BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jawor-Joniewicz Anna (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej - studium przypadku
Human Resource Management in Government Administration
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 3-4, s. 88-104, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Służba cywilna, Rekrutacja pracowników, Motywowanie pracowników, Studium przypadku
Human Resources Management (HRM), Civil service, Employee recruitment, Motivating employees, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi studium przypadku jednostki administracji rządowej na szczeblu regionalnym. Jego celem jest wykazanie, iż błędy w prowadzonej polityce kadrowej analizowanego urzędu mogą przyczyniać się do spadku motywacji do pracy zatrudnionych w nim osób oraz zaangażowania w realizowane zadania. Tym samym obecne praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie sprzyjają ugruntowaniu się niekorzystnych zachowań zatrudnionych, wpisujących się w negatywny stereotyp pracowników administracji publicznej. Artykuł otwiera opis wpływu wywieranego na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej przez czynniki pozamerytoryczne, jak np. zmiany na scenie politycznej kraju i regionu. W dalszej części studium przypadku analizie poddano takie obszary ZZL, jak rekrutacja, wynagradzanie, ocenianie oraz szkolenia i rozwój. Na potrzeby opracowania sięgnięto zarówno po informacje wewnętrzne urzędu, jak i akty prawne dotyczące służby cywilnej. Artykuł zamyka podsumowanie zawierające wnioski i rekomendacje, które mogą okazać się przydatne w pracach nad przebudową wizerunku pracowników administracji rządowej. (abstrakt oryginalny)

This article is a case study of a regional level government administration unit. Its objective is to show that mistakes in the applied personnel policy of the analyzed office may contribute to a drop in employee motivation to work as well as in employee project involvement. Thus, existing HRM policies foster the unfavorable attitude of unit officers, reinforcing the negative stereotype of the public administration employee. The article begins with a description of the influence of intangible aspects, such as changes on the national and regional political scene, on human resource management in government administration. The next part of the case study presents an analysis of HRM fields such as recruitment, remuneration, assessment, training, and development. The study was conducted on the basis of both internal office information and legal acts governing the civil service. The article ends with a summary containing conclusions and recommendations that might be useful in rebuilding the image of government administration employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boguszewski R., 2007, O urzędach i urzędnikach w Polsce. Komunikat z badań, CBOS [http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_150_07.PDF].
  2. Boni M., red. (2009), Raport Polska 2030, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
  3. Derczyński W. (2006), O uczciwości i rzetelności zawodowej. Komunikat z badań, CBOS [http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_037_06.PDF].
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, Dz.U. z 2003 r. nr 68, poz. 634.
  5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej, Dz.U. z 2009 r. z dnia 14 grudnia 2009 r.
  6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15 czerwca 2009 r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej, D.U. z 2009 r. nr 94, poz. 772.
  7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej, Dz.U. z 2009 r. nr 74, poz. 633.
  8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505.
  9. Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu etyki służby cywilnej, M.P. z dnia 14 października 2002 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu