena" 1997, nr 4.
 89. Muciński E.: Rekordowy rok dla leasingu. "Rzeczpospolita" z 26.07.2007.
 90. Nieruchomości, zagadnienia prawne. Red. H. Kisilowska. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 91. Nowak Z.: Ankieta w sprawie wieczystej dzierżawy na Bocianku. "Gazeta Wyborcza" wyd. regionalne Kielce z 25.11.2003.
 92. Nurek W.: Renta planistyczna w praktyce. "Nieruchomości, Prawo, Podatki, Praktyka C.H. Beck" 2006, nr 8.
 93. Nurek W.: Użytkownicy wieczyści łączcie się i brońcie się, cz. I. "Nieruchomości C.H. Beck" 2007, nr 2.
 94. Nurek W.: Użytkownicy wieczyści łączcie się i brońcie się, cz.II. "Nieruchomości C.H. Beck" 2007, nr 3.
 95. Ostrowska K..: Branża leasingowa rośnie jak na drożdżach. "Rzeczpospolita" z 12.04.2007.
 96. Popularna encyklopedia powszechna. Forga Oficyna Wydawnicza, Kraków 1995.
 97. Pankau F., Parteka T.: Plany miejscowe w realizacji zadań gminy. W: Współdziałanie rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych. Materiały z I konferencji naukowo-technicznej PSRWN "Aktualne problemy w teorii i praktyce wyceny nieruchomości". Gdańsk 2001.
 98. Patrzałek L.: Finanse samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 99. Pawlukowicz R.: Przegląd propozycji określania wartości rynkowej nieruchomości z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych. W: Mikroekonometria w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 320. Szczecin 2001.
 100. Piontek E.: Choroba użytkowania wieczystego. "Rzeczpospolita" z 26.09.1996.
 101. Podleś P.: Głos w dyskusji nad przyszłością użytkowania wieczystego. "Przegląd Sądowy" 2005, nr 10.
 102. Popper K.R.: Świat skłonności. Znak, Kraków 1996.
 103. Poradnik - Gospodarka przestrzenna gmin. T. VIII. Gospodarka nieruchomościami gminy. IGPiK, Kraków 1995.
 104. Prystupa M.: O potrzebie dalszych prac nad zastosowaniem regresji wielorakiej w wycenie nieruchomości. "Rzeczoznawca Majątkowy" 2000, nr 4.
 105. Prystupa M.: O wyższości interpolacji nad ekstrapolacją... i odwrotnie. "Rzeczoznawca Majątkowy" 1996, nr 3.
 106. Pszon J.: Prawo własności dla użytkowników wieczystych. "Gazeta Wyborcza", wyd. regionalne Opole z 3.01.2003.
 107. Rondom House Dictionary of the English Language. Webster Dictionary, Merriam- - Webster Inc. 1983, New York 1967.
 108. Romanów Z.: Wartość w teorii ekonomii. W: Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości. Materiały konferencyjne. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Instytut Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2000.
 109. Rozwadowski W.: Prawo rzymskie. Ars Boniet Aequi, Poznań 1992.
 110. Rudnicki S.: Charakter prawny wieczystego użytkowania. "Nowe Prawo" 1970, nr 12.
 111. Rudnicki S.: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga - Własność i inne prawa rzeczowe. Warszawa 1996.
 112. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Red. W. Kosiedowski. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 113. Sawiłow E.: Modele matematyczne nieruchomości miejskich. W: Rynek nieruchomości - zagospodarowanie przestrzenne. Materiały z V konferencji naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Spała 1997.
 114. Siudem T.: Nowy kodeks cywilny zacznie obowiązywać za siedem lat. Rozmawiamy ze Zbigniewem Radwańskim. przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. "Gazeta Prawna" z 17.12.2007.
 115. Skibiński A.: Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste -próba oceny mieszanego trybu weryfikacji. "Casus" 2003, nr 27.
 116. Skwirowski P.: Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - skokowo w górę. "Gazeta Wyborcza" z 7.03.2005.
 117. Spirydowicz J.: Miliony do kasy. "Kurier Szczeciński" z 17.12.2007.
 118. Spirydowicz J.: Skok na wieczystych. "Kurier Szczeciński" z 12.12.2007.
 119. Topczewska T., Siemiński W.: Gospodarka gruntami w gminie. Difin, Warszawa 2003.
 120. Truszkiewicz Z.: Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Warszawa 2006.
 121. Usowicz E., Domagalski M.: Obowiązujący kodeks wymaga zasadniczej zmiany, a nie kolejnej nowelizacji. "Rzeczpospolita" z 21.05.2007.
 122. Wasilkowski J.: Recenzja pracy J. Winiarza "Użytkowanie wieczyste". "Państwo i Prawo" 1968, nr 4-5. Winiarz J.: Użytkowanie wieczyste. PWN, Warszawa 1967.
 123. Wiśniewski R.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych da wyceny masowej. "Wycena" 1998, nr 1.
 124. Wiśniewski R., Źróbek R.: Uwagi na temat aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. "Przegląd Geodezyjny" 2000, nr 9.
 125. Witczak H.: Charakter prawny wieczystego użytkowania. "Przegląd Sądowy" 2001, nr 11-12.
 126. Witczak H.: Ewolucja form prawnych korzystania z gruntów państwowych do czasu wprowadzenia wieczystego użytkowania. Gdańskie Studia Prawnicze t. V, Księga Pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej prof. K. Kruczalaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 127. Witczak H., Kawałko A.: Prawo rzeczowe. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 128. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2005.
 129. Wolanin M.: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Cz. 1. "Nieruchomości C.H. Beck" 2005, nr 11.
 130. Wolanin M.: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własności. Cz. II. "Nieruchomości C.H. Beck" 2005, nr 12.
 131. Wolanin M.: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Cz. III. "Nieruchomości C.H. Beck" 2006, nr 1.
 132. Wolanin M.: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Cz. IV. "Nieruchomości C.H. Beck" 2006, nr 2.
 133. Wolanin M.: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Cz. V. "Nieruchomości C.H. Beck" 2006, nr 3.
 134. Wolanin M.: Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Cz. I. "Nieruchomości C.H. Beck" 2001, nr 10(38).
 135. Wolanin M.: Uprawnieni do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Cz. II. "Nieruchomości C.H. Beck" 2002, nr 3.
 136. Woźniak C.: Perspektywy prawa użytkowania wieczystego. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2004, nr 11.
 137. Woźniak C.: Użytkowanie wieczyste. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 138. Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości. Red. M. Bryx. SGH, Warszawa 2006.
 139. Wycena nieruchomości. Red. J. Hozer. Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2006.
 140. Zachodnie rynki nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak. Twigger, Warszawa 2004.
 141. Zaradkiewicz K.: Podstawowe założenia dotyczące propozycji regulacji prawa zabudowy (materiał dyskusyjny przygotowany dla Komisji Kodyfikacji Prawa Cywilnego). "Przegląd Legislacyjny" 2006, nr 2.
 142. Zaremba M.: Immobilienwirtschaft in Polen und Deutschland. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 143. Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Red. H. Sochacka-Krysiak. SGH, Warszawa 2003.
 144. Ziemianin B.: Prawo rzeczowe. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Warszawa 2003.
 145. Zmiana przepisów o dzierżawie wieczystej. "Gazeta Wyborcza", wyd. regionalne Opole z 15.07.2003.
 146. Zoil F.: O pojęciu i systemie praw rzeczowych według projektu prawa rzeczowego. Kwiecień 1934 (maszynopis).
 147. Zoil F.: Prawo cywilne w zarysie. T. II, z. 1. Kraków 1947.
 148. Źróbek R.: Renta budowlana w procesie zarządzania nieruchomościami zurbanizowanymi. W: Rynek nieruchomości - zagospodarowanie przestrzenne. Materiały z V konferencji naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Spała 1997.
 149. Źróbek R.: Wieczyste użytkowanie gruntów w latach 1961-2001 ze szczególnym uwzględnieniem odpłatności za to prawo. Cz. 1. "Przegląd Geodezyjny" 2002, nr 12.
 150. Źróbek R.: Wieczyste użytkowanie gruntów w łatach 1961-2001 ze szczególnym uwzględnieniem odpłatności za to prawo. Cz. II. "Przegląd Geodezyjny" 2003, nr 1.
 151. Źróbek R., Banaszek S.: Koszty i korzyści podmiotów publicznych związane z oddawaniem nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, "Gospodarka Przestrzenna" 2004, nr 3 (2).
 152. Źróbek S., Bełej M.: Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Educaterra Sp. z o.o., Olsztyn 2000.
 153. Źróbek R., Hłasko M.: Niektóre problemy dzierżaw wieloletnich za granicą w odniesieniu do użytkowania wieczystego gruntów w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locoaim, "Gospodarka Przestrzenna" 2003, nr 2 (1-2).
 154. Źróbek R., Wiśniewski R.: Relacje pomiędzy cenami nieruchomości sprzedawanych na własność a oddanych w użytkowanie wieczyste w gospodarce przestrzenią. W: Wartość nieruchomości w gospodarowaniu przestrzenią. Materiały z VII konferencji naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1999.
 155. Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J.: Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur. Wydawnictwo Gali, Katowice, brw.
 156. Ustawa z dnia 11.08.1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych. DzU nr 94, poz. 747.
 157. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 17.06.1924 r. o wymiarze i poborze państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich. DzU nr 51, poz. 523.
 158. Dekret Prezydenta RP z dnia 14.01.1936 r. o podatku od nieruchomości. DzU nr 3, poz. 14.
 159. Dekret z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. DzU nr 50, póz. 279, z późn. zm. Dekret z dnia 26.10.1945 r. o prawie zabudowy. DzU nr 50, poz. 280.
 160. Dekret z dnia 20.03.1946 r. o podatkach komunalnych. DzU z 1947, nr 40, poz. 198.
 161. Dekret z dnia 11.10.1946 r., Prawo rzeczowe. DzU nr 5 7, poz. 319.
 162. Dekret z dnia 11.10.1946 r., Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych. DzU nr 57, poz. 321.
 163. Ustawa z dnia 26.02.1951 r. o podatkach terenowych. DzU nr 14, poz. 110.
 164. Dekret z dnia 10.12.1952 r. o odstępowaniu przez państwo nieruchomego mienia nie-rolniczego na cele mieszkaniowe oraz na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych. DzU nr 49, poz. 326.
 165. Dekret z dnia 20.05.1955 r. o podatkach i opłatach terenowych. DzU nr 21, poz. 136.
 166. Ustawa z dnia 28.05.1957 r. o sprzedaży przez państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych. DzU nr 31, poz. 132.
 167. Ustawa z dnia 14.07.1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. DzU nr 32, poz. 159, tekst jednolity DzU 1969, nr 22, poz. 159, z późn. zm.
 168. Uchwała Rady Ministrów z dnia 22.03.1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia opłat z tytułu korzystania z terenów w miastach i osiedlach. Monitor Polski nr 47, poz. 221.
 169. Ustawa z dnia 23.04.1964 r., Kodeks cywilny. DzU nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 170. Uchwała SN z dnia 22.10.1968 r., III CZP 98/68, OSNCP 1969, nr 11, poz. 188.
 171. Ustawa z dnia 19.04.1969 r. o zmianie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. DzU nr 11, poz. 80.
 172. Uchwała SN z dnia 9.12.1969 r., III CZP 96/69, OSNCP 1972, nr 10, poz. 172.
 173. Ustawa z dnia 26.10.1971 r. o podatku gruntowym. DzU nr 27, poz. 254.
 174. Postanowienie SN z 17.01.1974 r., 111 CRN 316/73, OSNCP 1974, nr 11, poz. 197.
 175. Ustawa z dnia 19.12.1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych. DzU nr 45, poz. 229.
 176. Ustawa z dnia 26.03.1982 r. o scalaniu gruntów. Tekst jednolity DzU 2003, nr 178, poz. 1749, z późn. zm.
 177. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym. DzU nr 94, poz. 431, z późn. zm.
 178. Ustawa z dnia 29.04.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. DzU nr 22, poz. 99; tekst jednolity DzU 1991, nr 30, poz. 127, z późn. zm.
 179. Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Tekst jednolity DzU 2001, nr 142, poz. 1591, 2 późn. zm.
 180. Ustawa z 29.09.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. DzU nr 79, póz. 464.
 181. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. DzU nr 9, poz. 31, z późn. zm.
 182. Ustawa z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Tekst jednolity DzU 2007, nr 231, poz. 1700, z późn. zm.
 183. Ustawa z dnia 4.02.1994 r., Prawo geologiczne i górnicze. Tekst jednolity DzU 2005, nr 228, poz. 1947, z późn. zm.
 184. Ustawa z dnia 7.07.1994 r., Prawo budowlane. Tekst jednolity DzU 2003, nr 207, poz. 2016, z późn. zm.
 185. Ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych. Tekst jednolity DzU 2004, nr 256, poz. 2571, z późn. zm.
 186. Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Tekst jednolity DzU z 2004, nr 121, poz. 1266, z późn. zm.
 187. Uchwała SN z dnia 18.05.1995 r., CZP 61/95, OSNCP 1995, nr 9, poz. 130.
 188. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DzU nr 115, poz. 741, tekst jednolity DzU 2004, nr 261, poz. 2603, z późn. zm.
 189. Ustawa z dnia z dnia 4.09.1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Tekst jednolity DzU 2001, nr 20, poz. 1299, z późn. zm.
 190. Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych. Tekst jednolity DzU 2003, nr 15, poz. 148, z późn. zm.
 191. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.04.2000 r. Sygn. K.8/98. DzU nr 28, poz. 352.
 192. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. DzU nr 62, poz. 627, z późn. zm.
 193. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne. Tekst jednolity DzU 2005, nr 239, poz. 2019.
 194. Ustawa z dnia 26.07.2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości. DzU nr 113, poz. 1209, z późn. zm.
 195. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym. DzU nr 200, poz. 1682, z późn. zm.
 196. Projekt ustawy o zmianie przepisów kodeksu cywilnego o użytkowaniu wieczystym. Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 3. Polska Akademia Umiejętności, Warszawa 2002.
 197. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.03.2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. DzU nr 68, pz. 634, z późn. zm.
 198. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. DzU nr 80, poz. 717, z późn. zm.
 199. Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym. DzU nr 86, poz. 789, z późn. zm.
 200. Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. DzU nr 80, poz. 721, z późn. zm.
 201. Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. DzU nr 64, poz. 592, z późn. zm.
 202. Ustawa z dnia 12.06.2003 r., Prawo pocztowe. DzU nr 130, poz. 1188, z późn. zm.
 203. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. DzU nr 162, poz. 1568, z późn. zm.
 204. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. DzU nr 54, poz. 535, z późn. zm.
 205. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. DzU nr 92, poz. 880.
 206. Uchwała SN z dnia 28.04.2004 r., III CZP 17/04.
 207. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.09.2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. DzU nr 209, poz. 2132, z późn. zm.
 208. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. DzU nr 207, poz. 2109, z późn. zm.
 209. Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych. DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 210. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. DzU nr 175, poz. 1459, z późn. zm.
 211. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. DzU nr 107, poz. 726, z późn. zm.
 212. Uchwała NSA z dnia 8.01.2007 r., sygn. Akt I FPS 1/06.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu