BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolonek Ryszarda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Dywergencja rozwoju regionalnego Polski jako uwarunkowanie technologicznej modernizacji gospodarki
Regional Development Divergence in Poland Limiting the Technological Modernization of the Economy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 360-374, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Technologia, Dochody ludności, Innowacje, Rozwój technologiczny, Narodowy system innowacji
Regional development, Technology, People's income, Innovations, Technological development, National innovation system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój regionalny w Polsce charakteryzuje się rozbieżnością dochodów, wartości produkcji sprzedanej, nakładów na środki trwałe. Dochody województw są silnie uwarunkowane wartością sprzedanej produkcji i rozwojem przemysłu. Z tego powodu technologiczna modernizacja produkcji jest konieczna ze względu na jej niski poziom zaawansowania technologicznego. Zatem konwergencja jest możliwa, wszakże pod warunkiem połączenia specjalizacji produkcji w województwie ze specjalizacją badawczo-rozwojową. Z tego powodu reforma instytucjonalna winna łączyć instytucje nowo organizowanego Narodowego Systemu Innowacyjnego w sposób sprzyjający współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych. (abstrakt oryginalny)

Regional development in Poland is characterized by the divergence of incomes, value of production sold and capital investment. The voivodships income is strongly determined by the production sold and the industry development. Therefore, there is need to technological modernization of the industry, because of its low tech level. The convergence is possible in the case of supporting technological advancement by the R&D specialization in regions. There is also need to support changes by the newly organized institutions of the National Innovation System to motivate to changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bolonek R., 2007, Dualizm rozwojowy jako czynnik wzmacniający nierówności społeczne w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, z. nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  2. Bolonek R., 2005, Perspektywy rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego w Polsce dla potrzeb gospodarki dualnej [w:] Temat badawczy nr 21/KES/2005/S/213 Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce, Kraków, maszynopis.
  3. Frantzen D., 2008, R&D manufacturing production specialization in developed economies, Applied Economics, vol. 40, s. 3009-3027.
  4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, 2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 25 maja 2006 r.
  5. Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2020 roku, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa, listopad 2004, http://www.mnii.gov.pl
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.07.2000 roku (DzU nr 58 póz. 685 ze zm.) o podziale terytorialnym Polski.
  7. Rocznik statystyczny przemysłu, 2008, GUS, Warszawa.
  8. Rocznik Statystyczny RP, 2008, GUS, Warszawa.
  9. Szajt M., 2008, Narodowy System Innowacji w Polsce na tle innych działających w Europie, rozdział i, www.instytut.info/Vkonf/site/35.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu