BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bal-Woźniak Teresa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Innowacyjność w roli fundamentalnego czynnika modernizacji przedsiębiorstwa
Innovation as a Fundamental Factor of Enterprise Modernization
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 196-213, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Modernizacja, Rozwój przedsiębiorstwa
Innovative character, Enterprise innovation, Modernization, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dowodzi się, że związki między modernizacją a innowacyjnością są tak bliskie, że program nakierowany na rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa, mógłby być traktowany jak program ich modernizacji. Na tle priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka autorka wskazuje na szansę upowszechnienia zachowań innowacyjnych «sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

In the paper the author proves that relation between modernization and innovation is so close dial a program aimed at development of the Polish economy which is based on innovative enterprises, could be treated as a program of their modernization. In the background of Operational Program Innovation Economy the author indicates some chances for dissemination of innovational behavior in the SME sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aid's R., Estrin S, Mickiewicz T., 2009, Przedsiębiorczość w gospodarkach transformacji[w:] 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy pod red. G. W. Kołodki, J. Tomkiewicza, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 2. Bal-Woźniak, 2006, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Oficyna Wydawnicza Poliechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 3. Brynjolfsson E, 2005, VII Pillars of Productivity, "Optimize", nr 43 (MAY).
 4. Cohen D, 2000, Bogactwo świata, ubóstwo narodów, Wyd. Znak, Kraków.
 5. Dundon E., 2002, The Seeds of Innovation, AMACON, New York.
 6. Ferrell D., 2003, The Real New Ekonomy, "Harvard Business Review", Vol. 81, No. 10, October, pp. 104-112.
 7. Finansowanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, http://www.poig.gov, pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Finansowanie.aspx (stan na 15.12.2009).
 8. Francik A., Targalski J., 2007, Innowacyjnośćprzedsiębiorstw [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalizacji pod red. J. Bogdanienki, M. Kuzela, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 9. Janasz W., 2009, Innowacje w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw [w:] Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskie] pod red. W. Janasza, Difin, Warszawa.
 10. Jentzsch N., 2001, The New Economy Debate in the U.S.: A Review of Literature, JFK Institute for N. American Studies Section of Econ, Working Paper Series, No. 125.
 11. Klincewicz K., 2008, Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 12. Kubielas S., 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 13. Koźmiński A.K., 2010, Przedsiębiorcy i menedżerowie w procesie modernizacji zarządzania [w:] Modernizacja Polski. Struktury. Agencje, Instytucje pod red. W. Morawskiego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 14. Lissowski O., 2009, Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne. Kierunki modernizacji instytucjonalnej w Unii Europejskiej i na świecie, Wydawnictwo Naukowe CONTACT, Poznań.
 15. Malara Z., 2007, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Morawski W, 2010, O pojęciu i teorii modernizacji f w:] Modernizacja Polski. Struktury. Agencje, Instytucje pod red. W. Morawskiego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 17. Pocztowski A., 2008, Cele i zakres programów zarządzania talentami [w:] Zarządzanie talentami w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 18. Pomykalski A., 2009, Innowacyjność organizacji [w:] Innowacyjność organizacji pod red. A. Pomykalskiego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.
 19. Potocki A., 2008, Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 20. Poznańska K., 2007, Twórcza destrukcja w warunkach globalizacji a innowacje przedsiębiorstw [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalizacji pod red. J. Bogdanienki, M. Kuzela, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 21. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, l października 2007.
 22. Sitko-Lutek A. (red.), 2007, Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Skrzypek E. (red.), 2008, Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność, UMCS, Lublin.
 24. Stabryła A., 2008, Procedura kategoryzacji w ocenie efektu synergicznego wiedzy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 782, s. 7-24.
 25. Stankiewicz M.J., 2009 Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw [w:] Rozważania o rozwoju gospodarczym Polski pod red. W. Bieńkowskiego i K. Szczygielskiego, Oficyna Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa.
 26. Sudoł S., 2007, Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Dom Organizatora, Toruń.
 27. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 28. Szymański W., 2009, Kryzys gospodarczy. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa.
 29. Świadek A., 2008, Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 30. Tkaczyk T.P., 2005, Teoria firmy a zmiany wynikające z procesu globalizacji i integracji [w:] Problem dostosowania polskich przedsiębiorstw do standardów europejskich pod red. T.P. Tkaczyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 31. Zacher L.W., 2010, Modernizacja techniczna polskiej gospodarki - uwarunkowania, poglądy, polityki [w:] Modernizacja Polski. Struktury. Agencje, Instytucje pod red. W. Morawskiego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu