BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cypryjański Jacek
Tytuł
Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw
Methodological Foundation for the Economic Evaluation of Enterprise Investments in Information Technology
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2007, nr 669, 296 s., rys., tab., załączniki, bibliogr. s. 279-290
Słowa kluczowe
Metody oceny inwestycji, Inwestycje informatyczne, Wartość informacji ekonomicznej, Systemy informatyczne, Inwestycje przedsiębiorstw
Methods of investment evaluation, IT investment, Value of economic information, Computer system, Enterprises investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań było wypracowanie metodycznych podstaw ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych w przedsiębiorstwach. Chodzi o pełniejszy dobór zespołu czynników - czynności i środków wspomagających dobór miar - które warunkują większą trafność przeprowadzonych ocen. Struktura procedury badawczej znajduje swoje odzwierciedlenie w układzie rozprawy. Praca składa się z czterech rozdziałów, z których każdy charakteryzuje jedno zadanie badawcze. Rozdział pierwszy został poświęcony teoretycznym podstawom ekonomicznej oceny inwestycji. Zidentyfikowano w nim podstawowe problemy ekonomicznej oceny inwestycji oraz zaprezentowano systemowo-sytuacyjne podejście do analizy procesu ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych. W rozdział drugim omówiono czynniki stanowiące o specyfice inwestycji informatycznych. W pierwszej części przedstawiono trzy przyczyny problemów ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych: naturę informacji i wynikające z niej problemy z szacowaniem wartości informacji ex ante, szybki rozwój IT, stanowiący podstawowe źródło niepewności, oraz szeroki zakres i złożoność oddziaływania systemów informacyjnych na przedsiębiorstwo. Następnie zaprezentowano charakterystykę cyklu życia systemu informatycznego i na tym tle omówiono miejsce i zadania ekonomicznej oceny. W rozdziale trzecim zaprezentowano analizę wybranych metod procesu ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych. Prezentowane w nim metody zostały uporządkowane zgodnie z przedstawioną na wstępie klasyfikacją, w której wyróżniono metody fazy identyfikacji, kwantyfikacji, kalkulacji, podejścia złożone oraz metametody. Pracę kończy rozdział poświęcony metodzie sterowania procesem oceny inwestycji informatycznych. W pierwszej części scharakteryzowano metody i narzędzia wchodzące w jej skład: macierz czynników oceny, model klasyfikacji efektów, model struktury logicznej procesu oceny oraz schemat klasyfikacji metod procesu oceny. W drugiej części zaprezentowano przykład jej zastosowania do ekonomicznej oceny koncepcji sytemu ewidencji transakcji sprzedaży prasy. (fragment tekstu)

The research addresses the problem of choosing an appropriate set of methods when evaluating an IT investments. The specificity of an IT investments (constituted by: wide range and complexity of IS influence on organization; nature of information which complicates ex ante estimations of its value; rapid development of IT) and the number of potentially useful methods make the problem an highly complex issue. The main aim of presented research was to develop an integrated approach to selection of methods and measures appropriate for specific investment and decision conditions. This approach com-bines the following ideas: - system approach (through application of evaluation system model containing a subsystem of control and a subsystem of evaluation process realization; by perceiving evaluation process comprehensively, as a process of three phases: identification, quantification and appraisal); - situational approach (by perceiving specificity of particular evaluation as a set of conditions and requirements and by classifying potentially useful methods according to their place and role in the evaluation process in order to select methods appropriate to this specific conditions and requirements); - conception of viewing the IS and the systems supported by IS as production systems, resulting in establishment of four levels of evaluation: investment level, IS level, process level and organization level. A practical implication of the approach is the Method of Evaluation Process Control (EPC) presented in the work. The EPC contains a set of analytical tools for identifying specific conditions and requirements and for selecting evaluation methods and measures appropriate to them. The work contains also the case of EPC application where coherence and sufficiency of the method has been verified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahituv N., Neumann S., Principles of Information Systems for Management, Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, Iowa 1986.
 2. Alanis M., Controlling the Introduction of Strategic Information Technologies, w: Management Impacts of Information Technology: Perspectives on Organizational Change and Growth, eds. E. Szewczak, C. Snodgrass, M. Khosrowpour, Idea Group Publishing, Harrisburg, Pa. 1991.
 3. Alter S., Information Systems: Foundation of E-Business, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2002.
 4. A Framework to Reduce Total Cost of Ownership, SAP White Paper 50 072 437, 2005.
 5. A Model to Analyze Total Cost of Ownership, SAP White Paper 50 073 609, 2005.
 6. Anandarajan M., Anandarajan A., Using an Activity-Based Approach to Determine the Cost of Client/Server Systems, w: Measuring Information Technology Investment Payoff: Contemporary Approaches, eds. M.A. Mahmood, E.J. Szewczak, Idea Group Publishing, Hershey, Pa. 1999.
 7. Bakos J.Y., Treacy M.E., Information Technology and Corporate Strategy: a Research Perspective, „Management Information System Quarterly" 1986, Vol. 10, No 2.
 8. Ballantine J.A., Galliers R.D., Stray S.J., Information Systems/Technology Evaluation Practices: Evidence from UK Organizations, w: Beyond the IT Productivity Paradox: Assessment Issues, eds. L. Willcocks, S. Lester, John Wiley & Sons, Chichester 1999.
 9. Banaś K., Cypryjański J., Łukaszewski T., Putek E., Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych na przykładzie informacyjnego systemu kolportażu prasy, raport z realizacji projektu badawczego KBN Nr 2 H02C 031 23, Materiały niepublikowane.
 10. Bannister F., Remenyi D., Act of Faith: Instinct, Value and IT Investment Decision, „Journal of Information Technology" 2000, Vol. 15, No 3.
 11. Benaroch M., Kauffman R.J., Justifying Electronic Banking Network Expansion Using Real Options Analysis, „Management Information System Quarterly" 2000, Vol. 24, No 2.
 12. Berghout E., Renkema T. -J., Methodologies for IT Investment Evaluation: A Review and Assessment, w: Information Technology Evaluation Methods and Management, ed. W. Van Grembergen, Idea Group Publishing, Hershey, Pa. 2001.
 13. Beynon-Davis R, Inżynieria systemów informacyjnych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
 14. Beyond the IT Productivity Paradox: Assessment Issues, eds. L. Willcocks, S. Lester, John Wiley & Sons, Chichester 1999.
 15. Biela A., Czy „przetwarzanie informacji" jest wyrażeniem poprawnym logicznie? „Informatyka" 1978, nr 4.
 16. Birrel N. D., Ould M. A., A Practical Handbook for Software Development, Cambridge University Press, Cambridge 1985.
 17. Black R, Scholes M., The Pricing of Options and Corporate Liabilities, „Journal of Political Economy" 1973, Vol. 81, No 3.
 18. Boehm B., A Spiral Model of Software Development and Enhancement, „IEEE Computer" 1988, No 5.
 19. Boehm B., Software Engineering Economics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1981.
 20. Boyett J. H., Boyett J. T., Beyond Workplace 2000: Essential Strategies for the New American Corporation, Dutton, New York 1995.
 21. Brealey R. A., Myers S. C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 22. Budowa CRM Analitycznego, White paper, Infovide, 2001.
 23. Byzia T., TCO czyli zarządzanie kosztami posiadania informatyki, Raport Infovide Sp. z o.o., 2001.
 24. Chmielarz W., Rola tendencji integracyjnych w kształtowaniu systemów informatycznych zarządzania, w: Integracja i architektura systemów informacyjnych przedsiębiorstw, red. T. Kasprzak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 25. Choi S. Y., Whinston A.B., The Internet Economy: Technology and Practice, Smarte-con.com Pub, Austin, TX 2000.
 26. Cooke D.P., Parrish E.B., No t Measuring Up, „CIO Magazine" 1992, 15 June.
 27. Cypryjański J., Analiza modułów systemu SAP R/3 wdrożonych w polskich przedsiębiorstwach, w: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003.
 28. Cypryjański J., Schemat klasyfikacji efektów zastosowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, w: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003.
 29. Cypryjański J., Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach — wyniki badań szczecińskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji" 2002, nr 10.
 30. Diacon S.R., Carter R.L., Success in Insurance, John Murray, London 1990.
 31. Dickson G.W., DeSanttis G., Information Technology and The Future Enterprise: New Models for Managers, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ 2001.
 32. Dodge M.R., Hanna N., Kształtowanie cen. Strategie i procedury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 33. Dos Santos B.L., Justifying Investments in New Information Technologies, „Journal of Management Information Systems" 1991, Vol. 7, No 4.
 34. Doyle P., Marketing wartości, Felberg, Warszawa 2003.
 35. Durlik I., Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz. I i II, Warszawa 1998.
 36. Dziawgo D., Credit rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowy rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 37. Efektywność przedsięwzięć rozwojowych, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, Warszawa-Kraków 1996.
 38. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1982.
 39. Extreme Chaos, Report of the Standish Group Inc., 2001 (www.pm2go.com).
 40. Farbey B., Land F., Targett D., Evaluating Investments in IT, „Journal of Information Technology" 1992, Vol. 7, No 2.
 41. Farbey B., Land F., Targett D., Evaluating Investments in IT: Finding a Framework, w: Beyond the IT Productivity Paradox: Assessment Issues, eds. L. Willcocks, S. Lester, John Wiley & Sons, Chichester 1999.
 42. Farbey B., Land F., Targett D., How to Assess Your IT Investment, Butterworth Heine-mann, Oxford 1993.
 43. Farbey B., Targett D., Land F., Matching an IT Project With an Appropriate Method of Evaluation: a Research Note on Evaluating Investment in IT, „Journal of Information Technology" 1994, Vol. 9, No 3.
 44. Flakiewicz W, Podejmowanie decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa 1971. Frąckiewicz E., Rudawska E., CRM jako narzędzie zarządzania relacjami z klientami na rynku usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 45. Gawron H., Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997.
 46. Gibbs W.W., Komputery, do roboty! „Świat Nauki" 1997, wrzesień.
 47. Goodwin P., Wright G., Decision Analysis for Management Judgment, John Wiley & Sons, Chichester 1998.
 48. Gościński J. W, Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 49. Greaser V., Willcocks L., Pisanias N., Developing the IT Scorecard: a Study of Evaluation Practices and Integrated Performance Measurement, Business Intelligence, London 1998.
 50. Griffin R. W, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 51. Grindley K., Managing IT at Board Level, Pitman, London 1991.
 52. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 53. Hammer M., Champy J., Re-engineering the Corporation, Harper Business, New York 1993.
 54. Hares J., Royle D., Measuring the Value of Information Technology, John Wiley & Sons, Chichester 1994.
 55. Hargitay S.E., Shi-Ming You, Property Investment Decisions. A Quantitative Approach, E & FN, London 1993.
 56. Ilczuk J., Jerczyńska M., Efektywność systemów informatycznych zarządzania, PWE, Warszawa 1979.
 57. Information Technology Evaluation Methods and Management, ed. W. Van Grembergen, Idea Group Publishing, Hershey, Pa. 2001.
 58. Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo dydaktyczny, red. J. Goliński, D. Jelonek, A. Nowicki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004.
 59. Integracja i architektura systemów informacyjnych przedsiębiorstw, red. T. Kasprzak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 60. Inżynieria Systemów Informatycznych w e-Gospodarce, red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, PWE, Warszawa 2005.
 61. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 62. Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 63. Johnson H., Ocena projektów inwestycyjnych, K.E. Liber, Warszawa 2000.
 64. Kambil A., Henderson J., Mohsenzadeh H., Strategic Management of Information Technology Investment: An Options Perspective, w: Strategic Information Technology Management: Perspectives on Organizational Growth and Competitive Advantage, eds. R.D. Banker, R.J. Kauffman, M.A. Mahmood, Idea Group Publishing, Harrisburg, Pa. 1993.
 65. Kamieński A., Cele i zadania a wartość informacji w organizacji, „Problemy Organizacji" 1980, nr 4.
 66. Kamieński A., Porozumiewanie się - informacja - komunikaty w zarządzaniu i informatyce, „Problemy Organizacji" 1980, nr 1.
 67. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 68. Karasiewicz G., Marketingowe strategie cen, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 69. Kast F.E. Kast, Rosenzweig, Contingency Views of Organization and Management, Science Research Associates Inc. Publ., Palo Alto 1973.
 70. Kelly K., New Rulesfor the New Economy, Penguin, New York 1999.
 71. Kerzner H., Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons, Chichester 1998.
 72. Kisielnicki J., Wpływ technologii informacyjnej na rozwój nauki organizacji i zarządzania, czyli rozważania nad rolą TI w kreowaniu szkoły zarządzania informacją i wiedzą, w: Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo dydaktyczny, red. J. Goliński, D. Jelonek, A. Nowicki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004.
 73. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 74. Klir G.J., Przegląd wstępny, polifoniczna ogólna teoria systemów, w: Ogólna teoria systemów, red. G.J. Klir, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.
 75. Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, University of Boston Press, Boston 1921.
 76. Koch R., Słownik zarządzania i finansów, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 77. Kolbusz E., Nowakowski A., Informatyka, teoria, systemy, metody, Zachodniopomorska Szkoła Businessu, Szczecin 1994.
 78. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1973.
 79. Kumar R.L., A Note on Project Risk and Option Values of Investments in Information Technologies, „Journal of Management Information Systems" 1996, Vol. 13, No 1.
 80. Kurek W., Rachunek ekonomicznej efektywności przedsięwzięć rozwojowych w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1994.
 81. Landauer T., The Trouble with Computers, The MIT Press, Cambridge, Mass. 1997.
 82. Laudon K.C., Laudon J.P., Information Systems and the Internet: A Problem-Shooting Approach, The Dryden Press, Fort Worth, TX 1998.
 83. Lin Ch., Pervan G.P., A Review of IS/IT Investment Evaluation and Benefits Management Issues, Problems, and Processes, w: Information Technology Evaluation Methods and Management, ed. W. Van Grembergen, Idea Group Publishing, Hershey, Pa. 2001.
 84. Lucas H.C., Jr, The Business Value of Information Technology: A Historical Perspective and Thoughts for Future Research, w: Strategic Information Technology Management: Perspectives on Organizational Growth and Competitive Advantage, eds. R.D. Banker, R. J. Kauffman, M.A. Mahmood, Idea Group Publishing, Harrisburg, Pa. 1993.
 85. Lucas H.C., Jr, Information Technology and the Productivity Paradox: Assessing the Value of investing in IT, Oxford University Press, Oxford 1999.
 86. Lucey T., Management Information Systems, DP Publications Ltd., London 1995.
 87. Mahmood M.A., Mann G.J., Special Issue: Impacts of Information Technology Investment on Organizational Performance, „Journal of Management Information Systems" 2000, Vol. 17, No 1.
 88. Mała encyklopedia ekonomiczna, red. naczelny K. Secomski, PWE, Warszawa 1974.
 89. Mały słownik cybernetyczny, red. M. Kempista, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
 90. Management Impacts of Information Technology: Perspectives on Organizational Change and Growth, eds. E. Szewczak, C. Snodgrass, M. Khosrowpour, Idea Group Publishing, Harrisburg, Pa. 1991.
 91. Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 1998.
 92. Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2001.
 93. Marcinek K., Wybrane problemy rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 1990.
 94. Markus M.L., Soh C., Banking on the Information Technology: Converting IT Spending into Firm Performance, w: Strategic Information Technology Management: Perspectives on Organizational Growth and Competitive Advantage, eds. R.D. Banker, R.J. Kauffman, M. A. Mahmood, Idea Group Publishing, Harrisburg, Pa. 1993.
 95. Mazur M., Jakościowa teoria informacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970.
 96. McFarlan F. W., Information Technology Changes the Way You Compete, Harvard Business Review 1984, Vol. 62, No 3.
 97. McKay J., Marshall P., The IT Evaluation and Benefits Management Life Cycle, w: Information Technology Evaluation Methods and Management, ed. W. Van Grembergen, Idea Group Publishing, Hershey, Pa. 2001.
 98. McKeen J.D., Smith H.A., Parent M., An Integrative Research Approach to Assess the Business Value of Information Technology, w: Measuring Information Technology Investment Payoff: Contemporary Approaches, M.A. Mahmood, eds. E.J. Szewczak, Idea Group Publishing, Hershey, Pa. 1999.
 99. Measuring Information Technology Investment Payoff: Contemporary Approaches, eds. M.A. Mahmood, EJ. Szewczak, Idea Group Publishing, Hershey, Pa. 1999.
 100. Mikułowski-Pomorski J., Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje, Ossolineum, Wrocław 1988.
 101. Miller H., The Multiple Dimensions of Information Quality, „Information Systems Management" 1996, Vol. 13, No 2.
 102. Mills K., Hoffman T., Tough Talk Just Lip Service to ROI, „Computerworld Today" 2002, 22 August.
 103. Mooney J. G., Gurbaxani V., Kraemer K.L., A Process Oriented Framework for Asses-sing the Business Value of Information Technology, „Advances in Information Systems" 1996, No 27.
 104. Moore G.E., Cramming More Components on Integrated Circuits, „Electronics" 1965, 19 April.
 105. Murphy T., Achieving Business Value from Technology, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2002.
 106. Murphy K. E., Simon S. J., Using Cost Benefit Analysis for Enterprise Resource Planning Project Evaluation: a Case for Including Intangibles, w: Information Technology Evaluation Methods and Management, ed. W. Van Grembergen, Idea Group Publishing, Hershey, Pa. 2001.
 107. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 108. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003.
 109. Nowicki A., Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1999.
 110. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001.
 111. Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, red. E. Nowak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1998.
 112. Ogólna teoria systemów, red. G. J. Klir, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.
 113. Oleński J., Elementy ekonomiki informacji, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 114. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
 115. Panasiewicz L., Kontrowersje w sprawie zarządzania wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 7.
 116. Parker M.M., Trainor H. E., Benson R.J., Information Economics: Linking Business Performance to Information Technology, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1988.
 117. Parker M. M., Trainor H.E., Benson R.J., Information Strategy and Economics: Linking Information Systems Strategy to Business Performance, Prentice Hall, Engle-wood Cliffs, New Jersey 1989.
 118. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 119. Penc J., Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 120. Peters G., Beyond Strategy — benefits identification and management of specific IT investment, „Journal of Information Technology" 1990, Vol. 5, No 4.
 121. Peters G., Evaluating your Computer Investment Strategy, „Journal of Information Technology" 1988, Vol. 3, No 3.
 122. Pfeffer I., Insurance and Economic Theory, Irwin Inc., Homewood, Illinois 1956.
 123. Plant R., Feny D., Mughal H., Land Rover Vehicles: The CB40, a Project in Nimbleness and Flexibility, The European Case Clearing Hause, England and USA 2000.
 124. Porter M.E., Competitive Advantage, Free Press, New York 1985.
 125. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999.
 126. Pountain D., Amending Moore 's Low, „Byte" 1998, March.
 127. Powell P.L., Evaluation of Information Technology Investments: Business as Usual?, w: Beyond the It Productivity Paradox: Assessment Issues, L. Willcocks, eds. S. Lester, John Wiley & Sons, Chichester 1999.
 128. Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach, WIG-Press, Warszawa 2001.
 129. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 130. Redman B., Kirwin W., Berg T., TCO: A Critical Tool for Managing IT, Strategic Analysis Report R-06-1697, GartnerGroup, 1998.
 131. Remenyi D., Money A., Sherwood-Smith M., Effective Measurement and Management of IT Costs & Benefits, Butterworth-Heinemann, Woburn, Mass. 2000.
 132. Remenyi D., Sherwood-Smith M., Achieving Maximum Value From Information Systems: A Process Approach, John Wiley & Sons, Chichester 1997.
 133. Robson W., Strategic Management and Information Systems, Pitman Publishing, London 1997. ROI Who? „Computerworld" 1996, 24 June.
 134. Serafeimidis V., A Review of Research Issues in Evaluation of Information Systems, w: Information Technology Evaluation Methods and Management, ed. W. Van Grembergen, Idea Group Publishing, Hershey, Pa. 2001.
 135. Shannon C.E., A Mathematical Theory of Communication, „The Bell System Technical Journal" 1948, Vol. 27, No 3 and 4.
 136. Sienkiewicz P., Systemy kierowania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 137. Śliwa C., Net Used to Extend EDIs Reach, „Computerworld" 1998, 12 February. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 138. Steczkowski J., Zeliaś A., Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 139. Stefanowicz B., Informacja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 140. Strassmann P. A., Information Payoff: The Transformation of Work in the Electronic Age, The Information Economics Press, New Canaan, Conn. 1985.
 141. Strassmann P.A., The Squandered Computer :-Evaluating the Business Alignment of Information Technologies, The Information Economics Press, New Canaan, Conn. 1997.
 142. Strassmann P.A., Will Big Spending on Computers Guarantee Profitability? „Datamation" 1997, Feb.
 143. Strategic Information Technology Management: Perspectives on Organizational Growth and Competitive Advantage, eds. R.D. Banker, R.J. Kauffman, M.A. Mahmood, Idea Group Publishing, Harrisburg, Pa. 1993.
 144. Sudoł S., Przedsiębiorstwo —podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń 1999.
 145. Tallon P., Kraemer K.L., Gurbaxani V., Executives' Perceptions of the Business Value of Information Technology: A Process-Oriented Approach, „Journal of Management Information Systems" 2000, Vol. 16, No 4.
 146. Tapscott D. i in., Digital Capital, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 147. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 148. Taudes A., Software Growth Options, „Journal of Management Information Systems" 1998, Vol. 15, No 1.
 149. Thorp J., The Information Paradox: Realizing the Business Benefits of Information Technology, McGraw-Hill, New York 1999.
 150. Tobin J., A General Equilibrium Approach to Monetary Theory, „Journal of Money, Credit and Banking" 1969, Vol. l, February.
 151. Tobin J., Monetary Policies and the Economy: the Transmission Mechanism, „Southern Economic Journal", 1978, Vol. 37, April.
 152. Tobolska D., Analiza opłacalności rynkowej inwestycji podmiotów gospodarczych, cz. I, IROG „Inicjatywa", Gdynia 1990.
 153. Towarnicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2000.
 154. Turban E., Decision support and expert systems, Macmillan Publishing Company, New York 1993.
 155. Turban E. i in., Information Technology for Management: Transforming Business in the Digital Economy, John Wiley & Sons, New York, NY 2002.
 156. Turban E., Meredith J., Fundamentals of Management Science, Irwin Inc., Homewood IL 1991.
 157. Ustawa o rachunkowości, 29 września 1994.
 158. Ward J., Griffiths P., Strategic Planning for Information Systems, John Wiley & Sons, Chichester 1996.
 159. Weill P., Broadbent M., Leveraging the New Infrastructure: How Market Leaders Capitalize on Information Technology, Harvard Business School Press, Boston, Mass. 1998.
 160. Wen H.J., Sylla Ch., A Road Map for the Evaluation of Information Technology Investment, w: Measuring Information Technology Investment Payoff: Contemporary Approaches, eds. M.A. Mahmood, EJ. Szewczak, Idea Group Publishing, Hershey, Pa. 1999.
 161. Wiener N., Cybernetyka a społeczeństwo, PWN, Warszawa 1961.
 162. Willcocks L.P., Lester S., In search of Information Technology Productivity, w: Beyond the IT Productivity Paradox: Assessment Issues, eds. L. Willcocks, S. Lester, John Wiley & Sons, Chichester 1999.
 163. Willett A. H., The Economic Theory of Risk Insurance, University of Pensylvania Press, Philadelphia 1951.
 164. Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, metodyki, techniki i narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 165. Vademecum produktywności, red. S. Lis, Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa 1999.
 166. Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
 167. Zarzecki D., Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 168. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu