BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firszt Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki
Limiting the Technological Gap as a Dimension of Polish Economy Modernization
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 225-233, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Technologia, Luka technologiczna, Kraje wysoko rozwinięte
Technology, Technological gap, High-developed countries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem luki technologicznej dzielącej Polskę od krajów rozwiniętych, której niwelację można uznać za jeden z przejawów modernizacji. Autor przybliża koncepcje luki technologicznej oraz sposoby jej pomiaru, a następnie diagnozuje dynamikę tej kategorii w dla polskiej gospodarki. Na tej podstawie formułuje pogląd, że z powodu niskiego tempa dyfuzji innowacji proces pościgu technologicznego jest w Polsce nieskuteczny, co rodzi negatywne konsekwencje w sferze społecznej. (abstrakt oryginalny)

The study deals with the problem of technological gap between Poland and the developed countries, limiting of which could be considered as one dimension of modernization. The author describes the models of technological gap and the ways to measure it, and then he diagnoses the dynamics of the category for Polish economy. Basing on the gained results he concludes that because of low dynamic of diffusion of innovation, the process of limiting the technological gap is ineffective in Poland and brings negative consequences in the social sphere. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M., Miszewski M., 2006, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bolonek R., Firszt D., 2009, Restrukturyzacja gospodarki [w:] Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina, red. M.G. Woźniak, Fundacja UEK, Kraków.
 3. Brzozowski M., Kubielas S., 2007, Struktura techniczna gospodarki a dyfuzja technologii w perspektywie konwergencji realnej Polski z UE [w:] Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, red. J.J. Michałek, W. Siwiński, M.W. Socha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. European Commission, European Innovation Scoreboard 2008, Brussels 2009.
 5. Gerschenkron A., 1962, Economic Backwardness in Historical Perspective, Harvard University Press, Cambridge.
 6. Gomułka S., 1998, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 7. GUS, Nauka i technika, wydania z lat 2004-2009.
 8. http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/, dostęp dnia 22.09.2009 r.
 9. Kaczmarek J., Krzemiński P., Litwa P., Szymla W., 2005, Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Wydawnictwo AE, Kraków.
 10. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wydanie online, http://www.slownik-online.pl/kopalinski, dostęp dnia 20.09.2009 r.
 11. Kozioł K., 2009, Analiza poziomu działalności innowacyjnej sektora przedsiębiorstw v Unii Europejskiej [w:] W. Janasz, Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 12. Krugman P., 1979, Model of Innovation, Technology Transfer and the World Division on Income, „Journal of Political Economics", no 2.
 13. Kubielas S., 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 14. Lipowski A., 1994, Przemiany strukturalne, Wydawnictwo Naukowe SEMPER, Warszawa.
 15. Mikołajewicz Z. (red.), 2004, Przemiany strukturalne polskiej gospodarki wobec wyzwań integracyjnych z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 16. Misala J., 2001, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa.
 17. Nelson R.R., Phelps E.S., 1966, Investment in humans, technological diffusion and economic growth, „American Economic Review", No 56.
 18. Nowak W., 2007, Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, Kolonia, Wrocław.
 19. Posner M.V., 1961, International Trade and Technological Change, „Oxford Economic Papers", vol. 13.
 20. Socha M., Sztanderska U., 2000, Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Woźniak M.G., 2009, Fundamentalne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej [gospodarki innowacyjnej w Polsce, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 15, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu