BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka
Risk of Not-Realizing Average Rate of Return on Capital at Various Risk Level Conditions
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 271-279, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Średnia stopa zwrotu, Stopa zwrotu kapitału, Ryzyko
Average rate of return, Return on Investment (ROI), Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestowanie kapitału w jednostki gospodarcze notowane na giełdach papierów wartościowych wymaga podejmowania decyzji między innymi w oparciu o dane pochodzące z systemu dwuwymiarowej rachunkowości podwójnej i sprawozdawczości finansowej. W referacie podjęto próbę analizy relacji mniejszości-większości pomiędzy parami wariancjami stóp przyrostu kapitału w okresach dziesięcioletnich dla spółek tworzących indeksy S&P's 600, S&P's 400, S&P's 500. Poszczególne hipotezy statystyczne weryfikowano przy użyciu testu Fishera-Snedecora na poziomie istotności alfa II. Sprawozdania finansowe spółek z lat 1988-2007 zaczerpnięto z bazy danych COMPUSTAT. (abstrakt oryginalny)

The capital investment process at stock exchanges requires decision making based inter alia on data from two-dimensional double entry accounting and financial reporting. The paper analyzes relations between pairs of average capital increases variances in 10 year periods for companies constituting S&P's 600, S&P's 400 and S&P 500's indices. The Fisher-Snedecor test concerning the inequality of two variances was used to verify statistical hypotheses at the significance level of 0,01. Financial statements from the years 1988-2007 were obtained from COMPUSTAT database. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. DeFusco R.A., McLeavey D.W., Pinto J.E., Runkle D.E., 2007, Hypothesis testing [w:] Ethical and Professional Standards and Quantitative Methods, CFA Program Curriculum, Volume 1, CFA Institute, Pearson Publishing, Boston.
 2. Dobija M., 2006, Zasada dualizmu jako podstawowy paradygmat rachunkowości i ekonomii, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 35 (91).
 3. Eskew R.K., Jensen D.L., 1989, Financial Accounting, Random House Business Division, New York.Kieso D.E., Weygandt J.J., Warfield T.D., 2007, Intermediate Accounting, John Wiley &Sons, New York.
 4. Harrison W.T., Horngren C.T. Jr., 2001, Financial Accounting, Prentice Hall Incorporated, Upper Saddle River, New Jersey.
 5. Hendriksen E.A., Breda van M.F., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Hermanson R.H., Edwards J.D., 1992, Financial Accounting, Richard D. Irwin, Home-wood, IŁ, Boston, MA.
 7. Kurek B., 2009, Teoria wzrostu kapitału wobec zróżnicowanych poziomów ryzyka [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 20.
 8. Mattessich R., 1995, Critique of Accounting - Examination of the Foundations and Normative Structure of Accounting, Quorum Books, Westport, Connecticut.
 9. Sobczyk M, 2007, Statystyka, PWN, Warszawa.
 10. Standard & Poor's, http://www2.standardandpoors.com, (stan na dzień 16.06.2009).
 11. Wójtowicz P., 2005, Od jednowymiarowego do trójwymiarowego modelu rachunkowości [w:] Teoria Rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu