BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy
Social Conditionings for Function and Development of Firms in the Knowledge-Based Economy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 249-258, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo innowacyjne
Enterprise development, Knowledge-based economy, Enterprise innovation, Innovative enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z ważniejszych czynników rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest edukacja oraz jakość kapitału ludzkiego. Mimo trudnej obecnie sytuacji ekonomicznej na świecie, wiele analiz wskazuje na niedobór wykwalifikowanych pracowników, stanowiący potencjalne zagrożenie dla światowego wzrostu gospodarczego i rozwoju. Przewidywane zmiany na rynku pracy będą wpływały na rodzaj umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłości. Następna dekada będzie się charakteryzowała wzrostem popytu na wysoko wykwalifikowaną i elastyczną kadrę pracowników oraz stanowiskami pracy wymagającymi wyższych umiejętności. W celu dostosowywania kwalifikacji pracowników do wymagań pracodawców należy położyć nacisk na kształcenie ustawiczne i szkolenia. Wśród ogólnych kompetencji pracowników podkreśla się przede wszystkim: elastyczność i mobilność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność i przedsiębiorczość, komunikację interpersonalną, umiejętność funkcjonowania w międzynarodowym otoczeniu oraz znajomość obcych języków branżowych. Głównym celem opracowania jest zwrócenie uwagi na wpływ wybranych czynników społecznych na proces modernizacji gospodarki na płaszczyźnie mikroekonomicznej. W gospodarce XXI wieku czynnikiem decydującym o sukcesie jest wykreowanie sprawnych mechanizmów współpracy i przepływu wiedzy pomiędzy głównymi podmiotami życia społeczno-gospodarczego. Dlatego szczególną uwagę poświęcono charakterystyce kompetencji miękkich. (abstrakt oryginalny)

One of the most important development factors of knowledge-based economy is education as well as quality of human capital. In spite of currently difficult economic situation throughout the world, many analyses indicate that shortage of qualified employees, which constitutes potential threat for the world economic growth and development. Expected changes on the job market will influence the type of skills as well as competences necessary in the future. The next decade will be characterized by the increase of demand for highly qualified and flexible personnel as well as job posts, which will require higher skills. In order to adjust qualifications of employees to demands of employers it is necessary to put emphasis on the continuing education as well as trainings. Among the general competences of employees the most underlined ones are: flexibility and mobility, ability to work in a team, creativity and entrepreneurship, interpersonal communication, ability to function in international environment and knowledge of foreign branch languages. The main purpose of the paper is to pay attention to the influence of some chosen social factors on the process of modernization of economy in the microeconomic field. In the economy of twenty first century a factor which decides about success is creation of efficient mechanisms of cooperation and flow of know-ledge between main entities of social and economic life. Thus, special attention was paid to the characteristics of soft competence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cegielski R.W., Emerling A., Frąckiewicz A.P., Wicher A., 2009, Elastyczność na rynku pracy - wybór czy konieczność?, KPMG, Lewiatan, Warszawa.
  2. Gryzik A., Matusiak К. В., 2009, Wyzwania wobec uczestników rynku pracy [w:] Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, red. A. Gryzik, J. Kuciński, K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
  3. Kuźniar K., 2009, Przemiany na rynku pracy w Polsce w warunkach rosnącej presji na postęp technologiczny [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  4. Laskowska-Rutkowska A., Mazurek-Kucharska B., Wojtczuk-Turek A., 2008, Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw [w:] Innowacyjność 2008. Stan innowa-cyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa.
  5. Mażewska M., 2009, Rozwój szkoleń kształtujących kompetencje kadr przyszłości [w:] Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, red. A. Gryzik, J. Kuciński, K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
  6. Okoń-Horodyńska E., 2009, Globalizacja a przewidywane kierunki rozwoju gospodarki narodowej [w:] Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, red. A. Gryzik, J. Kuciński, K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
  7. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008, Wydanie trzecie, OECD, Eurostat, 2005, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wydanie polskie, Warszawa.
  8. Prognoza ludności na lata 2008-2035, 2009, GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawa.
  9. Wissema J.G., 2005, Technostarterzy - dlaczego i jak?, PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu