BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wosiek Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej w przestrzeni krajowej i europejskiej
Structural Conditions for Competitiveness of the East Poland Regions in the National and European Sphere
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 388-402, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Czynniki konkurencyjności gospodarki, Struktura gospodarcza, Struktura gospodarki regionów
Regions competitiveness, Factors of economic competitiveness, Economic structure, Regional economic structure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że procesy zmierzające w kierunku unowocześnienia regionalnych struktur gospodarczych pozytywnie oddziałują na zmianę, (wzrost) konkurencyjności tych obszarów. Analizę strukturalnych uwarunkowań konkurencyjności przeprowadzono w oparciu o dane GUS, dla lat 1998-2007, przy czym w rozważaniach skupiono się przede wszystkim na pięciu regionach, tworzących tzw. Polskę Wschodnią. Ukształtowana w Polsce Wschodniej sektorowa struktura gospodarcza odbiega od wzorców państw wysoko rozwiniętych, ale dodatkowo jest także przyczyną niskiego poziomu wydajności pracy ogółem. Na to nakłada się dodatkowo niższa wydajność pracy w poszczególnych sektorach gospodarki. Wszystkie te elementy łącznie są przyczyną niskich wartości wskaźnika PKB per capita, a co za tym idzie - niskiego poziomu konkurencyjności. Wyniki statystycznej analizy korelacyjnej pozwalają przypuszczać, że wszelkie zmiany zmierzające do zmiany ukształtowanego profilu gospodarczego tego obszaru (w kierunku unowocześnienia struktur gospodarczych) przyczyniają się do wzrostu produktywności pracy ogółem, co oznaczałoby, że te same nakłady kapitału rzeczowego i pracy pozwalają na uzyskanie wyższego strumienia produktu, a tym samym na wzrost konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study is to verify the thesis that processes directed at modernization of regional economic structures have positive influence on change (increase) of competitiveness of the areas. The analysis of structural conditions of competitiveness was based on data from Main Statistical Office describing period 1998-2007. The research was, first of all, focused on the five regions that constitute so called East Poland. Sectoral structure of the East Poland economy is different than models of the highly developed countries. Additionally, it is also the reason for a low level of general labour efficiency. Moreover, there is also observed a lower level of labour efficiency in the specified sectors of the economy. All the elements taken together are the reason for low levels of GDP per capita and low level of competitiveness. The results of statistical analysis of correlation are the base to conclude that all changes in the economic profile of the region (directed at modernization of the economic structures) lead to an increase of general labour productivity. It means that the same inputs of physical capital and labour allow to gain higher stream of products and so to increase competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak J. W., Bieńkowski W., 2004, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 2. Europaische Kommission, 1999, Der sechste periodischer Bericht uber die soziookonomische Lage und Entwicklung der Regionen der Gemeinschaft, Brussel.
 3. GUS, Rocznik Statystyczny Województw 2000, 2001, 2002, 2003, Warszawa.
 4. GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, 2008, PKB. Rachunki regionalne 2006, Katowice.
 5. Kazimierczak Z., 1995, Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Kukuła K., 1996, Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wyd. Edukacyjne, Kraków.
 7. Martin R. L, 2003, A Study on The Factor of Regional Competitiveness. A draft final report for the European Commission Directorate-General Regional Policy, University of Cambridge, Cambridge 2003.
 8. Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, P WE, Warszawa.
 9. Szultka S. (red.), 2004, Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk.
 10. Wyprzedzili nas sąsiedzi (-aft.), „Rzeczpospolita" 2007, nr 20 (7617).
 11. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/ data/main_tables.
 12. Bank Danych Regionalnych [za:] http://www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu