BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puchalska Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kontekście innowacyjności i modernizacji regionu
Direct Foreign Investment in the Context of Innovation and Modernization of the Region
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 348-359, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Innowacyjność regionu
Foreign investment, Direct investments, Regional innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niestety, w najbliższym okresie pomimo już widocznych w poszczególnych regionach działań modernizacyjnych nie powinno dojść do radykalnej zmiany kierunków napływu kapitału zagranicznego do Polski. Nadal będzie on płynął do regionów zmodernizowanych, innowacyjnych, bogatych, mających odpowiednie sieci komunikacyjne, czyli do takich, w których są lub w najbliższej przyszłości będą budowane autostrady, co zwiększy atrakcyjność poszczególnych regionów. W myśl rozważań teoretycznych nadal BIZ będą lokowane głównie w centrach rozwojowych. W związku z tym lokalizacja przyszłych inwestycji zagranicznych będzie mogła mieć miejsce (zwłaszcza w regionach peryferyjnych), gdy władze lokalne same podejmą działania modernizacyjne. Zgodnie z przedstawionymi w artykule tezami zagraniczne inwestycje bezpośrednie z jednej strony przyciągają zasoby siły roboczej (często wykwalifikowanej), rozwój technologiczny, ale z drugiej strony nie mogą być dokonane bez ciągłych zmian innowacyjnych, modernizacyjnych, które potencjalny inwestor zagraniczny dostrzegłby jako szanse na osiągnięcie korzyści, zysku. (abstrakt oryginalny)

Unfortunately, in the near term, despite the modernization efforts in particular regions it should not lead to a radical change in direction of foreign capital inflow into Polish. It will continue to inflow into a modernized regions, innovative and rich, with appropriate communication networks, or where will be built highway, which will increase the attractiveness of individual regions. According to theoretical considerations, FDI continues to be invested mainly in the developmental centers. Therefore, the location of future foreign investment can take place (especially in the outermost regions), where the local authorities themselves take action towards modernization. As set forth in article theses, foreign direct investment on the one hand attracts the workforce (often skilled), technological development, but the other can not be made without the constant changes of innovation, modernization, which spotted the potential foreign investor as an opportunity for financial gain, profit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk P., 2008, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 2. Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów, Ekspertyza wykonana na zlecenie Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS,www.funduszestrukturalne. gov.pl/.. Jinwestycje%20zagraniczne%20dzi emianowicz.pdf.
 3. Jakubiak M., Transfer wiedzy i innowacji do Polski. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wymiany handlowej, http://www.case.com.pl/upload/publikacja_plik/ bre62_3.pdf s. 43.
 4. Jaworek M., 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 5. Karnacka D., 2000, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a dyfuzja technologii, „Przegląd Organizacji", nr 10.
 6. Karaszewski W., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organizator, Toruń.
 7. Misala J., 2005, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Wyd. SGH, Warszawa.
 8. Nytko M., 2009, Model stadiów rozwoju gospodarczego T. Ozawy jako narzędzie prognozy skutków rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju goszczącym, Instytut Rozwoju Przedsiębiorstw, Kraków.
 9. Ozawa T., 1992, Foreign direct investment and economic development, Transnational Corporation, No. 1, s. 27-54.
 10. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, MacMillan, London, cyt. za I. Pawlas, 2001, Teoretyczne podstawy analizy konkurencyjności na poziomie makroekonomicznym [w:] Ewolucja przewagi konkurencyjnej gospodarki a procesy jej otwierania w drugiej połowie lat 90., red. T. Sporek, Wyd. Uczelniane AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 11. Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, przeł. A. Ehrlich, P WE, Warszawa.
 12. Umiński S., 2002, Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 13. Zakrzewska-Półtorak A., 2007, Kapitał zagraniczny jako czynnik innowacyjności regionu — zarys wybranych koncepcji teoretycznych. Miejsce innowacji we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego - teoria i praktyka, Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Prace Naukowe, Seria Konferencje, nr 7, 2007, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu