BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Procesy przeobrażeń modernizacyjnych w teoriach ekonomicznych - implikacje dla rozwoju społecznego
Processes of Modernization Transformations in Economic Theories - Implications for Social Evolution
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 7-16, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Historia myśli ekonomicznej, Rozwój społeczny, Modernizacja
Economic theory, History of economic thought, Social development, Modernization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Teorie zacofania i modernizacji opierają się na krańcowo różnych podejściach metodycznych: te pierwsze koncentrują się na barierach, a drugie na czynnikach rozwoju. Współczesny sposób widzenia świata i sposób jego analizy kształtuje już jednak paradygmat modernizacji. Paradygmat ten charakteryzuje się perspektywą ewolucyjną, gdyż rozwój definiuje jako proces spokojnych oraz stopniowych zmian i przeobrażeń oraz stałego postępu w sensie społecznym, ekonomicznym, instytucjonalnym, politycznym, kulturowym. Wartościami nadrzędnymi tego paradygmatu są: pieniądz, pozycja społeczna, wiedza, wolność i demokracja. Analiza przybiera tu charakter etnocentryczny i ahistoryczny. Paradygmat modernizacyjny występuje w czterech odmianach: modernizacji ekonomicznej, społecznej, psychologicznej i politycznej. Społeczne wydanie teorii modernizacji stanowi koncepcja społeczeństwa tradycyjnego i nowoczesnego. Niezbędnym warunkiem postępu społeczno-ekonomicznego jest przekształcenie społeczeństwa tradycyjnego w nowoczesne, które jest twórcze, charakteryzuje się dużą potrzebą osiągnięć i pnie się po drabinie społecznej hierarchii. Współcześnie należy poszerzyć zasięg badań zainicjowany szkołą modernizacji, intensyfikując zwłaszcza studia interdyscyplinarne i analizę wzajemnych sprzężeń między czynnikami rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Theories of recession and modernization are based on polar methodical approaches: the first focuses on barriers, the second focuses on development factors. Modern way of seeing the world and the way of its analysis shape a modernization paradigm. The paradigm is denoted by evolutionary prospect, for defining a development as a process of gradual deliberate changes and transformations, and constant progress in social, economic, institutional, political and cultural areas. The most important factors of the paradigm are: money, social status, knowledge, freedom and democracy. The analysis features ethnocentric decisiveness and lack of historical associations. The modernization paradigm emerges in four varieties: economic, social, psychological and political. Conception of traditional and modern society constitutes a social form of the theory of modernization. Transforming a society from traditional into modern is a precondition for social and economic progress. Nowadays, the range of research initiated by the idea of modernization should be broadened by intensification of interdisciplinary studies and analysis of connections between evolution factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Piasecki R. (red.), 2007, Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa.
 2. Foryś G., 2008, Dynamika sporu. Protesty rolników w III Rzeczpospolitej, Scholar, Warszawa.
 3. Giddens A., 1999, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Książka i Wiedza, Warszawa.
 4. Hausner J., 2007, Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001-2005, Scholar, Warszawa.
 5. Hausner J., 2007, Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie Publiczne", nr l, s. 43-60.
 6. Kołodko G., 2007, Wędrujący świat, Prószyński i s-ka, Warszawa.
 7. Kozak Z., 2001, Ekonomia zacofania i rozwoju, Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa.
 8. Krzysztofek K., Szczepański M.S., 2002, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 9. Lemer D., Modernization, Social Aspects [w:] International Encyklopedia of the Social Sciences, red. D.L. Sills, MacMilla & The Free Press, New York 1972.
 10. Leszczyńska M., 2007, Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 11. Moore W.E., 1974, Social Change, Englewood Cliffs, New York.
 12. Nieciuński W., 2004, Problemy modernizacji Polski w warunkach współczesnego kapitalizmu, „Problemy Polityki Społecznej", nr 6.
 13. Ortega y Gasset J., 1999, Bunt mas, Wydaw. Muza, Warszawa.
 14. Rodrik D., 1999, The New Global Economy and Developing Countries: Making Openness Work, DC: The Oversea Development Council, Washington.
 15. Sadowski A., 2004, Czy jest nam potrzebna wielka idea modernizacji Polski?, „Problemy Polityki Społecznej", nr 6.
 16. Sen A., 1999, Development as Freedom, Oxford University Press, NewYork.
 17. Sen A., 2002, Rozwój i wolność, Zysk i s-ka, Poznań.
 18. Sztompka P., 2005, Socjologia zmiany społecznej, Znak Kraków.
 19. Tofler A., Tofler H., Cudsklonowany, „Polityka", 22.07.2000.
 20. Toye J., 1995, The new institutional economics and its implications for development theory [w:] Harris J., Unter J., Lewis C., The New Institutional Economics and Third Word Development, Routledge, London.
 21. Tridico P., 2007, Rozwój społeczny i wzrost gospodarczy w gospodarkach w okresie transformacji: rola instytucji, „Zarządzanie Publiczne", nr l, s. 95-124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu