BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janik Ewa
Tytuł
Przekształcenia spółek handlowych : uwarunkowania ekonomiczne i prawne
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, 218 s., tab., załącznik, bibliogr. s. 195-211
Słowa kluczowe
Spółki handlowe, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych, Przekształcenia organizacyjne przedsiębiorstwa, Regulacje prawne, Opodatkowanie spółek, Przegląd literatury
Commercial companies, Legal transformation of entities, Organizational transformation of the company, Legal regulations, Company taxation, Literature review
Abstrakt
Przedstawiono istotę i znaczenie instytucji przekształcenia oraz wskazano podmioty uczestniczące w przekształceniu. Poruszono zagadnienia dotyczące postępowania związanego z przekształceniem spółek handlowych w fazach: menedżerskiej, właścicielskiej i rejestracji przekształcenia. Przedstawiono wpływ regulacji podatkowych na zmianę typu formy organizacyjno-prawnej spółki. Zanalizowano wyniki badań pod kątem wpływu czynników ekonomicznych i prawnych na podjęte decyzje o przekształceniu spółki.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J.: Ordynacja podatkowa. Wrocław 2003.
 2. Allerhand M.: Kodeks handlowy. Komentarz, Bielsko-Biała 1998.
 3. Allerhand M.: Kodeks handlowy z komentarzem (przedruk 1934 roku). Studio "Sto", Bielsko-Biała 1994.
 4. Asłanowicz M.: Z problematyki przekształcania, łączenia oraz podziału osobowych spółek handlowych. "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 8.
 5. Bartosiewicz A., Kubacki R.: Przychody należne - niejasność potrzebą zmian. "Glosa" 2003, nr 9.
 6. Bartosiewicz A., Kubacki R.: Leksykon "Ryczałtu". Wrocław 2004.
 7. Baudouin de Courtenay Ś.: Przekształcenie spółek akcyjnych na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. "Przegląd Prawa Handlowego" 1925, nr 2.
 8. Bieluk J., Kondracka A.: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. "Prawo Spółek" 2000, nr 10.
 9. Bieniek T.: "Przekształcenie" spółdzielni w spółkę z o.o. "Prawo Spółek" 2003, nr 8.
 10. Bilewska K.: Tworzenie spółki europejskiej - przekształcenie. Cz. II. "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 2.
 11. Blanquet F.: Das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft. Societas Europaea "SE". "Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht"2002, nr 1.
 12. Borowiecki R.: Analiza wartości przedsiębiorstwa. W: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Red. L. Bednarski, R. Borowiecki, E. Kurtys. Wrocław 1993.
 13. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstwa. Red. R. Borowiecki. Warszawa 1994.
 14. Borszowski P.: Zmiana podmiotów stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, "Glosa" 2001, nr 8.
 15. Brzeziński B.: Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym. W: Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Wrocław 2001.
 16. Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej. Red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka. T. I. Zakamycze 2004.
 17. Chełstowska K.: Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych "Doradztwo Podatkowe" 2003, nr 6.
 18. Czachórski W.: Zobowiązania. Zarys wykładu. LexisNexis, Warszawa 2002.
 19. Dauses M.A.: Jednolite prawo cywilne w Europie? "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 6.
 20. Dobranowski R., Tomaszek P.: Przekształcenie spółek kapitałowych. Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 1999.
 21. Duda D.: Kodeks spółek handlowych - niektóre implikacje na gruncie prawa pracy. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 2.
 22. Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M.: Kodeks handlowy. Komentarz. Bel Corp Scientific Publications, Kraków 1936.
 23. Fedorczuk G.: Optymalizacja obciążeń podatkowych osób fizycznych w roku 2004. "Monitor Podatkowy" 2004, nr 1.
 24. Fijałkowski T.: Kodeks handlowy. Komentarz. Wybrane akty prawne. PWK "HANKA", Warszawa 1995.
 25. Fila M.: Karta podatkowa 2004 roku. Warszawa 2004.
 26. Fołtyn W.: Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw. Poltext, Warszawa 2005.
 27. Förster G., Lange C: Steuerliche Aspekte der Gründung einer Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea). "Der Betrieb" 2002, nr 6.
 28. Frąckowiak W.: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1998.
 29. Gadiesh O., Buchanan R., Danieli M., Ormiston Ch.: The Leadership Testing Groung. "Journal of Business Strategy" 2002, nr 3-4.
 30. Gajewski D.: Wybrane aspekty podatkowe przekształceń spółek kapitałowych. "Monitor Podatkowy" 2001, nr 8.
 31. Gierat A.: Zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń spółek kapitałowych w przepisach kodeksu spółek handlowych. "Przegląd Sądowy" 2001, nr 11-12.
 32. Gołuchowski J.: Polskie prawo podatkowe. Warszawa 2004.
 33. Gros W.: Organizacja ksiąg rachunkowych. Warszawa 2001.
 34. Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1985.
 35. Grzybowski S., Skąpski J., Wójcik S. Zarys prawa cywilnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
 36. Giygorec Z.: Podatek dochodowy od osób fizycznych - skutki zmian w 2003 roku. ODDK, Gdańsk 2003. Helin A., Szymański K.G.: Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych. Warszawa 2005.
 37. Helin A.: Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 38. Herbert A., w: Prawo spółek 2007/2008. Red. B. Wawrzyńczak-Jędryka. Warszawa 2007.
 39. Huchla A.: Następcy prawni w Ordynacji podatkowej. W: Ordynacja Podatkowa. Studia. Red. B. Brzeziński, C. Kosikowski. Łódź-Toruń 1999.
 40. Hykawy I.: Spółka Europejska, w: Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia. Red. M. Safjan. Warszawa 2002.
 41. Jacyszyn J.: Projekt ustawy - Prawo spółek handlowych (ogólna charakterystyka). "Rejent" 1999, nr 1.
 42. Jacyszyn J., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 43. Jacyszyn J.: Spółka partnerska. Oficyna Branta, Bielsko-Biała 2001.
 44. Jacyszyn J., Wręczycka K: Transformacja spółek osobowych. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. Porównanie spółek osobowych. Bielsko-Biała 2001.
 45. Jakubecki A., Kidyba A., Mojak J., Skubisz R.: Zarys prawa spółek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Lublin 1994.
 46. Jamroży M.: Opodatkowanie spółki osobowej. Oficyna Branta, Warszawa 2005.
 47. Janik E.: Europejska spółka akcyjna - prolegomena. Materiały z konferencji "Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki. Spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne. Tom II. Szczecin 2004.
 48. Janik E.: Przyczyny przekształcenia spółek handlowych. Materiały z konferencji "Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania". Akademia Podlaska, Siedlce 2005.
 49. Jara Z.: Fuzje i przejęcia. "Monitor Prawniczy" 2002, nr 23.
 50. Jarawski T.M.: Pojęcie rzetelności i wadliwości księgi przychodów i rozchodów w świetle prawa podatkowego. "Monitor Podatkowy" 1999, nr 11.
 51. Jaśkiewicz J., Stępkowski D.: Przekształcenia spółki cywilnej w kodeksie spółek handlowych. Magnum, Gorzów-Wielkopolski 2001.
 52. Jelińska U.: Wpływ przekształceń po stronie pracodawcy na treść stosunku pracy przejętych pracowników. "Służba Pracownicza" 2000, nr 7.
 53. Kacprzak K.: Przejście podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe. "Vademecum podatkowo-księgowe" 2004, nr 9.
 54. Kamela-Sowińska A.: Wartość firmy. PWE, Warszawa 1996.
 55. Kasznica S.: Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze. Księgarnia Akademicka, Poznań 1946.
 56. Kidyba A.: O potrzebie zmian w kodeksie spółek handlowych (w przepisach części ogólnej dotyczących spółek osobowych i spółki z o.o.). "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 10.
 57. Kidyba A.: Prawo handlowe. Warszawa 2002.
 58. Kidyba A., Kopaszewska-Pieczniak K., Bryłowski P.: Prawo spółek handlowych. Wydawnictwo Zakamycze, Zakamycze 2004.
 59. Kidyba A.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom II. Warszawa 2004.
 60. Kidyba A.: Handlowe spółki osobowe. Wolters Kluver, Kraków 2006.
 61. Kidyba A., Michalski M.: Spółka akcyjna. Wolters Kluver, Warszawa 2008.
 62. Knobbe-Keuk B.: Die steuerliche Behandlung der Europaischen Aktiengesellschaft. "Die Aktiengesellschaft" 1990, nr 10.
 63. Knurowska I.: Możliwość wyłączenia akcjonariusza ze spółki akcyjnej. "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 4.
 64. Koch A., Napierała J.: Prawo handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze. Oficyna Branta, Kraków 2002.
 65. Kosikowski C: Wolność gospodarcza w prawie polskim. Warszawa 1995.
 66. Kosikowski C, Dzwonkowski H., Huchla A.: Ustawa Ordynacja Podatkowa. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 67. Kowalski S.: Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. Cz. I. "Monitor Prawniczy" 2003, nr 17.
 68. Kowalski S.: Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. Cz. III. "Monitor Prawniczy" 2003, nr 19.
 69. Krajewska A.: Podatki - Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie. Warszawa 2004.
 70. Kruczalak K.: Prawo handlowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Gdańsk 1992.
 71. Kruczalak K.: Formy i tryb przekształcania spółek handlowych. "Rejent" 1999, nr 8.
 72. Kubacki R., Kosacka-Łędzewicz D.: Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych. Wrocław 2003.
 73. Kubot Z.: Odpowiedzialność dyrektora przedsiębiorstwa państwowego. Wrocław 1995.
 74. Kwaśnicki R.L., Pietrzak P.: Transakcje M&A. "Monitor Prawniczy" 2002, nr 5.
 75. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A.: Analiza ekonomiczno-finansową spółki. Warszawa 2004.
 76. Lewandowski R.: Obowiązek zachowania tajemnicy zarządu spółki akcyjnej i prawa akcjonariusza do informacji odnośnie badania due diligence. "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 7.
 77. Lewicki A.: Opodatkowanie zysku wspólnika spółki osobowej - wybrane problemy. "Glosa" 2001, nr 6.
 78. Lic J.: Pojęcie sumy komandytowej w kodeksie spółek handlowych. "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 2.
 79. Lipowski T.: Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sopot 1999.
 80. Litewski W.: Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego. Universitas, Kraków 1998.
 81. Litwińczuk H.: Przekształcenia spółek - aspekty podatkowe. "Przegląd Podatkowy" 2001, nr 5.
 82. Litwińczuk H.: Wpływ formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej na opodatkowanie dochodów i możliwości jego ograniczenia. W: Księga Jubileuszowa Profesora Jana Gołuchowskiego. Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe. "Pro publico bono". Toruń 2002.
 83. Litwińczuk H.: Prawo podatkowe przedsiębiorców. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 84. Litwińczuk H.: Problem neutralności podatkowej ze względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej. W: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. Red. A. Pomorska. Uniwersytet Marii Cu-rie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 85. Litwińska M.: Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie handlowym i cywilnym. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu. Część I. "Przegląd Prawa Handlowego" 1993, nr 4.
 86. Litwińska M.: Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie handlowym i cywilnym. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu. Część II. "Przegląd Prawa Handlowego" 1993, nr 5.
 87. Loranc J.: Spółka europejska a przepisy polskie. "Rejent" 2001, nr 6.
 88. Lubińska H, Skórzewski A.: Sprawozdania finansowe w procesie podziału, połączenia i przekształcenia spółek. Warszawa 2004.
 89. Ludwicki A., Pawlak Z.: Wycena firmy - metody, przykłady. PWE, Warszawa 1991.
 90. Lutter M., Zöllner W.: Kölner Kommentar zum Aktiengesetz. Kolonia 1998.
 91. Łaszczyca G., Matan A.: Następstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym. "Państwo i Prawo" 2000, nr 5.
 92. Łaszczyca G., Sasiak R.: Łączenie spółek kapitałowych a sukcesja praw i obowiązków ze sfery publicznoprawnej (wybrane zagadnienia). "Prawo Spółek" 1999, nr 4.
 93. Łazowski A.: Spółka europejska. "Prawo Spółek" 1999, nr 2.
 94. Łukowski W.: Pojęcie zgłoszenia Sądowi Rejestrowemu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W: J. Kufel: Nowe prawo spółek. Bydgoszcz-Poznań 2003.
 95. Malewicz A.: Rachunkowość i finanse. Bytom 1997.
 96. Malinowski P.: Podatkowa grupa kapitałowa - zagadnienia prawa materialnego i podatkowego. "Prawo Spółek" 2002, nr 6.
 97. Marciniuk J.: Podatek dochodowy od osób fizycznych. Rok 2004. Legali, Warszawa 2004.
 98. Mariański A.: Odpowiedzialność osób trzecich według regulacji ordynacji podatkowej. "Glosa" 1998, nr 4.
 99. Mariański A.: Prawa i obowiązki nabywców (przejmujących) przedsiębiorstwa państwowe po wejściu w życie ordynacji podatkowej. "Monitor Podatkowy" 1999, nr 7.
 100. Mariański A.: Odpowiedzialność za zobowiązania podatnika, płatnika, inkasenta w prawie polskim. Warszawa 1999.
 101. Mariański A.: Kwalifikacja przychodów należnych - na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. "Monitor Podatkowy" 2002, nr 12.
 102. Mariański A.: Sukcesja podatkowa - podstawy i zakres wybrane zagadnienia. "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2003, nr 2-3.
 103. Mariański A., Karolak A.: Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z. o.o. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 104. Marszałkowska-Krześ E.: Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 105. Maruchin W., Jaśkiewicz K., Stolfa M.: Aspekty podatkowe transakcji M&A. "Monitor Prawniczy" 2002, nr 23.
 106. Miemiec M.: Następstwo prawne w prawie administracyjnym. "Przegląd Prawa i Administracji" XXVI. Acta Universitatis Wratislaviensis No. 1093. Wrocław 1990.
 107. Miś G.: Przekształcanie spółek handlowych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 108. Muller W., Hense B.: Becks'sched Handbuch der GmbH, Gesellschaftsrecht - Steuerrecht. München 1999.
 109. Namitkiewicz J.: Spółka akcyjna według prawa polskiego. "EPPP", Warszawa 1939.
 110. Niemyska E.: Istota i charakter prawny spółki europejskiej oraz przekształceń z jej udziałem. "Monitor Prawniczy" 2005, nr 15.
 111. Ochendowski E.: Prawo administracyjne. Część ogólna. TNOiK, Toruń 1997. Okolski J., Jacyszyn J., Marszałkowska-Krześ E., Krześ S.: Leksykon kodeksu spółek handlowych. Wrocław 2004.
 112. Olesińska A.: Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe. Lublin 2000.
 113. Olesińska A.: Prawo podatkowe. TNOiK, Toruń 2004.
 114. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T.: Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce. Difin, Warszawa 2004.
 115. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 1999.
 116. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 2004.
 117. Ożóg [.: Opodatkowanie dywidend. "Przegląd Podatkowy" 2001, nr 2.
 118. Pabis R.: Skutki wadliwości czynności prawnych w świetle art. 17 § 1 i 2 k.s.h. "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 6.
 119. Pabis R.: Przekształcenie spółek handlowych w świetle nowej regulacji Część I. "Prawo Spółek" 2002, nr 6.
 120. Pabis R.: Przekształcenie spółek handlowych w świetle nowych regulacji Część II. "Prawo Spółek" 2002, nr 7-8.
 121. Pabis R.: Przekształcenie spółek handlowych w świetle nowych regulacji Część III. "Prawo Spółek" 2002, nr 9.
 122. Pabis R.: Spółka akcyjna. Łączenie, podział, przekształcenie spółek. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 123. Paluch M.: Zobowiązania podatkowe w 2002 roku. Warszawa 2002.
 124. Patyk J.: Zmiany form opodatkowania podmiotów gospodarczych. W: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. Red. A. Pomorska. Lublin 2003.
 125. Pawłowski B.: Przekształcenia małych i średnich przedsiębiorstw w UE i w Polsce. "Przegląd Prawa Europejskiego" 2000, nr 1.
 126. Pinior P.: Podział spółek kapitałowych w prawie polskim i niemieckim. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 127. Piotreczek R.: Opodatkowanie dochodów wspólników spółki komandytowo-akcyjnej. "Monitor Podatkowy" 2004, nr 1.
 128. Popiołek W.: Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie - zagadnienia wybrane. "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 2.
 129. Porowski J., Porowski L.: Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2004 r. Warszawa 2004.
 130. Potrzeszcz R.: Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Wybrane problemy. "Rejent" 1997, nr 1.
 131. Pyzioł W., Szumański A., Weiss I.: Prawo spółek. Oficyna Branta, Bydgoszcz 2002.
 132. Pyzioł W., Szumański A., Weiss I.: Prawo spółek. Bydgoszcz-Kraków 2004.
 133. Rodzynkiewicz M.: Łączenie się spółek. Komentarz. Warszawa 2002.
 134. Rodzynkiewicz M.: Kodeks spółek handlowych. LexisNexis, Warszawa 2005.
 135. Siemiątkowski T.: Kodeks spółek handlowych - nowa kodyfikacja prawa spółek. "Palestra" 2000, nr 9-10.
 136. Sitkowska K: Odpowiedzialność cywilna i karna w spółkach. Warszawa 1995.
 137. Skalski T.: Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Wydawnictwo Zakamycze, Zakamycze 1999.
 138. Skupień S.: Nowy kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział, przekształcenia spółek. "Monitor Podatkowy" 2001, nr 3.
 139. Smith L.J., de Cussy C, Taylor Ch., Włudyka T.: Prawo spółek w Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech. Universitas, Kraków 2001.
 140. Sokołowska E., Mazur Ł.: Zasada współmierności przychodów i kosztów. Kontrowersje na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. "Monitor Podatkowy" 2004, nr 1.
 141. Sołtysiński A., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J.: Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz. Warszawa 2001.
 142. Sołtysiński S.: Societas Europaea: Impliementing the SE Regulation in Poland. W: Die Europäische Aktiengesellschaft. Umsetzungsfragen und Perspektiven. Red. T. Baums, A. Cahn. Berlin 2004.
 143. Sołtysiński A., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J.: Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz. Warszawa 2004.
 144. Sołtysiński A., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J.: Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 145. Spoczyńska E.: Zakładanie spółek oraz przekształcenie niektórych podmiotów gospodarczych w spółki handlowe. ABC, Skierniewice 1994.
 146. Strzępka J.A., Popiołek W., Witosz A., Zielińska E.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo. Warszawa 2001.
 147. Strzępka J.A., Popiołek W., Urbańczyk H., Zielińska E., Pinior P.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa 2003.
 148. Szajkowski A.: Łączenia i przekształcenie spółek z o.o. "Monitor Prawniczy" 1995, nr 7.
 149. Szajkowski A.: Prawo spółek handlowych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
 150. Szajkowski A.: Refleksje nad nowym Kodeksem spółek handlowych. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001, nr 1.
 151. Szajkowski A., Tarska M.: Prawo spółek handlowych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 152. Szałkowska-Kozyra K.: Przekształcenie spółki cywilnej. Toruń 2001.
 153. Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Red. W. Szczęsny. Warszawa 2003.
 154. Szczęsny R.: Zarząd w spółkach kapitałowych. Zakamycze 2004.
 155. Sztyk R.: Czynności notarialne w Kodeksie spółek handlowych. Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały. Poznań-Kluczbork 2001.
 156. Szumański A.: Spółka europejska. "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1997, nr 2.
 157. Szumański A.: Nowe polskie prawo spółek handlowych. "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 1.
 158. Tarska M.: Podmiotowość prawna spółki kapitałowej w organizacji. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001, nr 5.
 159. Tarska M.: Kodeks spółek handlowych. Zestawienie porównawcze KH i KSH. Część IV. "Monitor Prawniczy" 2001, nr 4.
 160. Toborek-Mazur J.: Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym. Wolters Klüver, Kraków 2005.
 161. Tomanek A.: Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. "Prawo" CCLXXIX, Acta Universitatis Wratislaviensis No. 2395. Wrocław 2002.
 162. Tomkiewicz J., Błoch J.: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Kodeks handlowy. Komentarz. Kraków 1936.
 163. Turzyński M., Kalinowski J.: Ustawa o rachunkowości. Komentarz porównawczy. Warszawa 2002.
 164. Urowska R.: Biegły rewident. "Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych" 2002, nr 18.
 165. Uryga J., Magielski W.: Zasady tworzenia, funkcjonowania i łączenia spółek. Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych INTERFIN, Kraków 2001.
 166. Voigt J.F.: Unternahmensbewertung und potentialanalyse. Chancen und risken von unternehmen treffsicher bewerten. Wiesbaden 1990.
 167. Wajda D.: Zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników. "Prawo Spółek" 2008, nr 4.
 168. Wehlau A.: The Societas Europea: A critiqu of the Commissions's 1991 Amended Proposal. "Common Market Law Review" 1992, Vol. 29.
 169. Prawo spółek 2007/2008. Red. B. Wawrzyńczak-Jędryka. Warszawa 2007.
 170. Weiss I.: Przekształcenie spółek kapitałowych. Cz. I. "Przegląd Prawa Handlowego" 1993, nr 14.
 171. Weiss I.: Ciągi czynności prawnych w procesach budowlanych. Cz. I. "Monitor Prawniczy" 1995, nr 5.
 172. Weiss I.: Ciągi czynności prawnych w procesach budowlanych. Cz. II. "Monitor Prawniczy" 1995, nr 6.
 173. Widio J.: Rozporządzanie przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002.
 174. Wiśniewski A.W.: Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny. Tom III. Spółka akcyjna. Poltext, Warszawa 1994.
 175. Witosz A.: Kodeks spółek handlowych. Katowice 2000.
 176. Witosz A.: Przekształcenia spółek w kodeksie spółek handlowych. Oficyna Branta, Bydgoszcz-Katowice 2001.
 177. Witosz A.: Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych. Oficyna Branta, Bydgoszcz-Katowice 2002.
 178. Witosz A.: Komandytariusz w procesie łączenia się albo przekształcenia spółki komandytowej. "Prawo Spółek" 2003, nr 4.
 179. Witosz A.: Restrukturyzacja spółek handlowych a upadłość z możliwością zawarcia układu. "Prawo Spółek" 2003, nr 12.
 180. Witosz A.: Prawo upadłościowe i naprawcze. Oficyna Branta, Zwięzły komentarz. Bydgoszcz-Katowice 2003.
 181. Witosz A.: Podstawowe zasady regulacji procesów "restrukturyzacyjnych" w kodeksie spółek handlowych. "Prawo Spółek" 2004, nr 10.
 182. Witosz A.: Restrukturyzacja spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2005.
 183. Witosz A.: Wspólnik i akcjonariusz w procesach restrukturyzacyjnych spółek handlowych. Oficyna Branta, Bydgoszcz-Katowice 2005.
 184. Witosz A.: Charakter prawny prawa wspólnika lub akcjonariusza do nieuczestniczenia w spółce przekształconej. "Prawo Spółek" 2005, nr 4.
 185. Witosz A.: Ograniczona w czasie odpowiedzialność wspólników łączącej się i przekształcanej spółki osobowej. "Prawo Spółek" 2005, nr 7-8.
 186. Prawo spółek. Red. S. Włodyka. Kraków 1996.
 187. Włodyka S.: Due diligence review w prawie polskim. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1999, nr 9.
 188. Włodyka S.: Strategiczne umowy przedsiębiorców. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
 189. Prawo umów w obrocie gospodarczym. Red. S. Włodyka. T. 5. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 190. Wojtyła J.: Koszty pracy jako bariera rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Red. J. Wojtyła. Katowice 2000.
 191. Wolniewicz B.: Opodatkowanie dywidend akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. "Przegląd Podatkowy" 2003, nr 9.
 192. Wolter A.: Prawo cywilne. Część ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1955.
 193. Woźniak Ł,: Przekształcenia organizacyjne po stronie pracodawcy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" 1997, nr 1.
 194. Zagórski S.: Zmiany w ustawie o rachunkowości. "Prawo Przedsiębiorcy" 2004, nr 2.
 195. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstwa: zarys teorii a praktyka. Szczecin 2000.
 196. Zawadowski A.: Przekształcenia spółki kapitałowej - uwagi teoretycznoprawne. "Przegląd Prawa Handlowego" 1995, nr 10.
 197. Zięcik P.: Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Dom Wydawniczy Ostoją Kraków 2000.
 198. Akty normatywne
 199. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 8 października 2001 roku w sprawie uzupełnienia Statutu Spółki Europejskiej w zakresie reprezentacji pracowników (OJ L294 z dnia 10 listopada 2001).
 200. Pierwsza dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 68/15 l/EWG z dnia 9 marca 1968 roku - dotycząca publikacji danych oraz nieważności spółki (OJ L065 z dnia 14 marca 1968 roku).
 201. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1924 roku. Ustanowienie komisyj dla dokonywania szacunków przedmiotów majątkowych przy sporządzaniu bilansów otwarcia w złotych. Dz.U. 1924, nr 92, poz. 863 ze zm.
 202. Rozporządzenie Prezydenta z dnia 30 grudnia 1924 roku. Przekształcanie spółek akcyjnych na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dz.U. 1924, nr 118, poz. 1070 ze zm.
 203. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku. Kodeks handlowy. Dz.U. 1934, nr 57, poz. 502 ze zm.
 204. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 roku w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji, grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania. Dz.U. 1991, nr 77, poz. 339.
 205. Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1991 roku w sprawie karty podatkowej. Dz.U. 1991, nr 124, poz. 551 ze zm.
 206. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 roku w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. Dz.U. 1994, nr 140, poz. 786 ze zm.
 207. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia. Dz.U. 2000, nr 117, poz. 1243.
 208. Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich z dnia 8 października 2001 roku Statut Spółki Europejskiej (OJ L294 z dnia 10 listopada 2001 roku).
 209. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dz.U. 2003, nr 152, poz. 1475 ze zm.
 210. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.
 211. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku. Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296 ze zm.
 212. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94 - j.t.
 213. Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 roku o zobowiązaniach podatkowych. Dz.U. 1980, nr 27, poz. 111 ze zm.
 214. Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych. Dz.U. 2002, nr 112, poz. 981 - j.t.
 215. Ustawa z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze. Dz.U. 2002, nr 123, poz. 1058-j.t.
 216. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Dz.U. 2002, nr 123, poz. 1059 - j.t.
 217. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Dz.U. 1993, nr 94, poz. 431 - j.t.
 218. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Dz.U. 2002, nr 42, poz. 369 - j.t.
 219. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176 - j.t.
 220. Umowa Międzynarodowa z dnia 16 grudnia 1991 roku Układ Europejski ustanawiając stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi. Dz.U. 1994, nr 11, poz. 38 ze zm.
 221. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 - j.t.
 222. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji. Dz.U. 2004, nr 253, poz. 2531 - j.t.
 223. Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Dz.U. 1993, nr 44, poz. 202 ze zm.
 224. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 ze -j.t.
 225. Ustawa z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dz.U. 2001, nr 31, poz. 359 - j.t.
 226. Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych. Dz.U. 1994, nr 123, poz. 600 ze zm.
 227. Ustawa z dnia 15 marca 1934 roku. Ordynacja podatkowa. Dz.U. 1936, nr 14, poz. 134 ze zm.
 228. Ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Dz.U. 2004, nr 269, poz. 2681 - j.t.
 229. Ustawa dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Dz.U. 1996, nr 6 poz. 42 ze zm.
 230. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz.U. 2001, nr 57, poz. 602 - j.t.
 231. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. Dz.U. 2002, nr 171, poz. 1397 - j.t.
 232. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. 2002, nr 21, poz. 204 - j.t.
 233. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich. Dz.U. nr 2002, nr 110, poz. 967 - j.t.
 234. Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dz.U. 1997, nr 121, poz. 770 ze zm.
 235. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dz.U. 2001, nr 17, poz. 209 - j.t.
 236. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dz.U. 2004, nr 159, poz. 1667 - j.t.
 237. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2005, nr 8, poz. 60 - j.t.
 238. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 - j.t.
 239. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. 1998, nr 144, poz. 930 ze zm.
 240. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.
 241. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. 2002, nr 169, poz. 1387.
 242. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym. Dz.U. 2004, nr 29, poz. 257 ze zm.
 243. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535 ze zm.
 244. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 ze zm.
 245. Ustawa z dnia 4 marca 2005 roku o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Dz.U. 2005, nr 62, poz. 551.
 246. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Dz.U.2005, nr 183, poz. 1537 ze zm.
 247. Ustawa z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538 ze zm.
 248. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539 ze zm.
 249. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 250. Orzecznictwo
 251. Uchwała SN z dnia 20 grudnia 2001 roku, III CZP 69/01, "Monitor Prawniczy" 2003, nr 8.
 252. Uchwała SN z dnia 7 kwietnia 1993 roku, III CZP 23/93, OSN nr 10/1993, poz. 172.
 253. Uchwała SN z dnia 12 czerwca 1991 roku, III CZP 46/91, OSNCAP nr 2/1992, poz. 38.
 254. Uchwała SN z dnia 21 lipca 1992 roku, III CZP 85/92, OSNC nr 1-2/1993, poz. 16.
 255. Wyrok SN z dnia 27 listopada 1936 roku, IC 273/36, OSN(C) nr 11/1937, poz. 407.
 256. Wyrok SN z dnia 13 grudnia 1991 roku, III CRN 321/91, OSNCP nr 7-8/1992, poz. 142.
 257. Wyrok SA z dnia 7 marca 1994 roku, I ACr 21/94, "Wokanda" 1994, nr 11.
 258. Wyrok SN z dnia 29 sierpnia 1995 roku, I PRN 38/95, OSNP nr 6/1996, poz. 83.
 259. Wyrok NSA z dnia 27 listopada 1995 roku, SA/Gd 2508/94, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 1997, nr 5.
 260. Wyrok SA z dnia 18 czerwca 1997 roku, I ACa 207/97, "Prawo Gospodarcze" 1998, nr 6.
 261. Wyrok NSA z dnia 8 lipca 1998 roku, SA/SZ 390/98, LEX nr 34745.
 262. Wyrok NSA z 13 listopada 1998 roku, I SA/Gd 181/97, LEX nr 36577.
 263. Wyrok SA z dnia 30 grudnia 1998 roku, I ACa 913/98, "Prawo Spółek" 1999, nr 10. Z.J. Roszewski, Glosa częściowo aprobująca, "Prawo Spółek" 1999, nr 10.
 264. Wyrok SN z dnia 7 maja 1999 roku, I CKN 1147/97, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2000, nr 4.
 265. Wyrok SN z dnia 10 lutego 2000 roku, II UKN 390/99, OSNP 2001, nr 15, poz. 495.
 266. Wyrok SA z dnia 20 grudnia 2001 roku, I ACa 886/01, "Prawo Gospodarcze" 2002, nr 9.
 267. Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2002 roku, III RN 22/01, OSNP 2002, nr 24, poz. 585.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu